Main content

Disclaimer

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op http://www.henw.org/ en de totstandkoming ervan is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Springer uitgeverij, noch het Nederlands Huisartsen Genootschap kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op http://www.henw.org/ is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van NHG of Springer Uitgeverij, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via http://www.henw.org/ aangeboden informatie.

 

Bohn Stafleu van Loghum is onderdeel van Springer uitgeverij bv. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Springer Uitgeverij is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van http://www.henw.org/ voor gebruiker. Springer Uitgeverij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van Springer Uitgeverij, de personeelsleden van Springer Uitgeverij en de personen voor wie Springer Uitgeverij verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.