NHG Forum

Visies, plannen, producten en mensen

Gepubliceerd
10 mei 2001

Handen te kort

Wat we op dit moment merken van een tekort aan huisartsen is slechts een voorproefje van wat ons in de komende jaren te wachten staat. De berekeningen van het Capaciteitsorgaan (Kamer Huisartsen) laten zien dat dit tekort in de nabije toekomst nog aanzienlijk zal toenemen. De hulpvraag in de praktijk, en daarmee de druk op huisartsen, blijft onverminderd bestaan. Dat terwijl wij ons in de dagelijkse praktijk nog te vaak moeten bezighouden met administratieve en routineklussen die net zo goed – of misschien zelfs beter – door anderen kunnen worden uitgevoerd. Het delegeren van taken kan dus een antwoord zijn op een deel van de capaciteitsproblemen in de huisartsgeneeskunde. Introductie van praktijkondersteuners is daarbij een bescheiden eerste stap. Alles is daar klaar voor: een gevalideerd visitatie-instrument (VIP), getrainde consulenten in de districten om de visitaties uit te voeren en praktijkhandleidingen. Waarom kunnen we dan niet eindelijk dit eerste stapje zetten? Zorgverzekeraars willen graag de regie over de zorg, maar als een regisseur zijn taak niet adequaat uitvoert, komt er nooit een toneelstuk op de planken. Zijn de capaciteitsproblemen die ons te wachten staan nog niet voldoende duidelijk?

Samenhangend productenpakket astma/COPD

In de eerste helft van dit jaar zijn en worden diverse nieuwe en geactualiseerde NHG-producten rond astma/COPD gepubliceerd. Het betreft:

  • actualiseringen van de drie standaarden rond astma en COPD. Belangrijkste wijziging is dat in de standaard COPD: behandeling een beperking is doorgevoerd in de indicatie voor inhalatiecorticosteroïden;
  • twee Landelijke Transmurale Afspraken (LTA's) over astma bij volwassenen en over COPD (zie ook het interview op de achterpagina van dit katern met Frank Smeenk, longarts);
  • herziene NHG/LHV-Deskundigheidsbevorderingspakketten: twee pakketten voor huisartsen en één voor praktijkassistenten;
  • twee LTA-deskundigheidsbevorderingscahiers;
  • actualiseringen van de betreffende NHG-Patiëntenbrieven.
Op iets langere termijn komen beschikbaar:
  • een protocol voor het registreren van de astma/COPD-zorg in het HIS (presentatie naar verwachting tijdens het NHG-Congres 2001);
  • een Praktijkhandleiding, waarin opgenomen protocollen omtrent piekstroommeting en spirometrie (verschijnt eind 2001; zie ook het artikel op pagina 4 van dit katern).
Met dit samenhangende productenpakket wordt ernaar gestreefd de implementatie van de nieuwste inzichten op het gebied van de zorg voor astma en COPD zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen