NHG Forum

De module Praktijkondersteuning:

Gepubliceerd
10 april 2001

Samenvatting

Met behulp van het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP) kunnen huisartsen hun praktijkvoering laten doorlichten, waartoe speciaal opgeleide consulentes worden ingeschakeld. Steeds vaker maken huisartsen gebruik van dit aanbod, maar er gebeurt meer! Er is een nieuwe module ‘Praktijkondersteuning’ ontwikkeld, waarmee huisartsen een traject kunnen doorlopen om succesvol een aanvraag voor een praktijkondersteuner in te dienen. Voor de consulentes is een ‘terugkomdag’ georganiseerd, onder andere om dit traject te kunnen begeleiden.[[img:503]]

De persoonlijke situatie

Natuurlijk is de VIP primair bedoeld om zicht te krijgen op de kwaliteit van de eigen praktijkvoering van de huisarts. Met behulp van een scoringslijst worden alle mogelijke facetten van de praktijkvoering doorgelicht en de resultaten daarvan worden afgezet tegen de gemiddelde score van een representatieve groep huisartsen. Aldus wordt een overzicht van de sterke en zwakke punten in de eigen praktijk verkregen. Het is mooi wanneer vervolgens wordt besloten om de aangetoonde zwakke punten aan te pakken. Maar ook sterke punten behoeven aandacht, omdat een goede kwaliteit ook goed moet blijven, of misschien omdat er een uitdaging ligt om iets echt ‘honderd procent’ te gaan regelen.

De module Praktijkondersteuning

Praktijken die een aanvraag willen indienen voor een praktijkondersteuner, worden verzocht eerst een visitatietraject te doorlopen. Als eerste stap wordt in een ‘startprogramma’ aan de toekomstig samenwerkende huisartsen gevraagd hun gezamenlijke visie en beleid te formuleren en op schrift te stellen. Dan volgt de visitatie met behulp van de VIP om te kijken waar sterke en zwakke punten in de praktijkvoering zitten. En tot slot wordt gekeken naar de aspecten samenwerking en organisatie om te bezien of er verbeteringen nodig zijn om de praktijkondersteuner succesvol te kunnen introduceren in het samenwerkingsverband van praktijken. Met de gegevens die uit dit alles voortkomen (dus visie, beleid en verbeteringsplannen), kan vervolgens een aanvraag voor praktijkondersteuning worden ingediend.

Het startprogramma

Op dit moment wordt al gewerkt met het startprogramma. Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat de toekomstig samenwerkende huisartsen min of meer hetzelfde willen en ook bereid zijn zich daaraan te committeren. De visie die de deelnemende huisartsen aldus gezamenlijk ontwikkelen, beoogt een optimale inzet van de praktijkondersteuner bij het bestendigen of verbeteren van de zorgkwaliteit. Soms is hiervoor één bijeenkomst voldoende; soms ook moeten de samenwerkende partijen meerdere malen bijeenkomen voor alle neuzen dezelfde kant opstaan. Daarvan afhankelijk is de tijdsduur van het startprogramma minimaal twee uur, uit te breiden tot maximaal acht uur.

Eerste stappen van het traject

Wie met het startprogramma aan de slag wil gaan, kan zich wenden tot de eigen Districts Huisartsen Vereniging. En ook met de volgende stap in het traject, de visitatie van de eigen praktijk, kan nu al worden begonnen. Het programma ‘Samenwerking en organisatie’ komt op zeer korte termijn beschikbaar. Hiermee kan in dit jaar 2001 de praktijkondersteuning daadwerkelijk van de grond worden getild.

Opleiding van consulentes

Ervaren consulentes bieden ondersteuning bij de verwerking van de diverse gegevens die tijdens het visitatietraject worden gegenereerd. Soms is er echter meer hulp nodig, wanneer bijvoorbeeld noch de samenwerking, noch de organisatie klaar is voor de implementatie van de praktijkondersteuning, of wanneer geen capabele praktijkondersteuners voorhanden zijn.

Om de visitatoren voor te bereiden op hun rol in het praktijkondersteuningstraject en het implementeren van de verbeteringen die voortvloeien uit de VIP, is op 26 april een ‘terugkomdag’ georganiseerd. Alle zestig tot dusver opgeleide consulentes zijn hiervoor uitgenodigd, evenals de beleidsmedewerkers van de DHV'en. De dag bestaat uit een gezamenlijk programma in de ochtend en een gescheiden programma voor DHV-beleidsmedewerkers enerzijds en visitatoren anderzijds in de middag. Overigens gaan ook de gewone opleidingen tot visitatieconsulente door, want al beschikken alle districten nu over consulentes, de stroom aanvragen van een VIP neemt nog steeds toe. (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen