Nieuws

Een op de 8 COVID-patiënten houdt lichamelijke klachten

Gepubliceerd
27 september 2022
Dossier
Veel patiënten hebben langdurige klachten na COVID-19 (long-COVID). Het is echter vaak onduidelijk welke klachten je precies kunt toeschrijven aan long-COVID en hoe vaak ze voorkomen. Nederlandse onderzoekers maakten daarvan onlangs een betrouwbare inschatting op basis van een goed opgezet populatieonderzoek. Daaruit bleek het volgende: bij 1 op de 8 deelnemers was een toename in klachten 3 maanden na COVID-19 toe te schrijven aan de SARS-CoV-2-infectie.
0 reacties

Veel onderzoeken naar aanhoudende klachten na COVID-19 zijn uitgevoerd onder relatief ernstig zieke tweedelijnspatiënten, waardoor de uitkomsten niet goed te generaliseren zijn. Bovendien zijn vermeende COVID-klachten aspecifiek en komen ze ook veel voor bij mensen die geen COVID hebben. Dit onderzoek richtte zich daarom op lichamelijke klachten na COVID-19 in een algemene populatie. De onderzoekers hielden rekening met reeds bestaande klachten en vergeleken de bevindingen in de groep met COVID-19 met een controlegroep zonder COVID-19.  

Opzet van het onderzoek 

Dit onderzoek is onderdeel van een observationeel populatieonderzoek in Noord-Nederland. Van de in totaal 76.422 volwassen deelnemers had 5,5% COVID-19 op basis van een SARS-CoV-2-test of een diagnose die was gesteld door een arts. De onderzoekers vergeleken deze COVID-positieve deelnemers met op leeftijd, geslacht en tijd gematchte deelnemers uit de controlegroep die COVID-negatief waren. Zij verzamelden tussen april 2020 en augustus 2021 gegevens over 23 lichamelijke klachten met vragenlijsten op 24 herhaalde metingen en analyseerden het verloop van deze klachten. 

Uitkomsten 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 53,7 jaar en 60,8% was vrouw. Vergeleken met de controlegroep kwamen de klachten in de COVID-groep 90-150 dagen na de SARS-CoV-2-infectie vaker voor dan in de periode daarvoor. De klachten waren onder andere pijn op de borst, ademhalingsmoeilijkheden, pijnlijke spieren, smaak- en geurverlies en algehele vermoeidheid. Bij 21,4% van de COVID-positieve deelnemers nam 1 van deze klachten substantieel toe in ernst tegenover 8,7% van de COVID-negatieve deelnemers uit de controlegroep. Dat wil zeggen dat bij zo’n 1 op de 8 (12,7%) deelnemers de toename in klachten kon worden toegeschreven aan de infectie.  

Nadelen van het onderzoek zijn het feit dat de onderzoekspopulatie uit 1 regio in Nederland kwam en weinig divers was in afkomst (98% wit).  

Blijvende klachten 

Een aanzienlijk deel van de COVID-19-patiënten houdt dus last van klachten. Goed om deze kennis mee te nemen bij het herkennen van long-COVID, waarvan de definitie nog volop in ontwikkeling is. 

Literatuur

  • Ballering AV, et al. Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study. Lancet 2022;400: 452-61.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen