Main content

Zorg op maat voor diabetes mellitus type 2

A.M. Boels, R.C. Vos, G. Rutten, H.E. Hart

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 raadt aan om bij het behandelen van hyperglykemie rekening te houden met leeftijd, diabetesduur en intensiteit van de bestaande behandeling. Ook voor hypertensie en dyslipidemie wordt aangeraden de standaardwaarden voor de behandeldoelen (HbA1c, systolische bloeddruk en LDL-cholesterol) aan te passen aan de individuele patiënt. Wij onderzochten de meerwaarde van deze benadering.
We voerden een transversaal observatieonderzoek uit op basis van routinegegevens uit het huisartsinformatiesysteem van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarin vergeleken we het percentage patiënten dat de behandeldoelen bereikte op basis van individuele streefwaarden zoals aanbevolen in de NHG-Standaarden, met het percentage dat de – striktere – standaardwaarden wist te halen.
Van de 890 geanalyseerde patiënten bereikte 31,8% de individuele streefwaarden en 24,8% de standaardwaarden. Van de 70-plussers die naast metformine ook andere bloedglucoseverlagers gebruikten, bereikte 66,4% de individuele streefwaarden en 39,1% de standaardwaarden voor HbA1c. Stelt men de bovengrens voor de systolische bloeddruk bij 80-plussers op 160 in plaats van 140 mmHg, dan is bijna de helft van deze patiënten (45,6%) alsnog te beschouwen als ‘goed ingesteld’. Volgt men de aangepaste criteria uit de NHG-Standaard voor LDL-cholesterol, dan vervalt voor 5,2% van alle patiënten de indicatie voor primaire of secundaire preventie.
De NHG-Standaarden bieden een simpele en praktische strategie om voor individuele diabetespatiënten behandeldoelen vast te stellen die minder strikt zijn dan de geldende standaardwaarden. Daarmee bespaart men een aanzienlijk deel van de diabetespatiënten de nadelige effecten van een al te strikte regulatie van bloedglucose, bloeddruk en cholesterol.

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?