Praktijk

Opnieuw vijftien nieuwe

Gepubliceerd
10 maart 2001

De huisartsen die zijn geabonneerd op de NHG-Patiëntenbrieven, ontvingen in februari de nieuwste aanvulling met achttien patiëntenbrieven (vijftien nieuwe en drie herzieningen), inclusief de bijbehorende diskette. In de nieuwe aanvulling zijn brieven opgenomen over hartfalen, gewrichtsklachten, slaapproblemen, urineweginfecties en vaginaal bloedverlies na de overgang. Drie eerder verschenen brieven over zwangerschap (Zwangerschap algemeen, Voeding tijdens de zwangerschap en Prenataal onderzoek) zijn op kleine punten herzien. De inhoud van deze drie brieven is afgestemd op de nieuwe brochure ‘Zwanger. Algemene informatie’, die in samenwerking tussen de beroepsorganisaties van gynaecologen (NVOG), verloskundigen (KNOV) en het NHG is ontwikkeld. Alle praktiserende NHG-leden, verloskundigen en gynaecologen ontvangen deze brochure. Het totaal aantal NHG-Patiëntenbrieven bedraagt nu 126. Voor de aanvulling die rond de zomer verschijnt, zijn brieven in voorbereiding over kinderen met koorts, otitis externa, stoppen met roken, bemoeilijkte mictie, voedingsadviezen bij overgewicht, en virushepatitis. De eerste 111 NHG-Patiëntenbrieven staan ook op de cd-rom EVS-stand alone. Tevens worden ze op termijn geïntegreerd in de meeste HIS'en. Medicom is het eerste HIS dat de brieven heeft opgenomen.

Bestelinformatie

De NHG-Patiëntenbrieven zijn in papieren vorm gebundeld in een handige overzichtsmap, met per tractus een eigen kleur. Bovendien staan de brieven op een bijgeleverde diskette. Jaarlijks verschijnen twee aanvullingen van elk vijftien tot twintig brieven. Wie ervan verzekerd wil zijn steeds de nieuwste brieven te hebben, kan zich als abonnee aanmelden bij het NHG (030 - 288 17 00).

Ondersteuning huisartsen bij preventie: óók in 2001

Het LHV/NHG-project ‘Preventie: maatwerk’ gaat in 2001 in afgeslankte vorm verder. Het College voor zorgverzekeringen heeft besloten de financiering van de ondersteuning voor huisartsen bij griepvaccinatie en cervixscreening in 2001 via de Stichting LHV te handhaven. Door dit besluit kan een deel van de bestaande preventieteams op landelijk en regionaal niveau gehandhaafd blijven. Eerder besloot de LHV-ledenvergadering het deelproject ‘Hart- en vaatziekten’ niet te continueren, waardoor ontslag dreigde voor alle zeventig preventiemedewerkers. De DHV'en zijn met het CVZ-besluit in staat gesteld om ook in 2001 ondersteuning te bieden aan huisartsen bij de uitvoering van griepvaccinatie en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In de loop van 2001 wordt bekend hoe de financiering van deze ondersteuningsstructuur vanaf 2002 zal verlopen.

NHG-Bouwsteen Verbandmiddelen en wondbehandeling in de huisartspraktijk

Tijdens het NHG-Congres 2000 ontvingen de aanwezigen een exemplaar van de nieuwste NHG-Bouwsteen. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op het nut en de toepassingsmogelijkheden van conventionele en nieuwe verbandmiddelen. Omdat de bouwsteen nadrukkelijk ook bedoeld is voor de praktijkassistente, is uitgebreide informatie opgenomen over wondbehandeling, toegespitst op haar kennisniveau.

Geïnteresseerden kunnen de bouwsteen opvragen bij het NHG (tel. 030 - 288 17 00). Deze wordt hun dan gratis toegezonden.

Helaas is verzuimd in de bouwsteen de naam te vermelden van de maker van de fraaie en verhelderende full color-illustraties. Deze zijn van de hand van dr. Muhammed Raza Khan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen