NHG Forum

Beleidsdoelstelling

Gepubliceerd
10 februari 2001

Samenvatting

De gezondheidszorg staat onder druk. Maatschappelijk gezien is er een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn zichtbaar, vergrijst de bevolking en wordt de samenleving steeds multicultureler. Binnen de beroepsgroep zelf neemt de wens tot in deeltijd werken toe en wordt vaker in groepsverband samengewerkt. En het tekort aan huisartsen dreigt almaar groter te worden. Bovendien zijn er belangrijke internationale ontwikkelingen gaande. Kortom, het is hoog tijd om eens stil te staan bij de visie op en de functie van het huisartsenvak en de toekomst van de huisartsgeneeskunde.

Project Toekomstvisie

Het NHG kent een hoge prioriteit toe aan de ontwikkeling van een nieuwe visie op het vak en is dan ook voortvarend aan de slag gegaan. Al eind 2000 is samen met de LHV een project Toekomstvisie Huisartsenzorg gestart. Binnen dit project zullen de uitgangspunten van de huisartsgeneeskunde opnieuw worden gedefinieerd, met behoud van de fundamentele waarden daarvan. Zo ook zal worden gekeken naar de actualisering van de functieomschrijving van de huisarts. Het NHG wil in dit project de betekenis en de vertaling van de begrippen continue en persoonlijke zorg opnieuw onderzoeken. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen – zowel nationaal als internationaal – zullen daarbij nauwlettend in het oog worden gehouden. Vanuit de ontwikkelde visie kan zo gaandeweg een nieuw ‘basistakenpakket’ voor de huisarts ontstaan. In dit gehele traject is de inbreng van de NHG-leden van groot belang en hun mening zal dan ook veelvuldig worden gepeild.

Concrete plannen

  • Het NHG herformuleert in samenspraak met zijn leden en de LHV een toekomstvisie op de huisartsgeneeskunde binnen de Nederlandse gezondheidszorg en de functie van de huisartsgeneeskunde als voorziening. Hieruit kan een nieuw takenpakket voor de huisarts voortvloeien.
  • Het NHG zal de visie op de huisartsgeneeskunde breed uitdragen, opdat het de patiënten duidelijk is wat zij wel en niet van de huisarts kunnen verwachten.
  • Het NHG oriënteert zich op het internationale beleid teneinde de verworvenheden van de Nederlandse huisartsgeneeskunde te kunnen behouden.
  • Het NHG organiseert de WONCA/ESGP-conferentie in 2004.

Het roer in handen

Het is niet ondenkbaar dat de nieuwe visie op de huisartsenzorg, in combinatie met de maatschappelijke ontwikkelingen, leidt tot ingrijpende veranderingen in de huisartsgeneeskunde. Het NHG wil daarbij een actieve rol spelen. Het gaat dan niet alleen om het aangeven van de wenselijke richting van de beoogde veranderingen in de huisartsgeneeskunde, maar ook om het te zijner tijd uitdragen van de nieuw ontwikkelde visie. De ontwikkeling van een PR-beleid om vorm te geven aan de wijze waarop het NHG met de geformuleerde nieuwe visie naar buiten treedt, krijgt alle aandacht. Bovendien zal het NHG deelnemen aan relevante (maatschappelijke) debatten over de inhoud van de huisartsgeneeskunde.

Invloed van de buren

De komende jaren zullen zich naar verwachting enkele belangrijke internationale ontwikkelingen voordoen, die hun gevolgen zullen hebben voor de Nederlandse huisartsgeneeskunde als vak en functie. De eenwording van Europa en de nieuwe relaties met Oost-Europese landen zijn voorbeelden van dergelijke internationale ontwikkelingen. Teneinde de verworvenheden van de Nederlandse huisartsgeneeskunde ook in de toekomst te kunnen behouden, wil het NHG in de internationale discussie met nadruk de merites van het Nederlandse systeem naar voren brengen. Ook wil het NHG samenwerken met wetenschappelijke verenigingen van huisartsen in het buitenland om aldus de huisartsgeneeskunde op de internationale politieke en wetenschappelijke agenda's te krijgen. In 2004 organiseert het NHG opnieuw een WONCA-congres. Het thema daarvan zal zijn ‘kwaliteitsbevordering in de praktijk’. De organisatie van een dergelijk groot, internationaal congres is eervol, maar betekent ook – naar de ervaring in 1993 heeft geleerd – een grote inspanning voor de vereniging en het bureau. (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen