Alle nummers
Archief tijdschrift

2001, nummer 2

Jaargang
44

Nieuws

 • Middelmaatzoekende krachten

  De openingszinnen van het redactioneel: ‘Wie zijn de wetenschappelijke onderzoekers van Nederland? Zijn ze de producten van een onafhankelijk en kritisch denkende cultuur? Of juist pionnen van een kleinburgerlijk en benepen wereldje?’ Vermaard onderzoeksjournalist Herman Vuijsje is auteur van een…

 • Behandeling fibromyalgie

  Niet-maligne pijn is een toenemend probleem in de westerse wereld. Fibromyalgie is een aandoening die steeds meer erkenning krijgt. Er werd gezocht naar gerandomiseerde en gecontroleerde effectonderzoeken. Indicaties waren fibromyalgie of gegeneraliseerde-pijn-syndromen. Het…

 • Reizen en ziekte

  Het boek begint met een algemeen deel over de organisatie en uitvoering van het reizigersconsult. Vaccinaties, malariaprofylaxe, de reisapotheek en reisverzekeringen worden besproken. Bovendien komen kleine maar veel voorkomende kwalen zoals reizigersdiarree, otitis externa, jetlag en zonnesteek…

 • Asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties tijdens de zwangerschap

  In ons gezondheidscentrum worden alle zwangeren die zich aan het begin van de zwangerschap melden, gescreend op asymptomatische bacteriurie. Deze gewoonte komt voort uit al 25 jaar bestaande afspraken tussen de huisartsen en de plaatselijke verloskundigen. Afgesproken is om alle zwangere…

 • Gedragstherapie voor chronische lage-rugpijn

  De behandeling van chronische lage-rugpijn is niet primair gericht op het wegnemen van een onderliggende organische aandoening, maar op het verminderen van beperkingen door het beïnvloeden van de omgeving of door een cognitieve aanpak. Gedragsmatige interventies worden veel toegepast bij de…

 • Gezond bewegen

  Dat dit boek voor vakgenoten werd geschreven door een Mensendieck-oefentherapeut, wil nog niet zeggen dat het voor huisartsen niet interessant zou zijn. Twee zaken vallen op: de auteur richt zich tot zowel fysio- als oefentherapeuten, terwijl deze beroepsgroepen tot voor kort meer hun verschillen…

 • Bedrust voor acute lage-rugpijn en ischialgie

  Lage-rugpijn is een regelmatig voorkomende klacht in de huisartspraktijk en het geven van adviezen over dagelijkse activiteiten vormt een belangrijk onderdeel van het huisartsgeneeskundig handelen bij lage-rugpijn. Het bepalen van het effect van bedrust bij patiënten met lage-rugpijn of…

 • Evidence based medicine al overleden?

  De kern van alle discussie over richtlijnen is, of de patiënten in alle meta-analyses en randomized controlled trials wel lijken op onze eigen patiënten. Lucassen & Berger wezen daar in hun inleidend commentaar bij de vorige jaargang al op. Natuurlijk lijkt de 67-jarige mevrouw Abdullah niet…

 • Ontvangen

  Ervaringen in omgaan met een levensbedreigende ziekte Bulthuis-Vegter P, Remie M, De Vries-Kragt K, redactie. Rotterdam: Uitgeverij Marita Meeuwes, 2000. Prijs NLG 35,-. ISBN 90-73714-35-4. Tien jaar ervaring van het Helen Dowling Instituut Visser A, Remie M, Garssen B. Rotterdam:…

 • Preventie maag-darmproblemen door chronisch NSAID-gebruik

  In deze review wordt de effectiviteit onderzocht van de gangbare maatregelen ter preventie van maag-darmproblemen die worden veroorzaakt door chronisch (>3 weken) NSAID-gebruik. De auteurs zochten naar gerandomiseerde, gecontroleerde effectstudies, en selecteerden de onderzoeken naar de…

 • Psychosociale hulp voor ouderen

  Dit boek gaat over psychosociale problemen bij ouderen; psychiatrische problematiek zal in een tweede deel aan de orde komen. Het besef dat ouderen met psychosociale problemen evenveel recht op hulp hebben als jongeren, is groeiende. De ouderdom kleurt echter die problemen en stelt specifieke…

 • Minocycline bij acne vulgaris

  Minocycline wordt veelvuldig gebruikt ter behandeling van ernstige acne vulgaris. Het middel zou vele voordelen hebben ten opzichte van de eerstegeneratie-tetracyclinen, maar het is duurder en berichten over het overlijden van twee patiënten die minocycline gebruikten, hebben grote onrust…

 • Werk en gezondheid

  Het Nederlands kenniscentrum Arbeid en Psyche (NKAP) heeft een kennisbank over stress en burn-out die voor huisartsen en bedrijfsartsen te raadplegen is. Complexe vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld, waarna binnen 5 dagen een deskundig antwoord volgt. (www.nkap.nl). Op dit moment is er…

 • Richtlijnen voor auteurs 2

  Huisarts en Wetenschap volgt sinds 1984 de ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals’ (Vancouver-stijl). Daarnaast heeft de redactiecommissie aanvullende richtlijnen voor specifieke categorieën manuscripten opgesteld. De tekst van artikelen over onderzoek wordt…

 • Onbegrepen mydriasis

  Op een vrijdagmiddag werd ik door een enigszins opgewonden huisarts gebeld. Er zat een kind van anderhalf jaar bij hem in de spreekkamer met een wijde, lichtstijve pupil links. Er was zeker geen contact geweest met oogdruppels, niemand in het gezin werkte in een medische omgeving en niemand was…

 • ‘Ik ben d'r weer’

  ‘Ik ben d'r weer’. Of: ‘Is die patiënt er alweer…?’ (bij het zien van de afsprakenlijst). Een bekend gevoel bij de huisarts. De andere kant is de patiënt met allerlei onzekerheden: ‘Kom ik niet te vaak?’ Met behulp van kwalitatief onderzoek is getracht het beslisproces bij patiënten die…

 • ‘Daar ben ik nog een keer’

  Een andere invalshoek dan Neal et al. kozen de onderzoekers die de data van de vierde National Survey of Morbidity in General Practice analyseerden. Tussen 1991 en 1992 werden alle contacten in 60 praktijken vastgelegd. Twaalf keer of meer naar de dokter noemde men veel gebruik (13.271…

 • Ernstige zieke kinderen

  In elf korte hoofdstukken worden allerlei aspecten van de zorg voor ernstige zieke kinderen besproken. De titel doet vermoeden dat het alleen om ontwikkelingslanden gaat, maar otitis media, kinkhoest, pneumonie en mazelen worden net zo goed beschreven. Na een inleidend, zeer praktisch hoofdstuk…

 • Transmurale zorg

  Overal trachten organisaties over de schotten van de zorg heen te kijken in de vorm van transmurale zorg, ketenzorg of andere projecten. Sinds 1 november 2000 is er een elektronisch tijdschrift dat daarbij van pas kan komen, de International Journal of Integrated Care. Het blad verschijnt…

 • Dementie

  In dit zeer lezenswaardige deeltje van de annalen van het Thijmgenootschap (vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing) wordt dementie als het schrikbeeld bij uitstek van onze cultuur beschreven. Door de waarde die we aan begrippen als autonomie en onafhankelijkheid geven, door verdringing…

 • Zink in plaats van ferritine

  Hoewel het idee dat moeheid niets met anemie te maken heeft inmiddels wel is doorgedrongen, blijft een Hb-bepaling een veel aangevraagde test. Bij een microcytaire anemie is het gebruikelijk een ferritinebepaling aan te vragen (of met met de behandeling te beginnen natuurlijk). Zeker in…

 • Omgaan met dementie

  Dit is een prima informatiebron en naslagwerk, met name voor verzorgers van dementerende patiënten, maar ook andere hulpverleners kunnen er veel aan hebben. Het boek bestaat grotendeels uit tips die betrekking hebben op de diverse deelgebieden van de dagelijkse activiteiten en de veranderingen…

 • Rugpijn en werk

  Niet alleen burn-out vraagt zijn tol, ook lage-rugpijn. Van de 2000 huisartsen die zich op het NHG-congres met spoedeisende zaken bezighielden, had, heeft of krijgt 60-90 procent een periode van rugpijn in het leven. Zo'n 600 hadden die dag zelf rugpijn, althans als we een rapport van de European…

 • Thoraxfoto's bij kinderen met acute lage-luchtweginfecties

  Wat is het nut van een thoraxfoto bij kinderen met een acute lage-luchtweginfectie? De auteurs zochte naar (quasi-)gerandomiseerde effectonderzoeken. De primaire uitkomstmaat was het percentage genezen patiëntjes binnen een bepaalde periode. Er werd slechts één onderzoek gevonden,…

 • Richtlijnen op schijf

  Deze Engelstalige cd-rom is door en voor Finse huisartsen gemaakt, en wordt drie keer per jaar herzien. De bronnen zijn leerboeken, enige literatuur, Cochrane-reviews en meningen van experts, zowel huisartsen als specialisten. De 900 onderwerpen zijn toegankelijk gemaakt met beknopte paragrafen,…

Wetenschap

 • Het his: een r(el)ationele indringer

  ‘Laten we met zijn allen radicaal digitaal gaan. Want dat doen andere Nederlanders ook’, aldus minister Borst van volksgezondheid in een toespraak tijdens het jubileumcongres van de KNMG, november 1999. Deze populaire uitspraak bevat twee boodschappen: artsen moeten leren voordeel te halen uit…

 • Middenoorontsteking in Nederland

  Algemeen wordt aangenomen dat otitis media acuta (OMA) thans milder verloopt dan vroeger. Het beoordelen van veranderingen van het klinische beeld van OMA in de tijd is moeilijk, omdat morbiditeitsregistraties in de huisartspraktijk tot de zestiger jaren vrijwel ontbreken. Omdat patiënten,…

 • Cardiovasculaire risicofactoren

  De kans op het ontwikkelen van hypertensie en hypercholesterolemie op middelbare leeftijd is afhankelijk van de bloeddruk en het serumcholesterol op jonge leeftijd. Ook een gewichtstoename van meer dan 10 kilo vormt een belangrijke risicofactor. Dat blijkt uit het proefschrift van Bakx, die…

 • Ontvangen

  Stability of preferences for actually experienced and hypothetical health states related to treatment for breast cancer 209 bladzijden. ISBN 90-9014014-X. Promotie: 21 september 2000, Universiteit Leiden. Promovendus: S.J.Th. Jansen (1967). Promotoren: prof.dr. J. Kievit, prof.dr. P.P…

Praktijk

 • Na de dood

  De huisarts is vaak betrokken bij sterven. Bij een langdurig ziekbed thuis bestaat de kans dat de huisarts aanwezig is op het moment van overlijden. Bij een acuut overlijden wordt de huisarts vaak als eerste gebeld. Bij de contacten met nabestaanden zal de huisarts emotionele steun geven. Het…

 • Huisartsgeneeskunde elders

  De 51e European General Practice Research Workshop (EGPRW) vond plaats in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Verschillende Oost- en Zuid-Europese landen veranderen hun gezondheidszorgsysteem en ook dichter bij huis, in Groot-Brittannië en Duitsland, vinden hervormingen plaats. De Kroatische…

 • Voorlichting over leefstijl

  De auteurs onderzochten de effectiviteit van een voorlichtingsprogramma voor huisartsen met betrekking tot ouderen. Daartoe werden 40 huisartsen benaderd met een educatief programma, bestaande uit scholing, een praktijkbezoek, een reminder-systeem en voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Het…

 • CRP en het risico op hart- en vaatziekten

  De helft van de mensen die een hartinfarct krijgen, heeft normale bloedlipidenspiegels. Op grond van de overweging dat atherosclerose een ontstekingsproces is, onderzochten de auteurs in dit case-controle-onderzoek de voorspellende waarde van de hoogte van bepaalde stoffen die bij systemische…

 • Silicone borstimplantaten niet schadelijk

  De laatste jaren zijn diverse nieuwe onderzoeken gepubliceerd over de relatie tussen borstimplantaten en auto-immuunziekten. In deze meta-analyse werden gegevens uit 20 onderzoeken samengevoegd en geanalyseerd. Gekeken werd naar de relatie tussen de aanwezigheid van borstimplantaten en het hebben…

 • Veel vezels: ook goed bij DM-II

  Wat gebeurt er met de glucose- en de lipidenconcentraties in het bloed bij patiënten met diabetes mellitus II (DM II) als zij meer vezels gebruiken dan tot nu toe werd aangeraden? Dertien patiënten met DM II die behandeld werden met alleen dieet of met tabletten en dieet, kregen 6 weken een dieet…

NHG Forum

 • Beleidsdoelstelling

  Toegegeven, de bij de huisarts gepresenteerde klachten zijn zelden levensbedreigend, maar ze kunnen het leven van de patiënt en diens omgeving toch danig beïnvloeden. Bovendien wordt het grootste deel van het ziekteverzuim veroorzaakt door de alledaagse ziekten en ziektetjes, en deze vormen dan…

 • Interview met

  ‘In zijn algemeenheid vind ik het een prima en weloverwogen beleidsplan. Maar er staat wel héél veel in en daarbij mis ik een duidelijke prioriteitstelling.’ ‘Wat me aanspreekt is dat het NHG zich meer naar buiten toe wil openstellen. Het lijkt me goed om de leden over visie en beleid te…

 • NHG-Beleidsplan 2001-2006

  Gelukkig krijgt de financiering van de huisartsgeneeskunde de nodige aandacht. Diverse commissies van de beroepsgroep zelf, de ziektekostenverzekeraars en de overheid lichten de financieringsmogelijkheden door. Voorop staan daarbij een adequate honorering van de huisarts en de financiering van…

 • Wetenschap in de Praktijk

  Aan het NHG-Beleidsplan Wetenschap in de Praktijk zijn vele voorbereidingen voorafgegaan. Allereerst bespraken directie en bestuur van het NHG intensief waar nu de zwaartepunten in het beleid moesten komen te liggen. Vervolgens konden ook de leden hun mening geven over inhoud en prioriteiten in…

 • Beleidsdoelstelling

  Het NHG kent een hoge prioriteit toe aan de ontwikkeling van een nieuwe visie op het vak en is dan ook voortvarend aan de slag gegaan. Al eind 2000 is samen met de LHV een project Toekomstvisie Huisartsenzorg gestart. Binnen dit project zullen de uitgangspunten van de huisartsgeneeskunde…

 • Beleidsdoelstelling

  Een trend die al zichtbaar was in recente jaren, zal worden voortgezet: het aantal nieuwe standaarden zal in een minder hoog tempo stijgen. Tot dusver zijn ruim zeventig standaarden ontwikkeld; de verwachting is dat het er niet meer worden dan honderd. De aandacht zal verschuiven van het maken…

 • Beleidsdoelstelling

  Kern van de gezamenlijke LHV/NHG-Beleidsnota Kwaliteit op Koers is dat de districten zich actief gaan bezighouden met de kwaliteitsverbetering van het huisartsgeneeskundig handelen binnen het eigen district. De ‘kwaliteitscirkel’ vormt daarbij steeds de leidraad. Het NHG beschouwt zichzelf als…