NHG forum

GGZ in de eerste en tweede lijn:

Gepubliceerd
10 december 2001

Samenvatting

Als de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg door de huisarts moet verbeteren, is het nodig dat er meer en beter wordt samengewerkt. Veel huisartsen geven immers aan dat zij problemen ondervinden met de opvang van patiënten in geestelijke nood. Er is behoefte aan een betere ‘sociale kaart’. De verwijzingsmogelijkheden moeten worden verbeterd en in ieder geval verduidelijkt. En dan zijn er nog knelpunten als de crisisopvang en de hinder die wordt ondervonden van soms lange wachtlijsten. Om de samenwerking te verbeteren, zijn op initiatief van ZonMw en van VWS enkele projecten gestart.

Het Diaboloproject

Dit project heeft tot doel ‘het initiëren, ondersteunen en faciliteren van lokale samenwerkingsinitiatieven op het terrein van eerste- en tweedelijns GGZ, op maat van de door betrokken patiëntengroepen en beroepsbeoefenaren gevoelde behoefte aan ondersteuning’. Zorgverleners die samenwerkingsmogelijkheden zien en daaraan gestalte willen geven, kunnen via dit project in aanmerking komen voor subsidie. Daarvoor is maar liefst 2,5 miljoen Euro per jaar te verdelen. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het patiëntenperspectief (het ‘middelpunt’ van de diabolo) zoveel mogelijk het uitgangspunt van een samenwerkingsproject zijn. Een ander belangrijk criterium is dat de projecten multidisciplinair moeten zijn. Dit kan vervolgens weer heel ruim worden opgevat: niet alleen kan worden samengewerkt met thuiszorg en algemeen maatschappelijk werk, maar bijvoorbeeld ook met pastores en predikanten. Binnen het Diaboloproject wordt tevens een cursus ontwikkeld over multidisciplinaire samenwerking.

Achtergrondinformatie

Gezondheidsinstellingen die een samenwerkingsproject tussen de eerste- en tweedelijns GGZ willen initiëren en daartoe in aanmerking willen komen voor subsidie in het kader van het Diaboloproject, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij projectcoördinator Cees Boer, Pelikaan 75, 2986 TD Ridderkerk, tel. 0180 – 42 90 99, e-mail ceesboer.diabolo@zonnet.nl. Hij beoordeelt de subsidieaanvragen en adviseert vervolgens minister Borst over het al dan niet honoreren daarvan. Bij Cees Boer kan desgewenst ook meer informatie over het Diaboloproject worden opgevraagd.

Een eerste voorbeeld

Dit najaar ging het ‘Diaboloproject Monster/Poeldijk’ van start. De huisartsen daar meenden al geruime tijd dat de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te wensen overliet, met name door het bestaan van wachtlijsten in de regio. Er werden drie terreinen onderscheiden waarop verbeteringen konden worden doorgevoerd: aanpak van het capaciteitsprobleem bij de diverse instellingen, deskundigheidsbevordering in de eerste lijn en een verbetering van de onderlinge samenwerking. De bundeling van initiatieven leidt tot de volgende middelen die worden ingezet:

  • het in dienst zijn van een eerstelijns-psycholoog bij het algemeen maatschappelijk werk;
  • het participeren van twee GGZ-medewerkers in de samenwerking in de eerste lijn.
Met deze middelen moet de doelstelling van het project worden gehaald, namelijk dat over tweeënhalf jaar alle inwoners en hulpverleners binnen de gemeente met hun vragen op het terrein van de geestelijke volksgezondheid tot hun tevredenheid en op een snelle en adequate wijze worden geholpen. (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen