Nieuws

NHG-Standaard Jicht

Gepubliceerd
10 september 2001

In de NHG-Standaard Jicht worden onder de niet-medicamenteuze therapie, voedingsmaatregelen genuanceerd weergegeven. 1 Purinevrije voeding valt alleen bij frequent optredende jichtaanvallen te overwegen. Een ruim gebruik van vocht en matiging in het gebruik van alcohol staan meer op de voorgrond. 2 Pikante bijzonderheid is overigens dat uit Duits onderzoek blijkt dat 15% van de dagelijkse purine-inneming afkomstig is uit bier. Minder genuanceerd is de Standaard over de – in de noten verscholen – risi-cofactor: overgewicht. Het is immers bekend dat binnen de aan overgewicht gerelateerde comorbiditeit, jicht een vooraanstaande plaats inneemt. 3 Voorts is aangetoond dat een normaal lichaamsgewicht het ontstaan van hyperuricemie voorkomt. Bovendien blijkt reductie van overgewicht een verhoogd serum urinezuur te laten dalen bij patiënten met jicht 4. Alles bijeen voldoende reden om de magere plaats van adipositas in deze Standaard meer gewicht te geven. J.J. van Binsbergen

Reactie

Van Binsbergen breekt een lans voor een prominentere plaats in de NHG-Standaard Jicht van reductie van overgewicht ter preventie van frequente jichtaanvallen. In zijn commentaar worden de begrippen ‘hyperuricemie’ en ‘jicht’ naar onze mening te veel als synoniemen gebruikt. Zoals in de standaard wordt beschreven is het verband tussen hyperuricemie en jicht echter niet eenduidig. Gedurende de ontwikkeling van de standaard is herhaaldelijk gediscussieerd over het nut van voedingsadviezen. Hoewel het plausibel is dat reeds een bescheiden vermindering van het serumurinezuur de kans op acute jicht verkleint, is geen goed onderzoek voorhanden naar de samenhang tussen de aard van voedingsadviezen en effecten op jichtaanvallen op ten minste middellange termijn. Slechts een kleine studie bij vijftien obese personen laat bij gewichtsreductie een significante daling van het serumurinezuur zien. 1 Het aangehaalde onderzoek van Dessein betreft een pilot naar het effect op serumurinezuur zonder dat effecten op het voorkomen van jichtaanvallen wordt beschreven. 2 Overigens wordt verondersteld dat hongeren op korte termijn ook een jichtaanval kan uitlokken. 2 De werkgroep vond geen bevestiging van Binsbergens bewering dat aangetoond zou zijn dat een normaal lichaamsgewicht hyperuricemie (c.q. jichtaanvallen) voorkomt. Niet elke verlaging van serumurinezuur is in het individuele geval synoniem aan reductie van jichtaanvallen. Een reductie van jichtaanvallen door uricosurica of allopurinol is daarentegen voldoende onderbouwd. Blijvende gewichtsreductie zal de gezondheid doorgaans op meerdere vlakken verbeteren, maar is geen sinecure. Gezien bovenstaande argumenten wordt gewichtsreductie als methode om jichtaanvallen te voorkomen in de standaard aanbevolen noch overwogen. A.C.M.Romeijnders K.J. Gorter J.W.Cirkel

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen