Praktijk

Nascholing in de hagro:

Gepubliceerd
10 juni 2003

In de loop der jaren zijn velen opgeleid tot de functie van erkend begeleider. Dit hield in dat een van de huisartsen uit de hagro een cursus ‘Werken met DKB-pakketten’ volgde, waarna deze als begeleider werd ‘erkend’. Dan kon men zijn naam verbinden aan nascholing met behulp van DKB-pakketten of aan fto op kleine schaal. Een tijd lang is aan dit alles niet veel aandacht besteed. De lijst met erkend begeleiders werd lang, maar of iedereen op de lijst ook nog als zodanig functioneerde was niet duidelijk. Het leek alsof nascholing binnen de hagro niet meer zo interessant was. De laatste tijd echter zijn er bij LHV en NHG plannen om nascholing binnen de hagro – en daarmee de functie van erkend begeleider – nieuw leven in te blazen. Ook vanuit de DC'en was er behoefte aan ondersteuning op dit terrein. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een werkgroep van LHV en NHG samen met enkele DC'en.

Waarom nascholing binnen de hagro?

Kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Overheid en zorgverzekeraars dringen aan op een beter kwaliteitsbeleid. De plannen voor certificering van de huisartsenpraktijk nemen steeds duidelijker vormen aan. Een van de manieren om de kwaliteit te verbeteren is nascholen. Maar nascholing is alleen effectief als daaruit voortvloeiende kwaliteitsverbeteringen ook echt in de praktijksituatie worden geïmplementeerd. Het meeste effect wordt bereikt als de nascholing aansluit bij de dagelijkse praktijk, interactief is en is voorbereid door de deelnemers zelf. Verder moeten er duidelijke afspraken zijn over implementatie van de veranderingen en over de evaluatie daarvan. Nascholing binnen een kleine groep die regelmatig met elkaar samenwerkt, zoals in een hagro of hoed, biedt een goede mogelijkheid om ook implementatie en controle op afspraken rond kwaliteitsverbetering te realiseren.

De taak van de erkend begeleider

Binnen de hagro functioneert de erkend begeleider als coördinator van het kwaliteitsbeleid en initiator van nascholingsactiviteiten als toetsgroepbijeenkomsten en fto. Dat wil niet zeggen dat de erkend begeleider ook alles zelf moet organiseren; uiteraard kunnen diverse taken worden gedelegeerd. Hij is wel de bewaker van de kwaliteitscyclus en houdt in de gaten wanneer afspraken geëvalueerd moeten worden. Ook is hij contactpersoon tussen de hagro en de regionale WDH. Op grond van betrokkenheid van een erkend begeleider komt nascholing in de hagro voor accreditering in aanmerking.

Ondersteuning van erkend begeleiders

Voor een goed draaiend systeem van nascholing binnen de hagro is het nodig dat erkend begeleiders worden ondersteund. Te denken valt aan materiële ondersteuning (vacatiegeld) en secretariële ondersteuning via de WDH. Maar ook inhoudelijke ondersteuning is belangrijk, zoals via trainingen over nieuwe huisartsgeneeskundige ideeën, onderwijstechnieken, het omgaan met groepen en het opstellen van kwaliteitsplannen voor een hagro. Dergelijke trainingen zouden op districtsniveau moeten worden aangeboden. De NHG-sectie Advisering en Ondersteuning draagt via zogenoemde ‘train-de-trainerscursussen’ bij aan de ontwikkeling van (na)scholing van erkend begeleiders. De cursussen kunnen vervolgens regionaal via bijvoorbeeld de DC'en aan hen worden aangeboden.

De toekomst van de erkend begeleider

Verbetering van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk is iets waar we allemaal achter staan. Een belangrijke voorwaarde is een gecoördineerd beleid voor kwaliteitsverbetering binnen de hagro, gecombineerd met daarbij aansluitende nascholing binnen de eigen groep met duidelijk toetsbare afspraken. De erkend begeleider zal daarom in de toekomst een steeds belangrijker rol krijgen. Bas Spelberg, huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen