Nieuws

Verwijscijfers van ziekenfondspatiënten dalen verder

Gepubliceerd
10 juli 2002

Het aantal nieuwe verwijzingen van ziekenfondsverzekerden naar de tweede lijn is net zoals in de jaren 1996 -1999 in 2000 opnieuw gedaald (zie figuur 1). In 2000 verwees de huisarts 169 per 1000 ziekenfondsverzekerden naar de tweede lijn. Sinds 1996 daalt het aantal verwijzingen van ziekenfondspatiënten met gemiddeld 3,6% per jaar. Het aantal particuliere verwijzingen daarentegen stijgt sinds 1996 met gemiddeld 1,6% per jaar; in 2000 verwees de huisarts 103 patiënten per 1000 particulier verzekerden.

Verzekeringsvorm, leeftijd en geslacht

Hoewel de verwijscijfers naar elkaar toe lijken te kruipen, ligt het verwijscijfer van ziekenfondsverzekerden nog steeds fors hoger dan dat van particulier verzekerden. Vrouwen worden vaker verwezen dan mannen. Dit geldt ook voor particulier verzekerden. Figuur 2 geeft de gemiddelde groei of afname weer van het verwijscijfer sinds 1996, uitgesplitst naar leeftijd, verzekeringsvorm en geslacht. De daling van het verwijscijfer van ziekenfondsverzekerden treedt op bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij de 0-14-jarigen. De verwijzingen van particulier verzekerden nemen juist toe, vooral bij de mannen.

Specialismen

De daling van het aantal verwezen ziekenfondspatiënten deed zich voor bij alle specialismen, maar was het sterkst bij de heelkundige specialismen. Bij deze groep daalde het verwijscijfer van 119 per 1000 in 1996 tot 101 per 1000 ziekenfondsverzekerden in 2000. Het aantal verwijzingen naar neuroloog en psychiater daalde van 18 per 1000 in 1996 tot 16 per 1000 ziekenfondsverzekerden in 2000. Bij de groep interne specialismen (inwendige geneeskunde, maar ook longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pediatrie en dermatologie/allergologie) daalde het verwijscijfer van de ziekenfondsverzekerden van 55 per 1000 in 1996 naar 49 per 1000 in 2000. Ook de lichte stijging van het aantal verwijzingen bij particuliere patiënten deed zich bij alle specialismen voor. Het gaat dan om 1 à 2 verwijzingen meer in 2000 ten opzichte van 1996 ( figuur 3).

Veranderende betekenis van de verwijskaart

De verwijscijfers van ziekenfonds- en particulier verzekerden kruipen langzaam naar elkaar toe. Daarmee weten we echter nog niet alles over ontwikkelingen in het aantal gebruikers van specialistische zorg. Er kan sprake zijn van een gering registratieartefact. Tot voor kort was afgifte van de verwijskaart bij ziekenfondsverzekerden verplicht voor de declaratie van de verrichtingen van specialisten. Een aantal ziekenfondsen heeft deze verplichting inmiddels afgeschaft of controle op verwijzing door de huisarts vindt steekproefsgewijs plaats. Veel particuliere ziektekostenverzekeraars hebben daarentegen instemming van de huisarts met verwijzing de laatste jaren in de polis opgenomen, hetgeen de reden zou kunnen zijn voor de gesignaleerde toename.

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd op LINH-gegevens. LINH is een project van WOK, NIVEL, LHV en NHG. In 2001 participeerden ruim 120 huisartsenpraktijken. Zie voor meer informatie over LINH en over de hier beschreven gegevens www.linh.nl. Reacties naar info@linh.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen