Nieuws

De Nederlandse huisarts in Europees perspectief

Gepubliceerd
10 juli 2004

Met belangstelling las ik het artikel ‘De Nederlandse huisarts in Europees perspectief’ (H&W 2004;47:266-73). De auteurs schetsen hierin een helder beeld van de Nederlandse huisarts in relatie tot zijn Europese collega's. Als apotheker ben ik vooral geïnteresseerd in het stukje over het voorschrijven van geneesmiddelen. Nederlandse huisartsen schrijven weinig recepten per consult, maar wat betreft de kosten van geneesmiddelengebruik per inwoner hoort Nederland in de middenmoot, wat de schrijvers doet concluderen dat, aangezien het volume laag is en de kosten niet, de geneesmiddelenprijzen aan de hoge kant zijn. Het is deze conclusie die, naar mijn mening, niet uit deze gegevens getrokken mag worden. Wat wel uit deze gegevens blijkt, is dat er dure geneesmiddelen in Nederland worden voorgeschreven. Het volume is immers laag en de kosten zijn dat niet. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk: uit de kengetallen van mijn apotheek blijkt dat de kosten per verzekerde onder het landelijk gemiddelde liggen terwijl de kosten per voorschrift daar ruim bovenuit steken. Huisartsen in mijn omgeving schrijven weinig recepten uit, maar kiezen wel dure middelen. Of de gemiddelde prijzen van geneesmiddelen in Nederland aan de hoge kant zijn, kan mijns inziens alleen blijken uit een rechtstreekse vergelijking van die prijzen. Rik Muller, apotheker

Antwoord

De heer Muller heeft gelijk; mijn conclusie is iets te breed geformuleerd. Essentieel in ons beider betoog is dat de kosten van geneesmiddelen vooral door de prijs ervan worden bepaald, en niet door het volume. Of vergelijkbare geneesmiddelen bij ons duurder zijn dan in het buitenland of dat (huis)artsen in Nederland naar verhouding dure middelen voorschrijven of dat beide verklaringen van toepassing zijn, heb ik inderdaad voor dit artikel niet uitgezocht. Jouke van der Zee

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen