Nieuws

Evaluatie huisartsopleiding 4

Gepubliceerd
10 januari 2001

De belangrijkste uitkomst van de evaluatie van de driejarige huisartsopleiding 1,2 is naar onze mening de geringe meerwaarde van de ‘externe leer- en werkperiode’ (ELWP), die daarom – zoals al eerder door Maastrichtse huisartsen-in-opleiding is voorgesteld – beter kan worden betiteld als ‘externe werkperiode (EWP). De belangrijkste verbetering van de driejarige opleiding, de toename van de scores op de Landelijke Kennistoets met enkele punten, is weliswaar statistisch significant, maar voor de dagelijkse praktijk waarschijnlijk nauwelijks relevant. De verbetering heeft immers betrekking op slechts enkele vragen uit de kennistoets. Deze winst wordt niet behaald door de ELWP; aan het einde daarvan zakt het algemene kennisniveau terug naar het niveau van het einde van het eerste jaar. 2 Inmiddels is het beeld van de huisartsopleiding, zoals onderzocht in het EVA-H-onderzoek alweer achterhaald door het huidige vrijstellingenbeleid. haio's met relevante werkervaring mogen onder voorwaarden onderdelen van het huidige tweede jaar overslaan. Het is de vraag of de effectiviteit van de huidige ELWP door dit beleid toeneemt. Recent werd in Medisch Contact een oproep gedaan het tweede jaar van de huisartsopleiding af te schaffen. 3 De gegevens van het EVA-H-onderzoek kunnen een wetenschappelijke bijdrage aan dit debat leveren. Het is immers bekend welke haio's werkervaring hadden voordat zij aan de opleiding begonnen. Ongeveer een kwart van de onderzochte haio's had geen ziekenhuiservaring. 2 Deze subgroep is groot genoeg om een met acceptabele betrouwbaarheid een uitspraak te kunnen doen over groei van kennis op basis van de scores op de kennistoets. Wanneer deze subgroep een even beperkte progressie laat zien als de gehele groep, moet dit consequenties hebben voor de ELWP in zijn huidige vorm. Wij willen de onderzoekers van het EVA-H-onderzoek dan ook vragen deze analyse uit te voeren en hiermee de discussie over de vormgeving van de huisartsopleiding, met name het tweede jaar, aan te scherpen.

Sjoerd Hobma, huisarts-onderzoeker Patrick van Limpt, AIOTHO

Naschrift

Hobma & Van Limpt stellen de duur van de driejarige huisartsopleiding en de effectiviteit van het tweede opleidingsjaar (de ELWP) ter discussie. Zij baseren zich daarbij op de kennistoetsresultaten van huisartsen-in-opleiding. Hoewel uit onderzoek blijkt dat kennis een belangrijke indicator is voor medisch handelen in de praktijk, 1 lijkt het ons toch wat kort door de bocht om alleen op basis van deze gegevens uitspraken te doen over de noodzakelijke duur en inhoud van de opleiding. De resultaten roepen zeker vragen op en nader onderzoek is gewenst. Overigens zijn de kennistoetsresultaten niet de enige bevinding die vragen plaatst bij de effectiviteit van de opleiding. Ook de resultaten met betrekking tot consultvoering, de invulling van de leergesprekken en de ELWP én de meningen van huisartsen-in-opleiding over de verschillende aspecten van de opleiding geven aanleiding tot verder onderzoek. 2 Het EVA-H onderzoek had tot doel de driejarige opleiding kritisch te evalueren. Dat biedt aanknopingspunten voor verbetering, ook voor de ELWP. A.W.M. Kramer J.J.M. Jansen L.H.C. Tan

Literatuur

  • 1.Tan LHC, Kramer AWM, Jansen JJM, Düsman H. Landelijke evaluatie van de driejarige huisartsopleiding: de ontwikkeling van de competentie van huisartsen in opleiding. Huisarts Wet 2000;43:415-9.
  • 2.Tan LHC, Kramer AWM. Opleiding doorgelicht. Evaluatie driejarige huisartsopleiding. Utrecht: SVUH; 1999.
  • 3.Crul, BVM. Verkorting huisartsopleiding biedt snel soelaas. Med Contact 2000;55:1347.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen