Nieuws

Miskramen niet te voorkomen door aspirine of nadroparine

0 reacties
Gepubliceerd
2 maart 2011

Inleiding

Bij ongeveer 1% (3 of meer eerdere miskramen) tot 5% (2 of meer eerdere miskramen) van vrouwen met een kinderwens is sprake van herhaalde miskramen. Bij de helft van deze vrouwen wordt geen onderliggende oorzaak gevonden. Bij vrouwen met herhaalde miskramen en de stollingsafwijking antifosfolipidensyndroom is behandeling met aspirine en heparine mogelijk zinvol. Aan vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen worden frequent aspirine en laagmoleculair heparine voorgeschreven, omdat de oorzaak mogelijk een andere stollingsafwijking zou kunnen zijn. De beperkte gegevens vanuit gerandomiseerd onderzoek kunnen dit beleid echter niet rechtvaardigen.

Onderzoek

Design Gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek bij 364 vrouwen met meerdere onverklaarde miskramen (minimaal 2) die zwanger wilden worden of maximaal 6 weken zwanger waren, met een leeftijd tussen 18 en 42 jaar.1 Exclusiecriteria waren trombose in de voorgeschiedenis, een indicatie voor antistolling tijdens de zwangerschap, of het hebben van een endocriene aandoening. Interventies De vrouwen werden gerandomiseerd in 3 groepen: aspirine (dagelijks 100 mg) in combinatie met nadroparine (dagelijks 2850 IU), alleen aspirine, of een placebo. Bij de randomisatie werd gestratificeerd voor leeftijd (Uitkomst De primaire uitkomstmaat was het aantal levend geboren kinderen. Secundaire uitkomstmaten waren het aantal miskramen, intra-uteriene foetale dood en obstetrische complicaties. Analyse Op basis van intention to treat bepaalden de onderzoekers de verschillen in uitkomsten tussen de groepen met behulp van de chikwadraattest. Ze planden vooraf een subgroepanalyse onder de vrouwen die daadwerkelijk zwanger werden. Resultaten Van de gerandomiseerde vrouwen kregen 310 de toegewezen interventie. Hiervan zaten er 103 (83,7%) in de combinatietherapiegroep, 104 (86,7%) in de aspirinegroep en 103 (85,1%) in de placebogroep. Redenen om niet te starten of te stoppen worden aangegeven. De belangrijkste reden om voortijdig te stoppen was het optreden van bijwerkingen. Het onderzoek werd voortijdig gestopt na een tweede interimanalyse, wegens te geringe verschillen. Van de 364 vrouwen werden er 299 (82,1%) zwanger en 197 (54% van totaal, 65,9% van de vrouwen die zwanger werden) kregen een levend kind. Er was geen significant verschil tussen de 3 groepen in het percentage vrouwen dat een levend geboren kind kreeg; in de combinatietherapiegroep was dit 54,5%, in de aspirinegroep 50,8% en in de placebogroep 57%. Ook bij analyse van alleen de daadwerkelijk zwanger geworden vrouwen vonden de onderzoekers geen verschil tussen de groepen. De per protocol-analyse verschilde niet van de intention to treat-analyse. Ook voor de secundaire uitkomstmaten werden geen verschillen tussen de drie groepen gevonden, alleen bevielen de vrouwen in de combinatietherapiegroep een week eerder vergeleken met de placebogroep. Vrouwen met de combinatietherapie rapporteerden meer blauwe plekken en zwelling of jeuk op de injectieplaats vergeleken met de placebogroep. In de subgroepen keken de onderzoekers naar het belang van leeftijd, het aantal eerdere miskramen, eerder een levend kind, of trombofilie, maar vonden ook hier geen verschillen. Beschouwing Aspirine met nadroparine of aspirine alleen verhoogt de kans op het krijgen van een levend geboren kind bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen niet.

Interpretatie

Bij vrouwen met herhaalde miskramen wordt in 50% van de gevallen geen oorzaak gevonden en een effectieve behandeling ontbreekt dan ook. Afwachtend beleid is veelal de strategie. De NHG-Standaard Miskraam vermeldt dat de kans op een normale zwangerschap, bij vrouwen die opnieuw zwanger worden na 3 keer een miskraam te hebben gehad, 55% is. Dit komt overeen met de resultaten van het hier beschreven onderzoek. Van de onderzoeksgroep werd 82% van de vrouwen zwanger en van de zwangere vrouwen kreeg 65,9% een levend kind. Het gebruik van aspirine of aspirine gecombineerd met laagmoleculair heparine verkleinde de kans op een miskraam niet vergeleken met placebo. De veronderstelling dat herhaalde miskramen kunnen worden toegeschreven aan trombose wordt niet gesteund door dit onderzoek.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen