Main content

Voor auteurs

Uw bijdrage aan H&W

Huisarts en Wetenschap is een wetenschappelijk tijdschrift voor huisartsen. H&W vertaalt wetenschap naar de praktijk en streeft naar korte, goed leesbare en heldere artikelen. Het toepassen van de wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk staat centraal. Wilt u een artikel schrijven voor H&W en vrijwel alle huisartsen en huisartsen-in-opleiding bereiken? Wij ontvangen uw bijdrage graag!

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van onze procedure en algemene inhoudelijke eisen.
We verwijzen u graag naar de auteursinstructies onderaan deze pagina voor de specifieke eisen en aanwijzingen per rubriek.

NB De auteursinstructies zijn aangepast per 1 september 2017. 

Algemene procedure
Een onafhankelijke redactiecommissie beoordeelt, na een volledigheidscheck door de bureauredactie, ingezonden manuscripten en laat zich daarbij adviseren door een of meer referenten. Meestal volgt er een verzoek tot (gedeeltelijke) herschrijving; een enkele keer wordt het manuscript direct aanvaard voor publicatie of wordt het manuscript afgewezen.

De redactiecommissie beoordeelt vooral op praktische relevantie voor de huisartsenpraktijk (actualiteit en originaliteit), kwaliteit (niveau, methodologie), schrijfstijl en leesbaarheid. Na aanvaarding van een manuscript volgt de eindredactionele bewerking. U ontvangt de geredigeerde versie ter controle. Voor de titel kunt u een voorstel doen, maar de redactie beslist over de uiteindelijke titel en koppen in het artikel. De tijdsduur van indienen van een manuscript tot de uiteindelijke verschijning in het tijdschrift is gemiddeld vier tot vijf maanden. Nieuwsartikelen hebben een kortere doorlooptijd.

Inzenden manuscript
* U kunt uw onderzoeks- en praktijkartikelen indienen via ons redactionele systeem Editorial Manager
* Indien het manuscript een bewerking van een reeds gepubliceerd artikel is, verzoeken wij u het originele artikel toe te voegen.
* Voorzie het manuscript van een aanbiedingsbrief en vermeld hierin:
- Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur die verantwoordelijk is voor correspondentie en overleg; 
- Informatie over eerdere of herhaalde publicatie dan wel aanbieding aan een ander medium van hetzelfde manuscript;
* Zorg voor kopieën van verklaringen met toestemming om eerder gepubliceerd materiaal te reproduceren, illustraties te gebruiken of vertrouwelijke persoonlijke informatie van herkenbare personen te vermelden, of om personen te noemen vanwege hun bijdragen (zie formulieren).
* Vragen over het gebruik van Editorial Manager kunt u stellen via redactie@nhg.org of telefonisch (030-2823500).
* Nieuwsartikelen zien we graag tegemoet via redactie@nhg.org.

Voorwaarden en formulieren
* De redactie gaat ervan uit dat u ingezonden kopij niet elders in de Nederlandse taal heeft aangeboden of gepubliceerd.
* De redactie gaat ervan uit dat uw artikel geen overlap heeft met reeds gepubliceerde artikelen in H&W.
* Houd bij een dubbelpublicatie (een bewerking van een onderzoeksartikel dat eerder in een internationaal tijdschrift gepubliceerd is) zelf in de gaten of er iets gewijzigd is in uw conflict of interest. Zo ja, dan ontvangen wij graag een ingevuld formulier.
* Voor artikelen die de redactie gevraagd heeft, bieden wij een vergoeding van € 225.
* Klik hier voor het overzicht welke formulieren voor welke artikelen benodigd zijn.

Auteursrechten - diverse auteurs
Auteursrechten - een auteur
Conflict of interest
Formulier informed consent patiënt
Declaratieformulier
Toestemmingsformulier

Inhoudelijke eisen
Huisarts en Wetenschap is een wetenschappelijk tijdschrift voor huisartsen. We proberen wetenschap naar de praktijk te vertalen en streven naar korte, goed leesbare en heldere artikelen. Het toepassen van de wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk staat centraal.

Houd daarom de volgende algemene richtlijnen aan.
* Gebruik lettertype Times New Roman, 11-punts.
* Gebruik geen automatische (eind)nootnummering en geen voetnoten.
* Lever figuren (Excel), tabellen en afbeeldingen (JPG/TIF en min. 300 dpi/1MB) aan in een apart document en verwijs er minimaal een keer naar in de tekst. Ook suggesties voor beeld (foto, infographic, figuur) ontvangen wij graag; de redactie gaat vervolgens met de realisatie hiervan aan de slag.
* Wij ontvangen graag informatie over gerelateerde informatie (standaarden, richtlijnen, relevante instructiefilms). Vermeld deze gegevens onderaan in uw document.
* Een literatuurlijst volgens de Vancouver-richtlijnen. De eerste drie literatuurreferenties worden in de papieren editie afgedrukt, de volledige literatuurlijst wordt op het web geplaatst.
* Zorg voor een beknopte tekst met een heldere opbouw. Vermijd onnodig jargon, herhalingen en te lange zinnen. Let op een consequent gebruik van werkwoordstijden en schrijf afkortingen voluit. Maak spaarzaam gebruik van cursief (wel voor micro-organismen met Latijnse naam en boek- en tijdschrifttitels).
* Houd voor elk artikel de volgende onderdelen aan en geef het aantal woorden van de hoofdtekst weer in het manuscript:
- Artikelkop
- Auteurs (titulatuur, voor- en achternaam)
- Auteursgegevens (instantie, afdeling waar de auteur(s) werkzaam is (zijn), functie en mailadres
- Hoofdtekst
- Literatuur

Auteursinstructies per rubriek
Wij verwijzen u graag naar de bijlagen voor de specifieke eisen en aanwijzingen per rubriek.
* Auteursinstructie Onderzoeksartikelen
* Auteursinstructie Wetenschapsnieuws
* Auteursinstructie Praktijk
* Schrijfwijzer H&W

Accreditering
Auteurs krijgen volgens afspraken met het Accreditatie Bureau van de KNMG accreditatie voor een gepubliceerd artikel; voor een dubbelpublicatie geldt dit niet. Ook referenten (huisartsen) krijgen één accrediteringspunt per beoordeeld manuscript. Het secretariaat van H&W zorgt ervoor dat dit punt aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wordt toegekend in GAIA. Neem voor meer informatie hierover contact op met redactie@nhg.org.

Contact
Neem voor inhoudelijke vragencontact op met het redactiesecretariaat (redactie@nhg.org; tel.: 030 282 35 00).

Voor vragen over eindredactie en opmaak neemt u contact op met eindredacteur Susan Umans (s.umans@nhg.org) of Judith Mulder (j.mulder@nhg.org) of via tel.: 030 282 35 00.