NHG Forum

Beleidsdoelstelling

Gepubliceerd
10 februari 2001

Samenvatting

De laatste jaren zijn in een gestaag tempo nieuwe richtlijnen en standaarden ontwikkeld, waarmee het NHG naam heeft weten te maken als normstellend instituut. Daarbij legt het NHG de lat hoog voor zichzelf. In de komende jaren zal onverminderd worden gestreefd naar een optimale kwaliteit van de producten, maar daarbij zullen enkele accenten anders komen te liggen.

Minder nieuw, meer herzien

Een trend die al zichtbaar was in recente jaren, zal worden voortgezet: het aantal nieuwe standaarden zal in een minder hoog tempo stijgen. Tot dusver zijn ruim zeventig standaarden ontwikkeld; de verwachting is dat het er niet meer worden dan honderd. De aandacht zal verschuiven van het maken van nieuwe standaarden naar de actualisering daarvan. De wetenschappelijke ontwikkelingen gaan snel, en het is van groot belang dat de standaarden up-to-date blijven.

Minder mono, meer multi

De standaarden zijn natuurlijk bij uitstek ‘monodisciplinair’ van aard: ze worden voor en door huisartsen ontwikkeld, zij het dat in voorkomende gevallen specialisten worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren. De Landelijke Transmurale Afspraken (LTA's) die het NHG in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten ontwikkelt, zullen als ‘multidisciplinaire’ tegenhanger in de komende jaren meer aandacht krijgen. Ook zullen er richtlijnen komen in samenspraak met andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en paramedici, maar ook met het CBO en organisaties in de eerstelijns zorg. Uiteraard blijft daarbij de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het NHG een belangrijke voorwaarde.

Minder groot, meer klein

Sommige onderwerpen lenen zich niet goed voor het ontwikkelen van een standaard, terwijl er onder huisartsen wel behoefte bestaat aan richtlijnen daarover. Voor dit soort ‘kleine’ medisch-inhoudelijke onderwerpen zal het NHG zogenoemde ‘houvasten’ ontwikkelen. En ook voor niet-medische onderwerpen zal het NHG richtlijnen (blijven) uitbrengen, bijvoorbeeld over onderwerpen betreffende de praktijkvoering.

Minder top-down, meer bottom-up

In lijn met de afspraken die tijdens de Leidschendam-conferentie 2000 zijn gemaakt, zal het NHG trachten de patiënten- en consumentenorganisaties meer te betrekken bij de ontwikkeling van richtlijnen. Binnen het project Patiëntenparticipatie wordt onderzocht hoe dit het best kan worden aangepakt. Op grond van de uitkomsten van dat onderzoek wil het NHG komen tot een nadere invulling van de rol die patiënten en consumenten bij de richtlijnontwikkeling kunnen spelen.

Minder binnen, meer naar buiten

Steeds vaker wordt het NHG door andere organisaties of door de pers benaderd om namens de Nederlandse huisartsen zijn standpunt of visie over actuele ontwikkelingen uit te dragen. Het NHG wil op dergelijke verzoeken soepel en adequaat kunnen inspelen. Het accent zal daarbij komen te liggen op het formuleren en uitdragen van de huisartsgeneeskundige standpunten in actuele kwesties.

Minder vrijblijvend, meer getoetst

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor het kwaliteitsbeleid. Tot dusver is echter nooit gemeten of de richtlijnen wel aan criteria voor kwaliteitsverbetering voldoen. Daarom zullen in de komende jaren bij alle richtlijnen indicatoren worden geformuleerd: wat wordt met de diverse onderdelen van de richtlijn beoogd en hoe kan worden nagegaan of de nagestreefde doelen ook daadwerkelijk worden gehaald? Met behulp van deze kwaliteitsindicatoren kan het NHG vervolgens het gebruik en nut van de richtlijnen in de praktijk evalueren. (AS)

Concrete plannen

  • Voortgegaan wordt met het ontwikkelen en actualiseren van medische en niet-medische richtlijnen. Daarnaast zal met de ontwikkeling van ‘houvasten’ worden begonnen.
  • Het NHG ontwikkelt LTA's en multidisciplinaire richtlijnen in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en het CBO, en ondersteunt waar mogelijk richtlijnontwikkeling door andere organisaties in de eerstelijns zorg.
  • Het NHG zal bij te ontwikkelen richtlijnen steeds kwaliteitsindicatoren formuleren.
  • Waar mogelijk worden patiënten en consumenten betrokken in de ontwikkeling van NHG-producten.
  • Het NHG draagt actief en anticiperend standpunten uit in actuele huisartsgeneeskundige kwesties.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen