Nieuws

Oproep tot vooraanmelding ZonMw/NHG programma Alledaagse Ziekten (Tweede ronde)

Gepubliceerd
10 januari 2003

Het programma Alledaagse Ziekten

Behandeling van alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk gebeurt veelvuldig, maar juist bij deze alledaagse aandoeningen bestaan vaak grote hiaten in kennis en onderbouwing van het medisch handelen. Daarom heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 1997 besloten gelden vrij te maken voor een Fonds Alledaagse Ziekten. In 2001 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om, in samenwerking met het NHG, het programma Alledaagse Ziekten bij ZonMw onder te brengen. Dit ZonMw/NHG-programma heeft tot doel: ‘het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek aan alledaagse ziekten in de huisartspraktijk’. Onder ‘alledaagse ziekten’ verstaan we ziekten of klachten die veelvuldig voorkomen in de huisartsenpraktijk. Het gaat om aandoeningen met een ziektelast die een duidelijke diagnose hebben. Relevante lacunes in de kennis van een aantal, veelvuldig voorkomende, alledaagse ziekten zijn in het recente verleden vastgesteld. Enkele van deze ziekten zijn in de afgelopen drie jaar thema's geweest bij het NHG-Fonds Alledaagse Ziekten.

Thema's 2003

De programmacommissie Alledaagse Ziekten gaat voor de tweede ronde van het programma Alledaagse Ziekten thema's benoemen waarop u vooraanmeldingen kunt indienen. Deze thema's zijn vanaf 12 december 2002 onder het kopje subsidie op de Internetsite van ZonMw (www.zonmw.nl) terug te vinden.

Algemene criteria

Voorwaarde is dat het project plaatsvindt in de huisartsenpraktijk of van toepassing is in de huisartsenpraktijk. Resultaten van het onderzoek moeten relevant zijn voor het professioneel handelen van de huisarts en leiden tot verbetering van de patiëntenzorg. ZonMw hecht veel waarde aan implementatie. Wij verzoeken u aan te geven welke implementatiebevorderende activiteiten onderdeel zijn van het project. Daarnaast dient u de resultaten van het project te publiceren in Huisarts en Wetenschap of een ander Nederlandstalig vakblad en te presenteren op een NHG-wetenschapsdag.

Looptijd en budget

Het programma heeft een looptijd van 5 jaar (2002-2007). Het budget van het programma bedraagt ongeveer € 3,4 miljoen. Voor de tweede ronde is ongeveer € 370.000 beschikbaar. De duur van een project is maximaal 4 jaar waarbij nadrukkelijk aangetekend dat de commissie kleinschalige, kortdurende projecten van groot belang acht. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 60.000 per jaar.

Procedure

Vooraanmeldingen dienen uiterlijk op maandag 10 februari 2003 door ZonMw te zijn ontvangen. U dient daarbij gebruik te maken van de ZonMw-vooraanmeldingsformulier. Vooraanmeldingen worden zorgvuldig beoordeeld op relevantie voor het programma en marginaal op kwaliteit. De indieners ontvangen vervolgens een advies om de vooraanmelding al dan niet uit te werken tot een projectvoorstel.

U kunt het vooraanmeldingsformulier op de internetpagina van ZonMw (www.zonmw.nl) onder het kopje subside downloaden. Voor nadere informatie over het programma Alledaagse Ziekten kunt u contact opnemen met de heer Maarten Slijper, MPH, programmasecretaris, telefoon: (070) 349 52 72, e-mail: slijper@zonmw.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen