Nieuws

Jaarverslag redactiecommissie 2000

Gepubliceerd
10 april 2001

H&W in cijfers

In 2000 was het aanbod aan manuscripten (133 artikelen) iets lager dan in 1999 maar nog altijd voldoende groot. Veel artikelen worden spontaan aangeboden. De redactiecommissie werft vooral artikelen voor series, beschouwingen en commentaren en zoekt actief naar de mogelijkheid van dubbelpublicaties van Nederlands onderzoek dat elders is verschenen. Van tijd tot tijd suggereren auteurs van artikelen in buitenlandse tijdschriften zelf de mogelijkheid van een dubbelpublicatie. Het percentage afgewezen manuscripten is al jaren constant en schommelt rond de 40 procent. Manuscripten worden bijna nooit direct geaccepteerd; vrijwel altijd vraagt de redactiecommissie om kleinere of grotere wijzigingen. De lengte van de artikelen is het afgelopen jaar beperkt; met andere woorden: er werden meer artikelen gepubliceerd op hetzelfde aantal pagina's: 91 tegen 77 in 1999. Voor auteurs is het plezierig als de tijd tussen definitieve acceptatie en publicatie zo kort mogelijk is, maar het blijft vrijwel steeds enige maanden duren. Deels wordt dat veroorzaakt door ons beleid om niet alleen op volgorde van binnenkomst te publiceren maar om nummers te maken met ‘voor elk wat wils’ en doordat geprobeerd wordt meer in te spelen op de actualiteit. In 2000 werden dus artikelen gepubliceerd die in 1999 waren beoordeeld. De gepubliceerde artikelen in de tabellen 1 en 2 weerspiegelen dus het aanbod van september 1999 tot augustus/september 2000.

Tabel1Redactionele beoordeling manuscripten
Manuscripten199519961997199819992000
Aantal beoordeeld120133120127156133
– reeds elders gepubliceerd(6)(6)(12)(16)(6)
– geworven   (19)(35)(28)
– spontaan aangeboden   (96)(105)(99)
Direct geaccepteerd voor eindredactionele bewerking-14-210
Wijziging/aanpassing gevraagd aan auteurs847780778772
Direct afgewezen voor publicatie365536506751
– reeds elders gepubliceerd   (8)(9)(5)
– geworven   (2)(8)(1)
– spontaan aangeboden   (40)(50)(45)
Tabel2Gepubliceerde bijdragen naar rubriek
Soort artikel199519961997199819992000
Onderzoeksverslagen353126302436
in percentages van subtotaal47%51%36%41%31%40%
Methodologische bijdragen4546
Literatuuroverzichten7791377
Casuïstiek24841114
Beschouwingen en commentaren271930223128
Subtotaal756173747791
NHG-standaarden, Landelijke transmurale afspraken8811995
Berichten, rapportbesprekingen241624312934
Ingezonden brieven232523182244
Boekbesprekingen253530364358
Totaal155145161168180232

Veranderingen

Het was vooral een jaar vol veranderingen: nieuwe voorzitter van de redactiecommissie, nieuwe plannen, een lezersonderzoek en het aftasten van een nieuwe vorm. Eind 1999 stelde het bestuur een adviescommissie publicatiebeleid in. In januari 2000 startte deze commissie, die een totaalvisie op het publicatiebeleid van het NHG moest geven, en in juli bood zij haar eindrapport aan het NHG-bestuur aan. Een belangrijke inspiratiebron voor dit rapport vormde de resultaten van het lezersonderzoek, dat in maart en april 2000 werd gehouden (Huisarts Wet 2000;43:455-7). De organisatie van dit onderzoek kostte het redactiesecretariaat in het voorjaar zeer veel extra tijd. In nummer 6 publiceerden we voor het eerst uitgebreide tabellen op internet en vanaf nummer 7 experimenteerden we met aparte kaders voor ‘kernboodschappen’ en ‘wat is nieuw, wat is bekend’-kaders, en kregen ook de samenvattingen een grotere letter. Alles als voorbode van een ingrijpender layout-wijziging van H&W in de loop van 2001. Op internet worden sinds nummer 5 de samenvattingen en de journaalstukjes gepubliceerd, voorafgegaan door een ‘leeswijzer’ door de voorzitter. De special, nummer 12, ging geheel over spoedeisende zorg in verband met het NHG-congres.

Overige gerealiseerde doelstellingen en nieuwe initiatieven

 • Vanaf februari verscheen in elk nummer een artikel in de serie ‘Zwangerschap en kraambed’.
 • Na een inleidend artikel in nummer 1 verschenen vanaf nummer 4 met regelmaat besprekingen van Cochrane-reviews.
 • Een nieuwe serie ‘Psychiatrische en cognitieve stoornissen bij ouderen’ werd gestart. In ‘de loop van 2001 zullen de eerste artikelen uit deze serie geplaatst worden.
 • Naar aanleiding van het project Visie op de huisartsgeneeskunde door NHG en LHV werden ideeën ontwikkeld voor een serie over de kernpunten van de huisartsgeneeskunde. Ook hiervan zullen in de loop van 2001 artikelen verschijnen.
 • De besprekingen in de rubriek ‘Proefschriften’ zijn aanzienlijk korter en daardoor toegankelijker geworden.
 • Er lijkt een toename van het aantal ingezonden brieven. Dat is een verheugende ontwikkeling, omdat het de betrokkenheid van lezers bij een tijdschrift weerspiegelt.
 • Met de werkgroep artikelendocumentatie is overleg gevoerd over aanpassing van de referatenrubriek. In de loop van 2001 zal deze rubriek een strakkere vorm krijgen met samenvattingen van belangrijke artikelen, voorzien van commentaar.
 • De richtlijnen voor auteurs zijn iets aangepast en enkele nieuwe zijn toegevoegd.
 • De elektronische index blijft een probleem. Het duurde tot halverwege 2000 voordat er een werkbaar bestand in Reference Manager was. Het plan om ook voor gebruikers van H&W in 2000 een elektronische versie uit te brengen is niet gehaald. In de loop 2001 worden alle indexbestanden op internet toegankelijk gemaakt.
 • In 2001 zal H&W een ander aanzien krijgen. Ook wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van alle artikelen uit H&W op internet.
 • De afstemming met de redactie van het NHG-katern, dat ook in 2001 veranderen zal, zal nader vorm moeten krijgen.

Samenstelling redactiecommissie

Per 1 januari trad Joost Zaat aan als voorzitter. In het voorjaar traden Henk van Weert en Henriëtte van der Horst toe tot de redactiecommissie; in december werden zij ook officieel door de ledenvergadering van het NHG benoemd. Eind 2000 vertrok Toine Lagro-Janssen na zeven jaar lid van de redactiecommissie geweest te zijn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen