Nieuws

Genderverschillen huisartsen in navolging preventieconsult

Gepubliceerd
3 september 2014
In het juninummer van H&W besteedden we uitgebreid aandacht aan het preventieconsult, aan de voors en tegens, de onderbouwing en het lopend onderzoek. Maar hoe staat het met de attitudes en het beleid van de huisartsen sinds publicatie van de NHG-Standaard in 2011?
In 2008 en 2013 voerde het NIVEL twee enquêtes uit onder een steekproef van respectievelijk 1100 en ruim 900 praktiserende huisartsen. In 2008 gebeurde dat per post, in 2013 per e-mail. Per praktijk werd slechts één huisarts benaderd. De vragenlijst bevatte beide keren vragen over attitude en werkgewoonten bij selectieve preventie van hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk. In 2013 werden bovendien vragen gesteld over de invoering van het preventieconsult en de ervaren begunstigende en belemmerende factoren.
De respons op beide enquêtes was 30%. In 2008 vond 78% van de huisartsen het de moeite waard om mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen. In 2013 was dit wat lager: 70%. Daar staat tegenover dat in 2013 meer huisartsen aangaven patiënten actief op te roepen voor een risicobepaling dan in 2008: dit percentage steeg van 24 naar 33%. Volgens 30% van de respondenten in 2013 was de module cardiometabool risico in hun praktijk volledig ingevoerd.
Opmerkelijk is dat van de vrouwelijke huisartsen een significant lager percentage aangaf patiënten actief uit te nodigen dan van de mannelijke huisartsen. De auteurs zoeken de verklaring voor dit verschil in het feit dat mannelijke huisartsen meer aandacht zouden hebben voor de financiële en organisatorische aspecten van de praktijkvoering.
Hans van der Wouden

Literatuur

  • 1.Vos HM, et al. Selective prevention of cardiometabolic diseases in general practice: attitudes and working methods of male and female general practitioners before and after the introduction of the Prevention Consultation guideline in the Netherlands. J Eval Clin Pract 2014; doi:10.1111/jep.12179 (Epub ahead of print).

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen