Nieuws

Antibiotica bij een tekenbeet?

Gepubliceerd
10 augustus 2001

Bij een tekenbeet is het volgens de huidige inzichten niet zinvol een antibioticum te geven ter preventie van de ziekte van Lyme. Nadelman et al. publiceerden in juli in de New England Journal of Medicine een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. In een regio met een hoge prevalentie van de ziekte van Lyme kregen 482 personen met een tekenbeet ofwel 200 mg doxycycline ofwel een placebo. Acht van de 247 personen in de placebogroep kregen erythema migrans (3,2%); van de 235 personen in de doxycyclinegroep was dat er slechts één (0,4%). De (relatieve) effectiviteit van de behandeling is dus 87% (95%-BI: 25-98). Een eenmalige dosis doxycycline is dan ook effectief in het voorkomen van erythema migrans. Hierbij passen een aantal kanttekeningen. De NNT is 40 bij een prevalentie van 3,2% en een effectiviteit van 87%. Als de onderste grens van het 95%-BI wordt aangehouden (25%), is de NNT zelfs 125. In gebieden waar de prevalentie lager is – en dat zijn de meeste – zijn de aantallen te behandelen personen nog groter. Het is daarbij onwaarschijnlijk dat profylactisch behandelen de totale ziektelast van de ziekte van Lyme substantieel beïnvloedt omdat de meeste gevallen veroorzaakt worden door niet-herkende tekenbeten. Tot slot past enige terughoudendheid in het generaliseren van de resultaten naar Europa omdat er verschillen bestaan in bacteriën die de ziekte van Lyme veroorzaken alsook in de voorkomende teken. Dus: geen profylactische toediening van antibiotica bij tekenbeten. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen