Wetenschap

Clopidogrel en bloedende maagulcera

Gepubliceerd
10 september 2005

Vraagstelling

Betekenis voor huisarts en patiënt

Clopidogrel heeft een vergelijkbare effectiviteit als acetylsalicylzuur als secundaire preventie van atherosclerotische aandoeningen. In Nederland schrijft men clopidogrel voor als er een overgevoeligheid of een andere absolute contra-indicatie voor acetylsalicylzuur is. Cardiologische richtlijnen adviseren clopidogrel indien acetylsalicylzuur niet gebruikt kan worden in verband met gastro-intestinale problemen. Dit onderzoek toont aan dat clopidogrel als preventieve behandeling bij cardiovasculaire indicaties niet tot minder gastro-intestinale bloedingen leidt dan acetylsalicylzuur in combinatie met esomeprazol. Bij patiënten met gastro-intestinale problemen in de voorgeschiedenis is er geen reden om clopidogrel voor te schrijven.

Korte beschrijving

Patiëntenpopulatie De onderzoekers includeerden 320 patiënten: 161 in de clopidogrelgroep en 159 in de groep met acetylsalicylzuur gecombineerd met esomeprazol. Noot 1 De follow-up was 12 maanden. Het onderzoek werd uitgevoerd in een poliklinische setting. De gemiddelde leeftijd was in beide groepen vrijwel gelijk: plusminus 72 jaar. Opzet en interventie In een dubbelblind gecontroleerd onderzoek vergeleken de onderzoekers clopidogrel met acetylsalicylzuur, gecombineerd met esomeprazol bij patiënten met in de anamnese een bloedend maagulcus omdat zij acetylsalicylzuur gebruikt hadden. De onderzoekers includeerden patiënten met bloedingen uit een maag-/duodenumulcus bij gebruik van acetylsalicylzuur (325 mg of minder per dag). Zij behandelden deze patiënten met een PPI en controleerden hen met een scopie tot ze genezing konden vaststellen. Zonodig werd bij aanwezigheid van H. pylori de bacterie geëradiceerd. De onderzoekers randomiseerden deze patiënten in een groep met dagelijks 75 mg clopidogrel en een groep met 80 mg acetylsalicylzuur gecombineerd met 20 mg esomeprazol tweemaaldaags. Primaire uitkomstmaat De uitkomstmaat was het optreden van een recidiefbloeding uit een maag-/duodenumulcus. De analyse geschiedde volgens het intention-to-treatprincipe. Resultaten Veertien patiënten kregen nieuwe bloedingen uit een maag-/duodenumulcus: 13 in de clopidogrelgroep en 1 in de acetylsalicylzuurgroep gecombineerd met esomeprazol. De incidentie van een nieuwe ulcusbloeding in de clopidogrelgroep was 8,6%; 95%-BI 4,1-131. In de acetylsalicylzuurgroep met esomeprazol was dit 0,7% (95%-BI 0-2,0). Het verschil is dus 7,9% (95%-BI 3,4-12,4). Er waren 20 patiënten met bloedingen die niet bleken te berusten op een recidiefbloeding. Vier patiënten hadden een maligniteit; 14 hadden er een bloeding uit lagere delen van het maagdarmkanaal (7 in de clopidogrelgroep en 7 in de acetylsalicylzuurgroep). Drie patiënten (allen uit de clopidogrelgroep) kregen een bloeding buiten het maagdarmkanaal: 2 patiënten een intracraniële bloeding en één patiënt een ernstige hematurie. Conclusie van de onderzoekers Onderzoekers concludeerden dat acetylsalicylzuur gecombineerd met esomeprazol veiliger is dan clopidogrel indien een recidiefbloeding het uitgangspunt was. Bewijskracht Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (1b). Noot 2 Arie Knuistingh Neven en Just Eekhof, LUMC

Wat is een POEM?

Een POEM ( Patient Oriented Evidence that Matters) is een evidence-based referaat van een wetenschappelijk artikel. De feitelijke informatie uit het artikel geven we daarbij zo helder, objectief en transparant mogelijk weer. Daarnaast vertalen we de uitkomsten van het artikel naar de huisarts die een patiënt voor zich heeft, zo mogelijk met NNT of andere getallen die voor de individuele patiënt inzichtelijk zijn. We vergelijken de resultaten met huidige richtlijnen of de gangbare werkwijze. We zullen voortaan in elke H&W een POEM publiceren.

Voetnoten

  • Noot 1.

    Chan FK, Ching JY, Hung LC, Wong VW, Leung VK, Kung NN, et al. Clopidogrel versus aspirin and esomeprazole to prevent recurrent ulcer bleeding. N Engl J Med 2005;352:238-44.

  • Noot 2.

    www.infopoems.com/levels.html

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen