NHG Forum

Visieontwikkeling

Door
Gepubliceerd
10 april 2001

Samenvatting

Begin dit jaar zijn NHG en LHV gezamenlijk met het ambitieuze project Toekomstvisie Huisartsenzorg van start gegaan. Nog dit jaar moet dit project leiden tot een breed gedragen nieuwe visie op de positie van de huisartsenzorg en een bijbehorend nieuw functieprofiel, waarmee de huisartsgeneeskunde weer zo'n tien jaar vooruit kan. Voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. De eerste stappen van het project worden onderstaand beschreven.

Goed of slecht?

‘Het gaat goed met de huisartsgeneeskunde, maar het gaat slecht met de huisarts’ is een veel gehoorde uitspraak. De afgelopen maanden is de huisartsgeneeskunde veel in het nieuws geweest. Op korte termijn staat vooral de financiering van de huisartsenzorg op de agenda. Op langere termijn komen echter veel meer ontwikkelingen op ons af, zoals beschreven op pagina 178. Tegenover deze ontwikkelingen staat een overheid die een steeds doelmatiger gebruik van middelen voorstaat en naar een andere financiering van de gezondheidszorg op zoek is. In deze dynamiek zal de huisartsgeneeskunde haar positie moeten bepalen.

De eerste stappen

Begin dit jaar zijn LHV en NHG gestart met een gezamenlijk project Toekomstvisie Huisartsenzorg. Doel daarvan is te komen tot een door de beroepsgroep breed gedragen toekomstvisie op de positie van de huisarts in de gezondheidszorg en tot een geactualiseerde functieomschrijving van de huisarts en de voorziening huisartsenzorg. Een gezamenlijke NHG/LHV-stuurgroep en uitvoerende projectgroep stelden afgelopen jaar een projectplan op om deze toekomstvisie te gaan ontwikkelen. De betrokkenheid van een zo groot mogelijk deel van de beroepsgroep stond daarbij op de voorgrond. De daartoe gekozen methode is die van de ontwikkeling van toekomstscenario's.

Te volgen traject

Om de betrokkenheid van de beroepsgroep te waarborgen, wordt een traject gevolgd waarbij onder leiding van twee externe ‘scenariobouwers’, samen met een representatieve groep van vijftien huisartsen, in eerste instantie een aantal mogelijke scenario's voor de huisartsenzorg wordt ontwikkeld. Deze ‘scenariogroep’ wordt gesteund door externe deskundigen uit het veld van de gezondheidszorg en bijgestaan door de projectgroep. Tijdens regionale ‘visiedagen’ worden huisartsen gevraagd de ontwikkelde scenario's te toetsen en aan te geven welke hun voorkeur genieten. Dergelijke visiedagen zullen ook op de universitaire huisartsinstituten worden gehouden. Uit de resultaten hiervan zal een toekomstvisie worden gedistilleerd die vervolgens op mogelijkheden en onmogelijkheden nog eens bij externe relevante partners wordt getoetst. Tot slot zal de uitkomst van het proces ter goedkeuring aan de beroepsgroep worden voorgelegd, waarna bestuurlijke vaststelling volgt. Momenteel bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en is de scenariogroep vol enthousiasme bezig met het bouwen van de toekomstscenario's. De eerste visiedagen zullen niet lang meer op zich laten wachten. Hopelijk zijn de discussies tijdens deze dagen even inspirerend als de discussies die leidden tot de toekomstscenario's. In H&W, Medisch Contact en De Huisarts zullen steeds de vorderingen in het project worden opgenomen.

De drie fasen van het project Toekomstvisie Huisartsenzorg op een rij:

  • Voorbereidingsfase In het eerste kwartaal 2001 is een probleemanalyse opgesteld op basis van literatuuronderzoek en interviews met sleutelfiguren binnen en buiten de beroepsgroep, en heeft een groep huisartsen, geflankeerd door deskundigen uit de kring van specialisten, ziekenhuisdirecties, verzekeraars, paramedici en patiëntenorganisaties, een aantal toekomstscenario's ontwikkeld.
  • Betrokkenheid van de beroepsgroep In de maanden april, mei en juni kunnen huisartsen de ontwikkelde toekomstscenario's wegen op voor- en nadelen tijdens visiedagen in de districten en de huisartsinstituten. Aan de hand van de uitkomsten daarvan wordt een concept-toekomstvisie en een concept-functieomschrijving geformuleerd. Deze worden vervolgens voorgelegd aan relevante partijen binnen en buiten de beroepsgroep en waar nodig aangepast.
  • Bestuurlijke besluitvormingsfase De definitieve toekomstvisie huisartsenzorg en functieomschrijving worden ter vaststelling voorgelegd aan het Centraal Bestuur van de LHV en aan het Algemeen Bestuur van het NHG. De aldus vastgestelde versie wordt ter besluitvorming aan de ledenvergadering van de LHV voorgelegd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen