Nieuws

Inspecteur op zijn wenken bediend!

Gepubliceerd
10 december 2007

In het interview Meer Balkenende dan modaal wil de Inspecteur voor de Huisartsenzorg, een aanzet geven voor een debat over de huisartsenzorg (H&W 2007;50:509-11). Sardeman zou graag zien dat er een grote conferentie wordt georganiseerd waarbij huisartsen een visie formuleren hoe zij de continuïteit en veiligheid in de (huisartsen)zorg willen waarborgen. Om de versnippering die in de zorg plaatsvindt door de taakherschikking het hoofd te bieden, zouden huisartsen de regisseursrol op zich moeten nemen en heldere afspraken moeten maken over taken en verantwoordelijkheden. Juist een inspecteur zou echter beter op de hoogte moeten zijn van de feiten. De door hem genoemde Leidschendam conferenties hadden betrekking op het kwaliteitsbeleid in de zorg in het algemeen en in een visie is al voorzien: in 2003 hebben de algemene ledenvergadering van het NHG en de LHV het standpunt ‘de Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening, Concretisering Toekomstvisie 2012’ vastgesteld. Daarnaast zijn er NHG-Standpunten over uiteenlopende huisartsgeneeskundige onderwerpen, waarin er juist veel aandacht wordt besteed aan knelpunten rond continuïteit, veiligheid, regie, taken en verantwoordelijkheden. Sardeman betreurt het verder dat sommige huisartsen zich nog verzetten tegen transparantie en dat er nog geen certificering is. De huisarts beschikt echter wel degelijk over een certificaat, namelijk zijn registratie bij de HVRC. Het is pas sinds kort dat verschillende partijen te pas en te onpas vragen om een certificaat voor de praktijkvoering en men inzicht wil in de bedrijfsresultaten. Zoals Sardeman weet, heeft het NHG in 2005 de NHG-Praktijkaccreditering gestart, een kwaliteitssysteem dat verder gaat dan certificering. De deelnemende praktijken moeten niet alleen voldoen aan een aantal eisen, maar ook verbeteringsplannen gaan uitvoeren op grond van benchmarking, waarbij vervolgens jaarlijks getoetst wordt of de beoogde resultaten inderdaad worden behaald. De ontwikkelingskosten van het traject NHG-Praktijkaccreditering worden volledig door de beroepsgroep zelf gedragen. Om de transparantie te bevorderen zijn huisartsen vanuit gebruikersverenigingen van Huisarts Informatie Systemen, expertgroepen, NHG en LHV met steun van het ministerie van VWS begonnen om kwaliteitsindicatoren vast te stellen en te publiceren. De HIS-leveranciers kunnen deze set indicatoren in de HIS’sen gaan incorporeren. Daarna is het haalbaar voor huisartsen om betrouwbare gegevens te genereren. Dan kunnen ze de gevraagde transparantie bieden en tijd overhouden voor hun core bussiness: goede, zorgzame dokters te zijn.

Margriet Bouma, Kees in ’t Veld, huisartsen, NHG-Afdeling Implementatie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen