Nieuws

Hoe registreren huisartsen aanhoudende lichamelijke klachten?

Gepubliceerd
25 januari 2022
De registratie van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, voormalig SOLK) is vaak niet eenduidig, waardoor patiënten met ALK lastig te traceren zijn. Leidse onderzoekers gingen daarom na hoe Nederlandse huisartsen deze klachten registreren in het elektronisch patiëntendossier. Wat bleek: bij fictieve casuïstiek kozen de meeste huisartsen voor symptoomcodes (89,3%). Ongeveer de helft van de respondenten vond de huidige dubbelzinnige registratie problematisch en had behoefte aan meer eenduidigheid en scholing in registratie van ALK.
0 reacties

Een specifiek en duidelijk gedefinieerd coderingssysteem voor ALK ontbreekt in het huidige ICPC-systeem. Zo kun je nu kiezen voor symptoomspecifieke codes (bijvoorbeeld A04 vermoeidheid), algemene codes (zoals P28 functiebeperking/handicap psychische ziekte), somatisatie (P75 somatisatiestoornis) en specifieke ALK-syndromen (bijvoorbeeld A04.01 chronisch vermoeidheidssyndroom) of gebruikmaken van vrije tekst. Hoe huisartsen ALK momenteel in de praktijk registreren is niet bekend. Daardoor wordt eenduidige herkenning en classificatie van patiënten met ALK bemoeilijkt, zowel voor screening als voor onderzoeksdoeleinden. 

Om dit terrein in kaart te brengen, verspreidden de onderzoekers in 2018 een online vragenlijst onder ongeveer 2000 Nederlandse huisartsen die via verschillende routes (regionale netwerken, zorgkaart.nl) werden benaderd. Met fictieve casuïstiek werd de huisartsen gevraagd een top 3 van ICPC-codes te kiezen voor de klachten van een patiënt. 

Van de 259 respondenten (13%) was ruim 60% vrouw; de meesten kwamen uit Midden-Nederland (35,6%). Huisartsen verschilden in hun registratie van ALK. De meeste huisartsen kozen voor symptoomspecifieke codes (89,3%). De ICPC-code somatisatie was weinig populair (1-8%). Codes voor specifieke ALK-syndromen werden door 91,5% van de huisartsen gebruikt, met name voor het prikkelbaredarmsyndroom. Van de huisartsen ervoer 48% de huidige ambigue registratie als problematisch en velen hadden behoefte aan een specifieke code en scholing in registratie van ALK. Huisartsen die registratie niet als probleem ervoeren, registreerden ALK/SOLK vaak als vrije tekst of vonden een symptoomdiagnose voldoende. 

De voornaamste beperkingen van het onderzoek zijn de mogelijke selectiebias en representativiteit, aangezien slechts een selecte groep huisartsen werd uitgenodigd en een nog kleinere groep reageerde.  

Wat leren we van dit onderzoek? De huidige registratie van ALK is ambigu en huisartsen gebruiken vooral vaak symptoomspecifieke codes. Met het oog op adequate herkenning van ALK voor onderzoek en zorg lijkt er behoefte aan eenduidiger registratiesystemen voor ALK. 

Literatuur

  • Kitselaar WM, et al. The general practitioners perspective regarding registration of persistent somatic symptoms in primary care: a survey. BMC Fam Pract 2021;22:182.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen