NHG Forum

NHG-ledencongres

Gepubliceerd
10 november 2001

Samenvatting

Het Nederlands Huisartsen Genootschap nodigt zijn leden uit voor het bijwonen van het NHG-ledencongres op donderdag 13 december 2001 van 19.00 – 21.00 uur. Het NHG-ledencongres zal plaatsvinden in de Domus Medica te Utrecht. Leden die het NHG-ledencongres willen bijwonen wordt vriendelijk verzocht zich – bij voorkeur schriftelijk – vóór 23 november aan te melden bij directiesecretaresse mw. O. Wieman, NHG-bureau. Per e-mail aanmelden kan ook: directie@nhgnl.org. De agenda en bijbehorende stukken worden u dan tijdig toegezonden.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag NHG-ledencongres d.d. 2000
 • Jaarverslag 2000
 • Financieel jaarverslag 2000 van de penningmeester
 • Advies van de Kascommissie over het beheer van de geldmiddelen
 • Decharge van het Dagelijks Bestuur
 • Werkprogramma 2002
 • NHG-begroting 2002
 • Benoeming Kascommissie 2002
 • Benoeming, c.q. herbenoeming van bestuurs- en commissieleden
 • Bekrachtiging van NHG-standaarden
 • Ontheffing artikel 20 lid c. van de NHG-statuten
 • Contributie 2002
 • Mededelingen
 • Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda voor het NHG-ledencongres

Ad. 12. Bekrachtiging NHG-standaarden Jaarlijks bekrachtigt het NHG-ledencongres – achteraf – de in de voorafgaande twaalf maanden geautoriseerde en gepubliceerde NHG-standaarden. ‘Bekrachtigen’ betekent instemming betuigen met het feit dat het NHG-bestuur heeft besloten de betreffende NHG-standaard na autorisatie te publiceren.

Ad. 13. Ontheffing artikel 20 lid c van de NHG-statuten In de NHG-statuten is in artikel 20 c de wettelijke bepaling opgenomen dat het bestuur zes maanden na afloop van het boekjaar op een ledencongres zijn jaarverslag moet uitbrengen en rekening moet afleggen over het in dat boekjaar gevoerde bestuur. Aangezien het NHG-ledencongres naar gewoonte aan het eind van een volgend boekjaar plaatsvindt, is een verlenging van deze termijn met zes maanden noodzakelijk.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen