Wetenschap

Stress bij kinderen met astma

Gepubliceerd
10 januari 2001

Hebben kinderen met astma meer psychosociale problemen dan leeftijdgenoten zonder astma? Hebben zij meer stress op school, gebruiken ze andere copingstrategieën en ervaren ze evenveel sociale ondersteuning? Deze vragen komen aan de orde in dit proefschrift. De eerste drie hoofdstukken bevatten de resultaten van een literatuuronderzoek naar de psychosociale effecten van astma op het psychosociaal functioneren, het conceptuele model (‘extended model for coping with chronic diseases’) en de ontwikkeling van vragenlijsten voor copingstrategieën en sociale ondersteuning. In de hoofdstukken 4 en 5 worden de resultaten van eigen onderzoek beschreven. Het gaat hierbij om een vergelijking tussen 79 astmapatiëntjes en 359 leeftijdsgenoten zonder astma. Alle kinderen zijn tussen 8 en 12 jaar oud. De kinderen met astma werden geselecteerd via huisartspraktijken; de diagnose moest gesteld zijn volgens de NHG-standaard; de meerderheid van de kinderen gebruikte inhalatiecorticosteroïden. De gezonde kinderen werden geselecteerd via scholen. Om het psychosociale functioneren vast te stellen werden de volgende aspecten gemeten: de attitude van het kind ten opzichte van school, een schatting van het welbevinden van het kind door de leerkracht, gedrags- en emotionele problemen zoals gezien door de ouders, schoolresultaten, verzuim, ervaren stress, gehanteerde copingstrategieën en ervaren sociale ondersteuning. In het algemeen waren de verschillen tussen kinderen met en zonder astma erg klein en klinisch niet relevant. Het schoolverzuim lag hoger bij de kinderen met astma (3 versus 1 dag per 6 maanden), maar de schoolprestaties waren gelijk. Een interessante bevinding was dat ouders van astmapatiëntjes meer ‘internaliserende gedragsproblemen’ (isoleren, angst/depressie, somatische klachten) rapporteerden in vergelijking met ouders van gezonde kinderen, terwijl de astmapatiëntjes zelf rapporteerden zich even goed te voelen als hun gezonde leeftijdsgenoten. Voor de huisarts is het goed te weten dat kinderen met astma er blijkbaar goed in slagen met hun handicap op school een normaal leven te leiden. Hetgeen niet wegneemt dat er natuurlijk kinderen met astma zijn die daar niet in slagen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen