Nieuws

Trombosedienst moet precies werken

Gepubliceerd
10 december 2007

Bij patiënten met een indicatie voor een antistollingsbehandeling geeft een INR > 3,5 ongeveer een 100% verhoogde kans op ernstige bloedingen en een INR &lt 1,8 een ongeveer 100% verhoogde kans op trombo-embolieën vergeleken met een INR die binnen dit venster ligt. Dit blijkt uit een Canadese meta-analyse van Oake et al.1 Uit een ander Canadees onderzoek van dezelfde groep blijkt dat gebruikers van anticoagulantia ongeveer eenderde van de tijd een INR hebben buiten het gewenste venster.2 Oake et al. verzamelden alle gepubliceerde onderzoeken van de laatste 40 jaar in MEDLINE en van de laatste 25 jaar in EMBASE waarin bij INR streefwaarden tussen de 1,8 en 3,5 de frequentie van ernstige bloedingen en trombo-embolieën was gerapporteerd in relatie tot de werkelijke INR-waarde. Onder ernstige bloedingen verstonden zij: bloedingen die leidden tot ziekenhuisopname, bloedtransfusie of een Hb-daling van meer dan 1,24 mmol/l. En onder ernstige trombo-embolieën verstonden zij: CVA, myocard infarct, veneuze trombo-embolie of systemische embolie als die bevestigd was door objectief onderzoek. Van de 45 geïncludeerde onderzoeken, met in totaal 9360 patiënten, was eenderde uitgevoerd in de setting van een ‘anticoagulation-clinic’ en tweederde in de algemene praktijk. De eerste is vergelijkbaar met de Nederlandse trombosediensten en in het tweede geval is het de behandelend arts die op basis van INR-waarden over de dosering van de coumarine en de herhaalfrequentie van de INR-bepaling adviseert. In Nederland is de situatie gunstiger dan in Canada: door het veel grotere aandeel van trombosediensten zijn patiënten hier beter ingesteld. Toch nog ongeveer 20-25%, in vergelijking met 33% in Canada, van de tijd liggen INR’s buiten het gewenste venster.3 Uit dit onderzoek blijkt dat nauwkeurig instellen van patiënten veel invloed heeft op het resultaat van de antistollingsbehandeling. Goede trombosediensten zijn dus belangrijk. (EW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen