Nieuws

Implementatie

Gepubliceerd
10 april 2002

Het implementeren van richtlijnen en zorginnovaties in de dagelijkse praktijk van zorgverleners is een moeizaam proces. Vanaf 1989 is het NHG gestart met het maken van standaarden voor huisartsen in het kader van evidence-based patiëntenzorg. Het opvolgen van deze richtlijnen blijkt niet altijd eenvoudig. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de talrijke knelpunten die het implementeren in de weg kunnen staan. Dit (vernieuwde) leerboek van Grol en Wensing geeft blijk van een zorgvuldige analyse en beschouwing van het onderzoeksveld. Ook geeft het op systematische wijze de aanpak van verbetering in patiëntenzorg weer. Alle aspecten van implementatie worden besproken: van richtlijnontwikkeling tot de feitelijke evaluatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijkvoering. Het is geschreven voor een brede doelgroep, zowel in de eerste-als tweedelijnszorg. Implementeren is niet gemakkelijk getuige het motto ‘implementing guidelines and changing practice is like playing badminton in a hurricane’. Er bestaan geen kant-en-klare recepten om tot effectief implementeren te komen. Als lezers dit verwachten, dan worden ze teleurgesteld. Wel geeft dit boek een kader waarmee men, gelet op de fase van de implementatie, richting kan geven aan de voortgang in het proces van de implementatie. De auteurs pogen een wetenschappelijke basis te vinden voor de elementen van het implementeren. Uit de veelheid van geraadpleegde literatuur komen ze tot de slotsom dat de wetenschappelijke basis smal is en dat nog veel moet worden onderzocht om tot een effectieve strategie te komen. Uitgangspunt van het boek is optimalisering van patiëntenzorg, waarbij het primaire proces (lees zorgverlener-patiënt-contact) centraal staat vanuit het perspectief van de implementator. Voor huisartsen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het maken, uitvoeren of inbedden van richtlijnen voor evidence-based zorg zal het nuttig zijn dit boek aan te schaffen. Voor geïnteresseerde huisartsen die de discipline kunnen opbrengen systematisch nieuwe richtlijnen in hun praktijk in te voeren is dit een goed handboek en naslagwerk om zich voorshands te bezinnen op mogelijke valkuilen en knelpunten. Het boek is rijkelijk voorzien van allerlei casuïstiek, merendeels afkomstig van wetenschappelijke onderzoeksverslagen, wat de leesbaarheid van het boek zeker ten goede komt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen