Wetenschap

Tijdstip van orchidopexie en het risico op testiscarcinoom

Gepubliceerd
10 december 2008

Vraagstelling

Wat is de beste leeftijd om niet-ingedaalde testes te behandelen ter voorkoming van testiscarcinoom?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Uit dit onderzoek blijkt dat het uitvoeren van orchidopexie voor de leeftijd van 13 jaar het risico op het krijgen van testiscarcinoom met ongeveer 50% zou verminderen ten opzichte van operatie na het 13e levensjaar. Volgens de huidige inzichten zou verwijzing moeten plaatsvinden voor het 2e levensjaar of in de puberteit.3 In de tussenliggende periode zou de twijfelachtige gezondheidswinst niet opwegen tegen het risico op complicaties. Er is tenslotte nog een (kleine) kans op spontane indaling. De uitkomsten van dit onderzoek zouden pleiten voor eerdere behandeling, indien er in eerste instantie voor afwachtend beleid is gekozen, en zeker voor het 13e levensjaar. Overigens is de discussie over het tijdstip voor operatie ook in Nederland nog in volle gang. Daarbij is er een groep die duidelijk zo vroeg mogelijk orchidopexie wil uitvoeren en een groep die een meer afwachtend beleid voorstaat.4567

Korte beschrijving

Onderzoeksopzet Het betreft een retrospectieve cohortstudie, waarbij de onderzoekers de data uit gekoppelde Zweedse registratiesystemen gebruikten.1 Patiëntenpopulatie Alle mannen bij wie de diagnose cryptorchisme gesteld werd tussen januari 1964 en december 1999 en die hiervoor geopereerd werden vóór de leeftijd van 20 jaar werden ingesloten. Uitgesloten werden patiënten die uit Zweden geëmigreerd zijn gedurende het onderzoek en patiënten bij wie tegenstrijdige informatie aanwezig was in de registers. De geselecteerde patiënten werden gevolgd vanaf hun 15e jaar, tot de leeftijd van orchidopexie plus 1 jaar (bijvoorbeeld operatie voor andere redenen), tot de datum van de diagnose testiscarcinoom, tot de leeftijd van 55 jaar. Primaire uitkomstmaat De onderzoekers keken naar het voorkomen van testiscarcinoom en de leeftijd waarop orchidopexie had plaatsgevonden. Het relatieve risico (RR) op het krijgen van testiscarcinoom ten opzichte van de gehele Zweedse populatie werd geschat voor het hele cohort en per onderzoeksgroep (Resultaten 16.983 patiënten werden geïncludeerd. 15.321 mannen ondergingen een orchidopexie vóór hun 13e jaar; bij 1662 mannen werd orchidopexie op of na het 13e levensjaar verricht. Er werd 56 keer de diagnose testiscarcinoom gesteld bij een voorspeld aantal van 20 (RR 2.75; 95%-BI 2,08-3,57). De kans op testiscarcinoom is in de leeftijdsgroep 0-6 jaar niet verhoogd (RR 2,02; 95%-BI 0,93-3,84). In de leeftijdsgroepen 7-9 jaar respectievelijk 10-12 jaar is het risico wel verhoogd: RR 2.35 (95%-BI 1,28-3,94 respectievelijk 2,27; 95%-BI 1,27-3,74). Voor de groep die werd geopereerd onder de 13 jaar was dit RR 2,23 (95%-BI 1,58-3,06); voor de groep ≥13 jaar was het RR 5,40 (95%-BI 3,20-8,53). Berekend werd dat 69 jongens vóór, in plaats van op of na het 13e levensjaar geopereerd moeten worden om 1 geval van een testiscarcinoom voor de leeftijd van 55 jaar te besparen (NNT 69). Conclusie van de onderzoekers De leeftijd waarop orchidopexie wordt ondergaan, is van belang voor het risico op testiscarcinoom bij jongens met niet-ingedaalde testis. Het risico op een testiscarcinoom is bij jongens die worden behandeld vanaf de leeftijd van 13 jaar 2 keer zo groot als bij jongens die zijn geopereerd voor hun 13e verjaardag. Bewijskracht Retrospectieve observationele cohortstudie. 2b. Hayo Griffioen en Arie Knuistingh Neven

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen