NHG Forum

Algemene Ledenvergadering NHG

Gepubliceerd
10 juli 2008

Op 29 mei vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NHG plaats. Hieronder worden de belangrijkste besluiten genoemd en enkele opmerkingen uitgelicht. U kunt het volledige verslag lezen op www.nhg.org => vereniging.

Naar aanleiding van het verslag van 13 december 2007

Het CHVG heeft de nieuwe registratie-eisen voor huisartsen, opgesteld door LHV en NHG, nagenoeg volledig overgenomen en zal deze verwerken in het advies aan de minister. Onduidelijk is nog of de eis dat 20 uur nascholing moet worden verzorgd door een scholingsinstituut met instellingsaccreditatie, houdbaar is in het kader van de mededingingswet. Met andere colleges, ook die van medisch specialisten, vindt afstemming plaats over de nascholing door de beroepsgroep zelf in organisaties met een instellingsaccreditering.

Jaarverslagen en financiën

Het inhoudelijk jaarverslag 2007 wordt vastgesteld. Het jaarverslag is erg gedetailleerd en daarom minder geschikt om toe te sturen aan samenwerkingspartners en subsidieverstrekkers. Voor hen wordt een terugblik op 2007 samengesteld dat zich beperkt tot de hoofdlijnen en hoogtepunten. Voorafgaand aan de bespreking van de financiële jaarrapporten van de NHG-Vereniging en -Uitgeverij legt de voorzitter uit dat het ten onrechte lijkt alsof er een negatief resultaat is geboekt. Dit komt door een andere wijze van boekhouden, waarbij voorzieningen worden omgezet naar bestemmingsreserves. Uit de rapporten blijkt verder dat het ledental in 2007 opnieuw is gegroeid; in de loop van 2008 zal het NHG zijn 10.000e lid verwelkomen! Het sociaal jaarverslag 2007 staat ter kennisname op de agenda evenals het verslag van de Verenigingsraad. Theo Verheij vertelt dat de leden van de Verenigingsraad zeer tevreden zijn over de wijze waarop ze de toetsende functie vervullen. De adviezen van de Verenigingsraad worden door het bestuur ter harte genomen en teruggezien in het NHG-beleid. Ter exploitatie van NHG-Praktijkaccreditering b.v. (NPA) heeft het NHG een garantstelling verstrekt. Desgevraagd stemmen de leden met terugwerkende kracht in met deze garantstelling.

Huisarts en Wetenschap

Het jaarplan van H&W maakt normaal gesproken deel uit van het NHG-Jaarplan en wordt als zodanig ter goedkeuring voorgelegd aan de leden in de najaarsvergadering. Maar het jaarplan van H&W staat pas nu op de agenda omdat de nieuwe hoofdredacteur van H&W de gelegenheid moest krijgen zijn eigen plannen voor het tijdschrift uit te werken. De leden gaan akkoord met het jaarplan. Er is vooral waardering voor het voornemen om van H&W een interactief medium te maken. Verder is het aangepaste redactiereglement voor de Raad van Advies van H&W vastgesteld en hebben de leden de benoeming van de redactiecommissie, die al een half jaar in functie is, bekrachtigd.

Voordrachten en autorisaties

De leden stemmen in met de voordracht tot herbenoeming van mw. J. Schulkes-van de Pol als lid van de Raad van Toezicht. Ook stemmen zij in met de voordrachten van leden voor de Verenigingsraad en de Autorisatiecommissie. De autorisatie van de NHG-Standaarden Virushepatitis en andere leveraandoeningen, Diepe veneuze trombose, Dermatomycose, Vaginaal bloedverlies, Influenza en influenzavaccinatie en Niet-traumatische knieklachten bij volwassenen is door de leden bekrachtigd.

Actuele ontwikkelingen

Aan het eind van de ledenvergadering doet de bestuurder verslag van actuele ontwikkelingen. Hij noemt bijvoorbeeld de eerder dit jaar verschenen VWS-nota ‘Een dynamische eerste lijn’. Binnenkort volgt hierop een doelstellingenbrief van de minister waarin een en ander is geconcretiseerd. Wat opvalt in de nota is het verhullende taalgebruik waar de huisartsenzorg wordt bedoeld. Er vallen termen als ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’, en dit doet geen recht aan de positie die de huisarts in de eerste lijn inneemt.

Binnenkort verschijnt een rapport over de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft hier onderzoek naar laten doen. De bereikbaarheid van de praktijken na 3 uur ’s middags is nog niet altijd goed geregeld. Ook VWS komt binnenkort met een nota over de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk.

Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het advies ‘Met spoed!’ uitgebracht over de regulering van acute zorg. Het NHG heeft hier samen met de LHV en VHN op gereageerd.

Een andere ontwikkeling is die rond het elektronisch patiëntendossier. Het BIOZ, een organisatie waarin brancheorganisaties van zorgverleners – waaronder het NHG – zijn verenigd ter behartiging van hun belangen rond ICT in de zorg, heeft aan de minister zijn zorgen geuit over de huidige ontwikkelingen. Volgens het BIOZ zal de gekozen werkwijze niet adequaat blijken om een aanvaardbaar resultaat te bereiken. (AC)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen