Nieuws

Waarom sterven er vrouwen in het kraambed?

Gepubliceerd
10 augustus 2005

Elk jaar sterven wereldwijd ongeveer een half miljoen vrouwen aan zwangerschapsgerelateerde complicaties. In ontwikkelingslanden kan de moedersterfte oplopen tot 1 per 16 zwangeren. Dit als ‘gids’ omschreven boekwerk reikt instrumenten aan om een antwoord te krijgen op de vraag waarom moeders sterven. Gebeurt dat bijvoorbeeld omdat zwangeren/moeders zich niet bewust zijn van de noodzaak van hulp? Of zijn ze zich niet bewust van de alarmsignalen van zwangerschapsproblemen? Is de benodigde hulp niet voorhanden of niet bereikbaar? Of is de ontvangen hulp onvoldoende? Dit boek beschrijft een vijftal onderzoeksmethoden waarmee men informatie kan verkrijgen over uitkomsten van de gezondheidszorg voor moeders (maternal health care). Stap voor stap staat beschreven, hoe je de vijf onderzoeken kan opzetten en uitvoeren. De auteurs benoemen van elke methode de voor- en nadelen, en ze geven een voorbeeld. Ook geven ze per voorbeeld aan tot welke beleidsacties dit heeft geleid. Bij het boek is een cd-rom gevoegd, waarop een aantal enquêteformulieren en handleidingen staan die bij enkele onderzoeken zijn gebruikt. Hieronder bespreek ik kort de onderzoeksmethoden. De Verbal autopsy is een uitgebreide, gestructureerde reeks interviews met familieleden, buren en overigen uit het directe sociale netwerk van de overledene. Met de uitkomsten van verbal autopsy kan men suggesties doen voor algemene en logistieke verbeteringen van de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van educatieprogramma’s, lokale transportmogelijkheden en verwijssystematiek. Met het Facility-based maternal death review inventariseer je de oorzaken en omstandigheden rond moedersterfte in gezondheidszorginstellingen. De uitkomsten van dit onderzoek kan men aanwenden om de zorg op instellingsniveau te verbeteren. De Confidential enquiry into maternal death is een analyse van individuele gevallen van moedersterfte. Dit onderzoek kan leiden tot het formuleren van klinische richtlijnen of standaarden ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De Reviewing severe maternal morbidity is een analyse van casussen van ernstige maternale morbiditeit: situaties waarbij maternale sterfte ternauwernood is voorkomen. De uitkomsten van deze analyse kan men gebruiken voor de evaluatie en verbetering van de moederzorg op kliniekniveau. Met de Clinical audit vergelijk je de verleende zorg met de zorg zoals die volgens afgesproken criteria zou moeten zijn geleverd. Een clinical audit kan op instellingsniveau worden uitgevoerd. Substandaard zorgfactoren kunnen hiermee aan het licht komen. Deze onderzoeksmethode zou een continu proces moeten zijn van inventarisatie van substandaard zorgfactoren en terugkoppeling van de bevindingen naar de zorginstelling. De inhoud van deze gids is toegespitst op de onderzoeksmethodieken van maternale sterfte in ontwikkelingslanden. Dat geldt ook voor de meeste beschreven voorbeelden. Hierdoor is dit WHO-document dan ook vooral interessant voor artsen en verloskundigen die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden of daar willen werken. C.J. Dekker

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen