Main content

Beste wensen

De traditie om rond de jaarwisseling vrienden en familie een gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen heeft geen invloed op de gezondheidstoestand in het daaropvolgende jaar. Ook hebben patiënten die meer schriftelijke nieuwjaarswensen ontvangen gemiddeld geen betere prognose dan patiënten die minder of geen nieuwjaarswensen ontvangen.

new-years-day-1913100_960_720Wij deden een prospectief cohort follow-uponderzoek in één huisartsenpraktijk. Hiervoor namen we een willekeurige steekproef van duizend ingeschreven patiënten. Aan alle deelnemers vroegen wij om gedurende de hele maand december alle nieuwjaarswenskaarten te verzamelen en tevens in een dagboek te noteren elke keer wanneer hen gedurende de maand december een gezond en/of voorspoedig nieuwjaar gewenst werd. Naast deze gegevens werd aan het eind van het jaar uit het HIS informatie verzameld over de in dat jaar opgetreden morbiditeit en mortaliteit. Aan de hand van multivariate logistische regressie werd berekend in welke mate mondelinge of schriftelijke nieuwjaarswensen van invloed waren op het optreden van ziekte en of overlijden. We corrigeerden de uitkomsten voor leeftijd, geslacht, sociale status en gezondheidstoestand bij aanvang van het onderzoek. De respons was 100% met een gemiddelde leeftijd van 46,8 jaar (95%-BI 16,8 tot 86,6) Het gemiddeld aantal wenskaarten per deelnemer bedroeg 12,5 (95%-BI 2,3 tot 22,7), het aantal mondelinge wensen was gemiddeld 17,5 (95%-BI 1,2 tot 33,8). Na correctie voor de belangrijkste confounders kon er geen verband aangetoond worden tussen schriftelijke en mondelinge nieuwjaarswensen en de gezondheidstoestand van de patiënt aan het eind van het jaar.

Dit goed opgezette en correct uitgevoerde onderzoek heeft als enig tekortkoming dat er naast zuiver klinische gegevens geen informatie is verzameld wat betreft kwaliteit van leven van de deelnemers. Het is goed denkbaar dat het doen van nieuwjaarswensen, in welke vorm dan ook, weliswaar niet van invloed is op morbiditeit en mortaliteit, maar wel een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van de ontvangers. Reden waarom wij als redactie van Huisarts en Wetenschap u ook dit jaar weer een gezond en voorspoedig nieuwjaar willen toewensen.

 Redactie H&W