Richtlijn

Nieuw addendum voor ADHD-middelen bij volwassenen

Gepubliceerd
17 december 2020
Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie is een nieuw addendum gemaakt over ADHD-middelen bij volwassenen. Hierin staat onder meer dat diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen thuishoren in de ggz. De behandeling van ADHD en comorbide stoornissen neemt 6 tot 12 maanden in beslag, voordat stabiele patiënten terugverwezen kunnen worden naar de huisarts en/of basis ggz. Dit is afhankelijk van de complexiteit. Wanneer de huisarts de behandeling overneemt van de ggz is hij ook verantwoordelijk voor de controles en monitoring van het geneesmiddelengebruik.
0 reacties
ADHD-medicatie
Ga terughoudend om met het herhalen van ggz-medicatie.
© Shutterstock

Het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie beschrijft onder welke omstandigheden de huisarts ggz-medicatie kan herhalen en welke randvoorwaarden daartoe geborgd moeten zijn. Het standpunt bevat al eerder vastgestelde addenda (2018) over clozapine en lithium, omdat dit geneesmiddelen zijn waarvoor extra aandachtspunten gelden die belangrijk zijn voor de huisarts.1

Aandachtspunten bij overname behandeling

Bij overname van de behandeling van de ggz, zijn de volgende punten van belang.

  • De meest toegepaste geneesmiddelen voor ADHD bij volwassenen zijn methylfenidaat en dexamfetamine. De toepassing hiervan bij volwassenen is niet altijd geregistreerd. Voorschrijven van medicatie aan volwassenen met ADHD kan daardoor offlabel zijn. Zie ook het NHG-Standpunt offlabel voorschrijven.2

  • Indien de huisarts besluit over te gaan tot het herhalen van de medicatie, is hij ook verantwoordelijk voor controle van de patiënt op (cardiovasculaire) bijwerkingen en signalen van verslaving.

  • Halfjaarlijks dienen (preventieve) controle van bloeddruk en pols plaats te vinden en bespreking van de eetlust, gewichtscontrole, stemming en slaap.

  • Voor patiënten met extra cardiovasculaire risicofactoren die ADHD-middelen gebruiken geldt dat bij elk bezoek pols en bloeddruk gecontroleerd moeten worden. Voor patiënten > 55 jaar en cardiovasculaire risicofactoren dient met de behandelend specialist een preventief ecg te worden afgesproken, inclusief afspraak over frequentie en follow-up.

  • De huisarts kan overwegen om een deel van de zorg aan of controles van de patiënt met ADHD via de praktijkondersteuner te laten verlopen. Elke praktijk kan hier zijn eigen invulling aan geven.

Het addendum beschrijft ook het te volgen beleid bij optreden van specifieke bijwerkingen, dosisverandering en situaties waarin terug naar de ggz verwezen kan worden. Daarnaast beschrijft het enkele praktische zaken waarmee de huisarts rekening moet houden bij de begeleiding van deze patiëntengroep. Bijvoorbeeld informatie over verslaving, het staken van deze middelen en verschillen tussen de diverse beschikbare preparaten.

Voorwaarden herhalen ggz-medicatie

Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het herhalen van ggz-medicatie. De huisarts is niet verplicht om recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen. Huisartsen die deze recepten herhalen zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles en de medicamenteuze behandeling. Het advies aan huisartsen is: herhaal alleen ggz-medicatie voor stabiele patiënten en als u zich daartoe voldoende bekwaam acht. Verder dient u een overdracht met (controle-)instructie van de behandelend psychiater te ontvangen en moet het mogelijk zijn om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.

Het standpunt is ook belangrijk voor huisartsen die geen medicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen, omdat alertheid bij complicaties belangrijk is. Tijdig overleg met de psychiater is dan raadzaam.

Het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie en de bijlagen hierop zijn terug te vinden via richtlijnen.nhg.org onder het tabblad NHG-Standpunten.

Van Walraven ASG, Verduijn MM. Nieuw addendum voor ADHD-middelen bij volwassenen. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0968-z.
Belangenverstrengeling: niets gemeld.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen