Main content

Voor auteurs

Schrijven voor Huisarts en Wetenschap

Wilt u een bijdrage leveren aan H&W? Hieronder vindt u alle informatie die daarvoor nodig is: van een beknopte schrijfwijzer tot richtlijnen per rubriek en contactgegevens.

Let op: de auteursinstructies zijn aangepast per 1 januari 2017. Lees dus goed de instructies door met betrekking tot o.a. het aantal woorden en de vereisten per artikel alvorens u gaat schrijven.

 

Schrijfwijzer

Hieronder vindt u de belangrijkste punten die specifiek van toepassing zijn voor H&W.

Aanleveren manuscript

 • Schrijf uw manuscript in Word.
 • Gebruik regelnummering bij artikelen die via Editorial Manager worden ingediend. Nummer de bladzijden doorlopend.
 • Gebruik lettertype Times New Roman 11-punts; vul de tekst niet uit.
 • Lever uw artikel als platte tekst aan. Voor opsommingen, lijsten en tabellen gebruikt u het betreffende opmaakprofiel van Word.
 • Gebruik geen automatische (eind)nootnummering en geen voetnoten (behalve bij tabellen).
 • Gebruik in de hoofdtekst geen onderstrepingen, gebruik vet (bold) alleen voor koppen; maak spaarzaam gebruik van cursief (wel voor: micro-organismen met Latijnse naam, boek- en hoofdstuktitels en namen van tijdschriften).
 • Plaats tabellen onder aan de kopij en verwijs er minimaal eenmaal naar in de tekst (de vormgever plaatst ze zo mogelijk dicht bij de eerste verwijzing).
 • Lever figuren en afbeeldingen aan in een apart document en verwijs er minimaal eenmaal naar in de tekst; gebruik voor grafieken bij voorkeur Excel.
 • Lever digitale foto’s aan in JPEG- of TIF-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 300 dpi/1 Mb).
 • Geef het aantal woorden van de hoofdtekst (zonder samenvatting en noten) aan. Artikelen die het aantal woorden van de richtlijnen overschrijden, kunnen niet voor inhoudelijke beoordeling in behandeling worden genomen.

 

Opbouw artikel

Houd voor elk artikel als volgorde aan:

 1. artikelkop;
 2. auteurs (voor- en achternaam zonder titulatuur);
 3. auteursgegevens: instantie en afdeling waar auteurs werkzaam zijn, functie en e-mailadres van contactpersoon;
 4. hoofdtekst;
 5. literatuur.

 

Optionele onderdelen (verschillend per rubriek) zijn:

 
Kijk bij de instructies per rubriek welke optionele onderdelen van toepassing zijn op uw manuscript.

Samenvatting

Maak een inhoudelijke samenvatting van maximaal 250 woorden. Bij originele onderzoeksverslagen dient dit een gestructureerde samenvatting te zijn volgens een vast stramien.

Dankbetuiging

Neem een dankbetuiging op voor bijdragen, waarvoor wel dank verschuldigd is, maar die geen vermelding als auteur rechtvaardigen, of bij technische hulp. Vraag schriftelijke toestemming van iedereen die met name wordt bedankt. Dankbetuigingen worden uitsluitend op de website geplaatst.

Financiering

Vermeld bij onderzoeksverslagen, indien aan de orde, kort de financierende instantie.

Abstract

Alleen originele onderzoeksverslagen dienen voorzien te zijn van een Engelse samenvatting (abstract) van maximaal 250 woorden. Vergeet de titel niet te vertalen.

De kern

Bij beschouwingen, nascholingen en klinische lessen beschrijft u in de kern uw artikel in maximaal 6 bondige kernpunten. 

Wat is bekend? Wat is nieuw?

Vat u in maximaal 6 bondig geformuleerde punten samen wat al bekend was en wat nieuw is aan het besproken onderzoek.

Toelichtende kadertekst

Korte tekst die een aspect uit de hoofdtekst toelicht zonder de lijn van het artikel te onderbreken.

Casus

Kadertekst met beschrijving van een of meer casussen. Houd de casus beknopt!

Tabellen, figuren en illustraties

 • Gebruik de Word-functie om tabellen op te maken (tabelgalerie: eenvoudig 1); gebruik geen tabs en spaties; lijn kolommen zoveel mogelijk zelf uit. Zet nadere toelichting (ook uitleg van afkortingen enz.) in noten (*, †, ‡).
 • Bij meer tabellen: als volgt nummeren: Tabel 1Korte omschrijving (zonder spatie na tabelnummer en zonder punt aan het eind; cursief).
 • Nummer tabellen in de volgorde waarin ernaar verwezen wordt in de tekst (verwijs minimaal 1 x naar elke tabel). Voorzie tabellen van korte titels (zonder punt).
 • De lezer moet een tabel onafhankelijk van de tekst kunnen begrijpen. 
 • Gebruik binnen tabellen geen onnodige horizontale en verticale lijnen. Vermeld óf absolute cijfers óf percentages. Gebruik geen percentages bij n < 100. Kies voor een kolom met p-waarden óf voor een kolom met 95%-BI (voorkeur).
 • Zorg voor schriftelijke toestemming bij gebruik van gegevens van derden, en vermeld de bron.
 • Voor figuren en illustraties gelden vergelijkbare richtlijnen. Zorg er ook voor dat afbeeldingen geschikt zijn voor drukwerk. Digitaal aangeleverde figuren (en foto’s) moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi/1 Mb.

 

Literatuur

Voor literatuurverwijzingen worden de ‘ICMJE-Recommendations’ (Vancouver-stijl) aangehouden (International Committee of Medical Journal Editors).

Voor verwijzingen naar websites volgt H&W de richtlijn van BMJ:

'Electronic citations BMJ: Websites are referenced with their URL and access date, and as much other information as is available. Access date is important as websites can be updated and URLs change. The "date accessed" can be later than the acceptance date of the paper, and it can be just the month accessed.'

Auteurs

Vermeld auteurs tot een maximum van zes; bij meer auteurs vermeldt u alleen de eerste zes, met de toevoeging ‘, et al’. Elke auteursnaam bestaat uit de achternaam, gevolgd door een spatie en de voorletter(s) (aaneen, geen punten). Tussen auteursnamen een komma (plus spatie) plaatsen, na de laatste een punt.

Uitzondering: bij journaalberichten volstaat de vermelding van een auteur, eventueel gevolgd door ', et al.'.

Onder redactie van

Bij een publicatie ‘onder redactie van’ aan de betreffende naam (namen) ‘redactie’ toevoegen (na een komma); in de Engelse abstract: ‘editor’.

Bij een publicatie onder verantwoordelijkheid van een organisatie geldt die organisatie als auteur.

Titel

Gebruik voor de titel van een artikel of boek alleen hoofdletters op die plaatsen waar dat in het Nederlands gebruikelijk is. Tussen titel en ondertitel komt een punt, alsook na de volledige titel.

Tijdschriften

 • Voor de meeste Engelstalige tijdschriften is de gebruikelijke afkorting van de tijdschrifttitel te vinden via PubMed. Vermeld in geval van twijfel de volledige naam van het tijdschrift.
 • Vermeld na de naam van het tijdschrift het jaar van publicatie; daarna het volume- of jaargangnummer: dan de eerste en laatste pagina (bijvoorbeeld 127-33). De pagina’s worden vermeld tot op de ‘decimaal’. NB: plaats geen spaties na de leestekens en laat de datum, zoals wel vermeld in de standaardcitatie uit PubMed, achterwege. Bijv.: BMJ 1996;313:325-9.
 • Vermeld bij supplementen en andere bijzondere uitgaven de titelbeschrijving zoals die in het tijdschrift zelf is opgenomen.
   

Boeken

Vermeld na de titel:

 • de druk (indien van belang), gevolgd door een punt;
 • de plaats van uitgave, gevolgd door een dubbele punt;
 • de uitgever, gevolgd door een komma;
 • het jaar van uitgave, gevolgd door een punt (of een dubbele punt, wanneer ook de pagina's worden vermeld; in dat geval volgt daarna een punt).


Tip: neem een literatuurlijst in een recent nummer van H&W als voorbeeld. Vermeld in gevallen waarin deze schrijfwijzer niet voorziet, liever te veel dan te weinig gegevens.

Literatuurverwijzingen

Nummer literatuurverwijzingen in de volgorde waarin wordt verwezen in de lopende tekst. Doe dit dus pas als het artikel definitief is. Geef de verwijzingen aan met cijfers in superscript (opmaakprofiel lijstnummering). Plaats verwijzingen aan het eind van de passage waarop zij betrekking hebben, ná het afsluitende leesteken (punt). Verwijs niet naar samenvattingen in congresbundels, ongepubliceerde waarnemingen, persoonlijke mededelingen, niet-openbare rapporten en manuscripten die nog niet zijn aanvaard voor publicatie. Naar artikelen die zijn aanvaard maar nog niet gepubliceerd, kan wel worden verwezen. Vermeld achter de gebruikelijke vermelding van auteurs en de titel van het artikel de titel van het tijdschrift en ‘geaccepteerd voor publicatie’. Noteer voor een epub ahead of print het tijdschrift, jaartal, volumenummer en het specifieke nummer (Bijv: BMJ 2008;337:a134.). Van een reeds in druk verschenen artikel wordt geen 'epub' vermeld. De manier waarop naar websites verwezen wordt, staat hierboven beschreven onder 'Literatuur'.

Afkortingen en symbolen

Gebruik zo min mogelijk afkortingen, zoals o.a. en DM II, maar schrijf ze voluit: onder andere en diabetes mellitus type 2. Wanneer zo’n naam of term vaak voorkomt, schrijf dan de eerste keer voluit met de afkorting tussen haakjes erachter. Hetzelfde geldt voor niet algemeen bekende afkortingen. Bij ingeburgerde afkortingen als NHG en GGD is dit niet nodig.

Stijl

De bedoeling van de artikelen is dat huisartsen ze lezen. Probeer daarom vlot en leesbaar te schrijven.

 • Formuleer zoveel mogelijk actief (vermijd onnodige passieve werkwoordsvormen).
 • Er is niets tegen het gebruik van ‘wij’ of ‘ik’.
 • Varieer in zinslengte, voorkom al te lange zinnen.
 • Vermijd tangconstructies.
 • Probeer woordherhaling te vermijden (gebruik synoniemen of verwijswoorden).
 • Lidwoorden zijn lang niet altijd nodig.
 • Houd de artikelkop en tussenkoppen kort (zodat ze altijd op 1 regel – ook binnen een kolom!) passen. De redactie beslist over de definitieve koppen.
 • Let op helderheid, consistentie, controleerbaarheid en scheiding van feiten en meningen.

 

Instructies per rubriek

 

Wetenschap

Onderzoek

Origineel kwantitatief onderzoek

Voor het rapporteren over medisch onderzoek zijn er internationale richtlijnen met het doel om de meest relevante onderdelen van opzet en resultaten op uniforme wijze worden weer te geven. We raden u dringend aan u deze richtlijnen te volgen en de punten kort te vermelden in de methoden en resultaten:

 • Lengte: moet passen binnen 4 pagina's H&W dat zijn max. 2400 woorden en 1 tabel of figuur (inclusief samenvatting en wat is bekend/wat is nieuw. Exclusief referenties, die worden op het web geplaatst). Zijn er veel tabellen/figuren, dan betekent dit minder woorden of plaatsing van tabellen/figuren alleen op de website van H&W. 
 • Een 'dubbel' (zie hieronder Dubbelpublicatie) is een ingekorte vertaling van een eerder in het Engels verschenen artikel. Een dubbel moet passen binnen 2 pagina's: 1400 woorden hoofdtekst, met daarnaast een samenvatting, wat is bekend/wat is nieuw, tabellen en figuren. Deze laatste onderdelen mogen niet meer dan 1 pagina beslaan (equivalent van 700 woorden).
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst volgens de IMReB-structuur (met extra tussenkopjes in langere artikelen), te weten inleiding, methode, resultaten, beschouwing en conclusie.


Inleiding:
beschrijf het doel van het artikel. Geef een samenvatting van de aanleiding en de uitgangspunten bij het onderzoek, en ga daarbij zo nodig in op de relevantie van de probleemstelling. Beperk de verwijzingen tot de strikt noodzakelijke, en geef geen uitvoerig overzicht van het onderwerp. Meestal zijn enkele regels meer dan voldoende. Vermeld hier geen gegevens of conclusies uit het onderzoek waarover u bericht. Besluit de inleiding met een of meer expliciete vraagstellingen.

Methode: beschrijf de omstandigheden van het onderzoek (plaats, soort deelnemers). Beschrijf duidelijk hoe de onderzoeksgroepen werden samengesteld (in- en uitsluitingscriteria, wijze van randomiseren en blinderen). Beschrijf en verantwoord de methoden, apparatuur (naam en adres van de fabrikant tussen haakjes) en werkwijze zo gedetailleerd dat andere onderzoekers het onderzoek zouden kunnen overdoen. Geef verwijzingen voor algemeen geaccepteerde methoden; geef een korte beschrijving bij methoden die niet algemeen bekend zijn. Vermeld gebruikte medicamenten en chemicaliën, inclusief de generieke naam, de dosering en de toedieningsvorm. Vermeld de toegepaste statistische analysetechnieken en de computerprogramma's die daarvoor zijn gebruikt.

Resultaten: beschrijf de resultaten in een logische volgorde in tekst, tabellen en figuren. Vermeld daarbij het aantal waarnemingen, ontbrekende waarnemingen (zoals uitvallers bij een clinical trial) en eventuele andere complicaties. Herhaal in de tekst niet alle gegevens uit de tabellen en/of figuren; benadruk alleen de belangrijkste observaties of vat deze samen, zonder interpretaties of conclusies. Hanteer de geëigende statistische maten, zoals het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI). Vermijd oneigenlijk gebruik van statistische termen als ‘normaal’, ‘significant’ en ‘correlatie’.

Beschouwing: een gedetailleerde samenvatting van het voorafgaande is niet nodig. Begin de beschouwing altijd met het beantwoorden van de vraagstelling(en) van het onderzoek, zoals die in de inleiding staat/staan. Bespreek daarna de beperkingen van het onderzoek. Behandel vervolgens de consequenties van de uitkomsten tegen de achtergrond van deze beperkingen en de uitkomsten van eerder onderzoek. Vermijd uitspraken en conclusies die niet volledig door de uitkomsten worden ondersteund. Verwijs niet naar onderzoek dat nog niet is voltooid. Formuleer nieuwe hypothesen als dat gerechtvaardigd is, en benoem ze in dat geval duidelijk als zodanig. Besluit deze paragraaf desgewenst met aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek, maar leg uzelf daarbij beperkingen op. De obligate slotzin dat verder onderzoek nodig is schrappen wij altijd.

Conclusie: In twee of drie zinnen geef je hier een eindboodschap voor de lezers op basis van de zelf verzamelde data waarbij rekening wordt gehouden met andere in de inleiding en beschouwing genoemd onderzoek of omstandigheden. Kadertekst: ‘Wat is bekend? Wat is nieuw?’ (in korte punten samengevat). Samenvatting (max. 250 woorden). Abstract (Engels, max. 250 woorden, alleen bij origineel onderzoek). Literatuur: beperk het aantal referenties tot 25-30. Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres. Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven). Tabellen, verduidelijkende kaderteksten, figuren/afbeeldingen. Beperk het aantal tabellen en figuren tot hetgeen nodig is om de tekst van het artikel toe te lichten en de bewijsvoering te beoordelen. Vermeld gegevens niet tegelijk in een tabel en een grafiek. Indien zeer uitgebreide tabellen nodig zijn, zetten we die op de website.  

Origineel kwalitatief onderzoek

Hanteer voor kwalitatief onderzoek de richtlijnen van het BMJ.

Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt om de aard en de context van verschijnselen te bestuderen. Vaak bestaat een kwalitatief onderzoek uit de uitvoering en analyse van een beperkt aantal (halfgestructureerde) interviews of inventarisatie in focusgroepen met het doel de verscheidenheid te beschrijven van ideeën, ervaringen en gedragingen in een bepaalde doelgroep.

 • Lengte origineel kwalitatief onderzoek: max. 4 pagina's H&W, dat zijn max. 2400 woorden en 1 tabel of figuur (exclusief samenvatting en referenties). Zijn er meer tabellen/figuren of veel referenties dan betekent dit minder woorden, of plaatsing van tabellen/figuren alleen op de website van H&W.
 • Een 'dubbel' (zie hieronder Dubbelpublicatie) is een ingekorte vertaling van een eerder in het Engels verschenen artikel. Dit artikel moet passen binnen 2 pagina's in H&W: 1400 woorden hoofdtekst, met daarnaast een samenvatting, wat is bekend/wat is nieuw, tabellen en figuren. Deze laatste onderdelen mogen niet meer dan 1 pagina H&W beslaan (equivalent voor 700 woorden). In overleg met de redactie kan bij kwalitatief onderzoek hiervan worden afgeweken. 
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst volgens de IMReB-structuur, te weten inleiding, methode, resultaten, beschouwing en conclusie (met extra tussenkopjes in langere artikelen):

 

Inleiding: beschrijf hier de relevantie van het onderzoek, de reden waarom u voor kwalitatief onderzoek kiest en formuleer de onderzoeksvraag. Het zal duidelijk moeten zijn dat kwalitatief onderzoek de meest geschikte methode is voor de beantwoording van deze vraag. Beschrijf ook de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. Beschrijf daarnaast het onderliggend theoretisch kader.

Methode: beschrijf duidelijk hoe de deelnemers aan het onderzoek zijn geselecteerd en waarom u voor die selectiemethode hebt gekozen. Waar men in kwantitatief onderzoek streeft naar selectie van onderzoeksobjecten door toeval (random sampling), vindt bij kwalitatief onderzoek selectie meestal doelgericht plaats (purposive sampling). Daarbij streeft men soms naar een zo groot mogelijke verscheidenheid en soms naar een meer homogene onderzoeksgroep. De wijze van selecteren van deelnemers en de redenen daarvoor dient u duidelijk te beschrijven. Geef daarnaast aan hoeveel deelnemers voor uw onderzoek nodig zijn en of saturatie het uiteindelijke aantal mede bepaald heeft. Uit de beschrijving moet duidelijk blijken dat de gekozen methode van sampling gerechtvaardigd is door de keuze van de onderzoeksvraag.
Beschrijf nauwkeurig hoe u de data hebt verzameld (focusgroepen, diepte-interviews, participerende observatie of andere kwalitatieve onderzoeksmethoden), hoe u de data heeft opgeslagen (controleerbaarheid) en of de data (aantekeningen, transcripten, opnames) onafhankelijk zijn in te zien door derden.
Beschrijf de analyse van de data helder. Geef ook aan of het proces van dataverzameling en analyse cyclisch en betrouwbaar is verlopen, bijvoorbeeld doordat twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar thema’s en begrippen uit de data hebben gehaald. Beschrijf of de resultaten ter beoordeling zijn voorgelegd aan de deelnemers (membercheck) en of u verschillende methodes heeft gebruikt voor het verzamelen van data (triangulatie).

Resultaten: beschrijf uw bevindingen helder, duidelijk en systematisch. Citaten zijn illustratief als ondersteuning van wat u rapporteert. Maak duidelijk hoe en waarom u de gepresenteerde citaten hebt geselecteerd uit de originele data en geef eventueel kenmerken van de respondent. Beschrijf ook gevonden observaties die in tegenspraak zijn met de analyse of observaties die de analyse hebben beïnvloed.

Beschouwing: Begin met het beantwoorden van uw vraagstelling. Bespreek uw resultaten in het licht van eerder verricht wetenschappelijk onderzoek en bespreek argumenten voor en tegen de gevonden resultaten. Geef aan wat het vervolg moet zijn op uw onderzoek of wat de consequenties zijn voor de dagelijkse praktijk.

Conclusie: In twee of drie zinnen geeft u hier een eindboodschap voor de lezers op basis van de verzamelde data waarbij rekening wordt gehouden met andere in de inleiding en beschouwing genoemd onderzoek of omstandigheden.

 • Kadertekst ‘Wat is bekend? Wat is nieuw?’ (in maximaal zes korte punten samengevat).
 • Samenvatting (max. 250 woorden).
 • Abstract (Engels, max. 250 woorden) (alleen bij origineel onderzoek, plaatsing op de website).
 • Literatuur: beperk het aantal referenties tot 25-30.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.
 • Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven).
 • Tabellen, verduidelijkende kaderteksten, figuren/afbeeldingen. Beperk het aantal tabellen en figuren tot hetgeen nodig is om de tekst van het artikel toe te lichten en de bewijsvoering te beoordelen. Vermeld gegevens niet tegelijk in een tabel en een grafiek. Indien zeer uitgebreide tabellen nodig zijn, zetten we die op de website.

 

Dubbelpublicatie

Een dubbelpublicatie - het meer dan eenmaal publiceren van dezelfde onderzoeksresultaten, ongeacht eventuele veranderingen in woordgebruik - is gerechtvaardigd, mits de lezersgroepen van de betrokken tijdschriften elkaar niet of nauwelijks overlappen. Voor artikelen die zijn verschenen in een internationaal tijdschrift is het verzoek vanuit H&W vaak een ingekorte versie te schrijven, en meer toegespitst op het Nederlandse lezerspubliek.
Voor een dubbelpublicatie is schriftelijke toestemming nodig van de redactie en/of uitgever van het tijdschrift van oorspronkelijke publicatie. Die oorspronkelijke publicatie moet altijd als zodanig worden vermeld. Dat geldt ook als eerder voorlopige onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd als abstract of als preliminary report. In alle gevallen dient de auteur in zijn aanbiedingsbrief melding te maken van voorafgaande publicatie(s); een pdf (of scan) van die publicatie(s) moet worden bijgesloten.
Neem bij twijfel contact op met de redactie via redactie@nhg.org.

Beschouwing

Bespreking van een probleemstelling, zienswijze of thema via een samenhangende en navolgbare gedachtegang. Het gaat om analyse, (her)interpretatie en het wegen van visies, theorieën en uitkomsten van eerder onderzoek, het plaatsen van zulke gegevens tegenover andere gegevens en zienswijzen, het inpassen van waarden, normen en opvattingen, en uiteindelijk het formuleren van nieuwe inzichten, hypotheses en consequenties voor verder onderzoek en de praktijk.

 • Lengte; max. 2100 woorden (inclusief samenvatting en 'de kern', tabellen en/of figuren). Referenties worden op de website geplaatst. 
 • Kies voor een probleemstelling als uitgangspunt en werk toe naar plausibele zienswijzen of ga uit van een zienswijze en onderbouw deze met argumenten.
 • Max. 6 kernpunten zijn opgenomen in een kadertekst (De kern).
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), samenvatting (max. 200 woorden), lopende tekst (met tussenkoppen naar eigen inzicht). Auteurs kunnen kiezen voor een 'lead' in plaats van een samenvatting. In de lead wordt de lezer kort meegenomen in de probleemstelling en conclusie. Overleg hierover met de bureauredactie (redactie@nhg.org).
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.
 • Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven).

 

Opinie

Een opinie is een beknopte wetenschappelijke beschouwing met een sterk opiniërende invalshoek. In een opinie is een zienswijze of standpunt kort en bondig verwoord. Het is niet de bedoeling dat het gehele onderwerp in een notendop wordt belicht. De auteur onderbouwt zijn standpunt bij voorkeur met de belangrijkste conclusies uit relevante publicaties. Daarbij dient hij/zij expliciet onderscheid te maken tussen feiten en meningen, maar een opinie zonder mening is een zouteloos stuk en zal niet geaccepteerd worden.

 • Lengte: maximaal 700 woorden (één pagina in H&W), exclusief literatuurverwijzingen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken door de redactie, bijvoorbeeld bij een zeer uitgebreid of complex onderwerp. Neem hiervoor contact op met de redactie. Literatuurverwijzingen worden in principe op het web geplaatst.
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst met eventueel enkele tussenkoppen.
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.

 
Ter bevordering van het debat streeft de redactie ernaar om opinies tegenover elkaar te zetten. 

Klinische praktijk

 

CATS

Critically appraised topics zijn bedoeld voor het formuleren van een evidence-based antwoord op een praktijkvraag (geen systematisch literatuuroverzicht).

 • Lengte: max. 700 woorden, inclusief referenties (geen tabellen/figuren/beeld). Beeld is mogelijk, maar gaat ten koste van het aantal woorden.
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst aan de hand van de volgende kopjes (aan begin van zin, vet en cursief ):
  • Vraagstelling
  • Zoekstructuur
  • Resultaten
  • Bespreking
  • Conclusie
  • Betekenis
 • Literatuur
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.
   

Import

In deze rubriek komt buitenlands onderzoek aan de orde dat zeer relevant is voor de uitoefening van de huisartsgeneeskunde. Het format van de beschrijving van het onderzoek is aangepast aan de methodologie van het beschreven onderzoek: effectonderzoek of trial, diagnostisch onderzoek (meestal transversaal), prognostisch onderzoek (cohort), etiologisch onderzoek en onderzoek naar bijwerkingen (meestal patiënt-controleonderzoek), kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek (systematische review).

 • Lengte: max. 700 woorden. Beeld is mogelijk maar gaat ten koste van het aantal woorden.
 • Opbouw: auteursnamen (voor- en achternaam), artikelkop, hoofdtekst, aan de hand van vaste tussenkopjes:
  • Inleiding: aanleiding, probleemschets en doelstelling.
  • Onderzoek: samenvatting van het beschreven onderzoek, met subkopjes aangepast aan het soort onderzoek.
  • Interpretatie: visie op betekenis voor de Nederlandse huisarts; vergelijking met standaard of algemeen erkend beleid; beperkingen
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.

 

Casuistiek, Klinische les, Spreekuur

 
Casuïstiek

Hier gaat het om een casus die relevante, toepasbare informatie oplevert voor de huisartsenpraktijk, een korte klinische les (zie verder).

 • Lengte: max. 700 woorden.
 • Opbouw: artikelkop, auteursnaam (voor- en achternaam), casusbeschrijving, tussenkop: Beschouwing (met daaronder de hoofdtekst).
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres..
 • Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven).
 • Het gebruik van een tabel, figuur of foto heeft de sterke voorkeur van de redactie. NB: dit gaat ten koste van het aantal woorden (reken per onderdeel zo’n 100 woorden minder).
   

Klinische les

Een klinische les is een casuïstische verhandeling met educatief oogmerk, die aandacht vraagt voor een ziektebeeld, klinische benaderingswijze of medisch basisprincipe. De algemene boodschap volgt na presentatie van enkele exemplarische gevallen, in kort bestek zo volledig mogelijk uiteengezet. Als educatief middel kan casuïstiek een nuttige functie vervullen, mits u duidelijk maakt dat de beschreven casussen alleen dienen ter illustratie van een boodschap, die u elders met feiten verantwoordt.

 • Lengte: max. 2100 woorden, inclusief samenvatting en 'de kern'.
 • Opbouw: auteursnamen (voor- en achternaam), artikelkop, hoofdtekst logisch opgebouwd met zelf te kiezen tussenkoppen (niveau 1 en 2):
 • inleiding: aanleiding en doelstelling.
 • casus: ‘sturend’ voor de rest van het artikel.
 • beschouwing: interpretatie, commentaar, bespiegeling en conclusie.
 • Verduidelijkende tekstkaders.
 • Samenvatting (max. 250 woorden).
 • De kern (max. 5 bondig geformuleerde kernpunten).
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.
 • Tabellen, verduidelijkende kaderteksten, figuren/afbeeldingen: het heeft de sterke voorkeur van de redactie om minimaal een beeld bij de klinische les te plaatsen. NB Houd rekening met circa 100 woorden minder voor elk toegevoegd onderdeel.
   

Spreekuur

Korte en kernachtige bespreking van een klinisch probleem: een diagnose, een belangrijk symptoom of een symptomencomplex.

 • Lengte: max. 700 woorden (geen tabellen/figuren/beeld).
 • Vaste opbouw aan de hand van de volgende kopjes:
 • Wat is het probleem? Schets van het probleem vanuit huisartsenoptiek.
 • Wat moet ik weten? Inkadering: wanneer is het echt een probleem, epidemiologie enz. 
 • Wat moet ik doen? Concrete aanbevelingen.
 • Wat moet ik uitleggen? Bespreking behandeling of gevolgen van de diagnostiek; prognose, verwijs naar makkelijk toegankelijke patiënteninformatie, zoals websites.
 • Literatuur: maximaal drie belangrijke referenties noemen. NB: literatuurverwijzingen in de tekst zijn niet nodig.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.

  Nascholing

Toets het concept aan criteria als: relevantie voor de praktiserende huisarts, generalistische kennis, compacte presentatie, een overzichtelijke en consistente structuur, duidelijke en simpele illustraties en tabellen. De redactie stelt als voorwaarde dat een huisarts meeschrijft aan een nascholingsartikel.

We houden van prettig leesbaar geschreven artikelen in 'gewone-mensentaal', zonder een belerende toonzetting.

 • Lengte: max. 2100 woorden (exclusief samenvatting en de kern), bij voorkeur korter. Literatuurverwijzingen worden op het web geplaatst.
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst volgens vaste tussenkoppen:
 • Inleiding: probleemstelling en doel artikel met eventueel enkele concrete vragen.
 • Volgende paragrafen (met zelf te kiezen tussenkoppen): hierin bespreekt u de in de inleiding genoemde aspecten één voor één. De nadruk ligt hier op feiten (ook gegevens voortkomend uit een lange traditie, en recente consensus vallen hieronder). Maak steeds duidelijk of gegevens al dan niet op wetenschappelijk onderzoek berusten.
 • Beschouwing: evaluatie van het voorafgaande met aandacht voor consequenties van gebruik van gegevens die niet afkomstig zijn uit de huisartsenpraktijk. Ook: niet-gedocumenteerde praktijkervaringen en persoonlijke stellingname.
 • Laatste paragraaf, naar keuze Conclusies, Leerpunten of Praktische adviezen): puntsgewijze indeling, geen nieuwe elementen.
 • Samenvatting (maximaal 250 woorden).
 • De kern (max. 5 bondig geformuleerde kernpunten).
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres.
 • Tabellen, verduidelijkende kaderteksten, figuren/afbeeldingen. NB: houd rekening met minder woorden voor elk toegevoegd onderdeel.
   

PEARLS

Samenvatting van een recent verschenen Cochrane-review, voorzien van een beschouwing met daarin in elk geval de relevantie voor de Nederlandse huisarts.

 • Lengte: in totaal maximaal 700 woorden.
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst aan de hand van de volgende indeling:
 • Samenvatting van de Cochrane-review (maximaal 275 woorden, met de kopjes Context; Vraag; Conclusie auteurs; Beperkingen)
 • Commentaar van maximaal 400 woorden
 • Literatuur: uitsluitend de Cochrane review
    

(Ver)Stand van zaken

Op deze aiotho-pagina informeren we onze lezers over promotieonderzoek van een arts-in-opleiding-tot-huisarts-onderzoeker (aiotho). De promoverende huisarts focust op één onderwerp en geeft een (mini)review over de literatuur die heeft geleid tot de onderzoeksvraag, vergelijkbaar met het schrijven van een kort onderzoeksvoorstel (circa 3 tot 5 referenties). Informatie over studieopzet, wijze van dataverzameling enzovoort, is hierbij niet van belang. Aiotho’s in het eerste tot derde jaar zijn nadrukkelijk uitgenodigd, want beschrijving van onderzoeksresultaten is niet nodig.

 • Lengte: max. 700 woorden.
 • Opbouw: artikelkop, auteursnamen (voor- en achternaam), hoofdtekst opgebouwd aan de hand van vaste tussenkoppen:
 • Praktijkvraag: breng je onderzoeksvraag terug tot een vraag die vanuit de huisartspraktijk komt.
 • Huidig Beleid: korte beschrijving van het beleid dat geldt voor het gekozen onderwerp.
 • Relevantie voor de huisarts: incidentie/prevalentie: wanneer krijgt de huisarts hiermee te maken? Waarom is het belangrijk de huisarts hierover te informeren?
 • Stand van zaken in de literatuur: minireview op basis van literatuursearch.
 • Conclusie: beknopte samenvatting van de literatuursearch.
 • Belangrijkste onderzoeksvraag: beknopte omschrijving van de onderzoeksvraag.
 • Literatuur.
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur werkzaam is): voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur, functie(s) auteur (aiotho). Correspondentie: mailadres.
   

Varia
 

Boeken

Bespreking van een onlangs verschenen boek, relevant voor de huisarts(geneeskunde), samengevat met aandacht voor zowel sterke als zwakke kanten en voorzien van een oordeel.

 • Lengte: max. 300 woorden.
 • Opbouw: artikelkop, complete literatuurverwijzing (auteurs – achternamen en initialen zonder punten. Titel. Plaats: uitgever, jaartal, aantal pagina’s, prijs in euro’s. ISBN-nr. Evt. webversie + aangepaste prijs); hoofdtekst, opgebouwd volgens 3 vaste kopjes (vet en cursief aan begin van de regel):
 • Doelgroep;
 • Inhoud;
 • Oordeel;

Auteursnaam (voor- en achternaam), waardering (in bullets, max. 5). Wilt u een boek bespreken, neem dan vooraf contact op met het redactiesecretariaat. 

Ingezonden

U kunt reageren op een eerder in H&W verschenen bijdrage. Doe dit in maximaal 350 woorden (exclusief referenties, max. 5; de redactie kan besluiten de referenties uitsluitend op de website te plaatsen). De redactie bepaalt of zij de auteurs van het oorspronkelijke stuk om een weerwoord vraagt. In eerste instantie wordt de brief op de website geplaatst. Plaatsing in het blad hangt af van ruimte en actualiteit. Dit is ter beoordeling aan de hoofdredacteur. 

Journaal

Luchtige rubriek, bestaande uit kernachtige samenvattingen van recente, elders gepubliceerde artikelen en rapporten of gebeurtenissen, zoals congressen, voorzien van bondig commentaar.

 • Lengte: max. 300 woorden.
 • Opbouw: artikelkop, korte inleiding met daarin de belangrijkste boodschap (max. 50 woorden), hoofdtekst, auteursnaam.
 • Literatuur.
 • Wilt u een bijdrage leveren aan het Journaal? Neem dan vooraf contact op met het redactiesecretariaat.
   

Inzenden manuscript

U kunt uw manuscript indienen via ons redactionele systeem Editorial Manager.

Voorzie het manuscript van een aanbiedingsbrief en vermeld hierin:

 • Informatie over eerdere of herhaalde publicatie dan wel aanbieding aan een ander medium van hetzelfde manuscript;
 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur die verantwoordelijk is voor correspondentie en overleg;
 • Zorg tot slot voor kopieën van verklaringen met toestemming om eerder gepubliceerd materiaal te reproduceren, illustraties te gebruiken of vertrouwelijke persoonlijke informatie van herkenbare personen te vermelden, of om personen te noemen vanwege hun bijdragen.
 • Vragen over het gebruik van Editorial Manager kunt u stellen via het redactiesecretariaat.  
   

Contact

Wend u voor inhoudelijke aangelegenheden, zoals de relevantie van een manuscript en (dubbel)publicaties, tot het redactiesecretariaat:

 
Voor vragen over eindredactie en opmaak neemt u contact op met eindredacteur Susan Umans of Judith Mulder:

Beoordeling manuscript

Ingezonden manuscripten worden beoordeeld door de redactiecommissie, die zich daarbij kan laten bijstaan door één of meer adviseurs. De redactiecommissie neemt beslissingen over publicatie onafhankelijk van welk orgaan binnen of buiten het NHG dan ook.

Procedure

De auteur ontvangt bericht met het oordeel van de commissie. Slechts zelden acht zij een ingezonden manuscript zonder meer aanvaardbaar voor publicatie; meestal ontvangt de auteur een verzoek tot (gedeeltelijke) herschrijving. De redactiecommissie beoordeelt o.a. op relevantie voor de huisartsenpraktijk (waaronder actualiteit en originaliteit), kwaliteit (o.a. gebruikte (onderzoeks)methodologie, wetenschappelijk niveau), schrijfstijl en leesbaarheid.

Wanneer een manuscript is aanvaard, volgt eindredactie. U ontvangt de geredigeerde versie ter controle. Voor de titel kunt u een voorstel doen, maar de redactie heeft de eindbeslissing over de titel. De tijdsduur van indienen van een manuscipt tot de uiteindelijke verschijning in het gedrukte tijdschrift is gemiddeld 4 tot 5 maanden. Kleinere rubrieken, zoals journaal, signaal en ingezonden brieven, kennen een kortere doorlooptijd. 

Formulieren

Auteursrechten - diverse auteurs
Auteursrechten - een auteur
Conflict of interest
Formulier informed consent patiënt.
Leesbaarheid H&W.

doc bestand  Declaratieformulier H&W inz honorarium