NHG Forum

Betrouwbare patiënteninformatie op internet:

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Samenvatting

Diverse grote organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg hebben uitgangspunten opgesteld voor een gezondheidsportaal. Een portaal is een plek op internet die bezoekers als startpunt kunnen nemen voor verdere zoektochten over een bepaald onderwerp. Het nationale, onafhankelijke gezondheidsportaal wil patiënten betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie over gezondheid en zorg aanbieden. Het streven is om nog dit jaar deze Gezondheidskiosk te openen.

Dat zoeken we op

Het komt erop neer dat het internetportaal fungeert als een krachtige zoekmachine, die haar informatie haalt uit de sites van aangesloten partijen. Het is dus een ‘kioskfunctie’: de informatie wordt niet bewerkt en in eerste instantie zal het portaal ook niet zelf een eigen, nieuwe inhoud genereren. Wel worden op termijn mogelijke uitbreidingen overwogen, zoals een nieuwsrubriek. Hierin zou dan informatie over actuele onderwerpen kunnen worden opgenomen. Een goed voorbeeld is de recente ophef over het al dan niet vaccineren tegen meningokokken, of – iets langer geleden – de gevaren van mond- en klauwzeer voor de mens. Patiënten kunnen in dergelijke situaties met hun behoefte aan informatie terecht bij de nieuwsrubriek van de Gezondheidskiosk.

Van de bomen en het bos

Er mag dan buitengewoon veel informatie over gezondheid, ziekte en zorg op het internet te vinden zijn, dat maakt het leven lang niet altijd gemakkelijker. Immers:

  • lang niet iedereen met toegang tot het internet heeft de vaardigheid om ook snel de juiste informatie te vinden;
  • niet alle informatie die voor patiënten en consumenten van belang is, is op het net aanwezig;
  • het is soms buitengewoon lastig om onderscheid te maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie;
  • de formulering van de informatie op internet is lang niet altijd begrijpelijk voor de ‘gewone’ consument, hetgeen soms voor extra verwarring kan zorgen;
  • door de overdaad aan informatie (met soms een second of third opinion et cetera) kan grote onzekerheid ontstaan.
Allemaal goede redenen om ervoor te zorgen dat patiënten op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot betrouwbare informatie waar zij daadwerkelijk iets aan hebben.

De surfende patiënt

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de praktijkbezoekers wel eens naar informatie op internet zoekt als ze een gezondheidsprobleem hebben. Tweederde van deze patiënten meldt zich daarna beter geïnformeerd te voelen. De helft van deze patiënten zegt de informatie te gebruiken in hun gesprek met de (huis)arts. Eenderde raadpleegt internet ná een consult bij de (huis)arts. Deze aantallen zullen uiteraard alleen maar groeien in de nabije toekomst. Ander onderzoek wees uit dat de gemiddelde patiënt/consument maar weinig leest en slechts een deel van de informatie onthoudt. Mede daarom wordt bij het opstellen van verantwoord informatiemateriaal afgestemd op het begripsniveau van de ‘gewone’ consument; een criterium waar veel informatie op internet (nog) niet aan voldoet.

www.gezondheidskiosk.nl

Het adres is nu nog niet actief, maar het ligt in de bedoeling dat de kiosk nog dit jaar opent. In de praktijk blijkt dat er nogal eens verwarring ontstaat met www.zorgportaal.nl; een initiatief van de Stichting Care Net Holland dat zich richt op zorgverleners. Om verwarring te voorkomen wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke naamsbekendheid van de gezondheidskiosk. Zodra de gezondheidskiosk actief wordt, zal de Nederlandse huisarts hierover worden geïnformeerd via dit katern. Overigens zal de kiosk dan ook bereikbaar zijn via de NHG-website (www.artsennet.nl/nhg). Voor huisartsen die een eigen praktijksite hebben, is het wellicht interessant om daarvandaan een link naar de gezondheidskiosk te maken. (DC/AS)

Achtergronden

In maart 2000 verscheen het rapport ‘Patiënt en Internet’ van de Raad voor de Volksgezondheid. De kernboodschap daarin, geformuleerd door minister Borst, luidde: stimuleer dat iedereen die via internet gezondheidsinformatie wil verkrijgen of uitwisselen, deze ook kan vinden, en tevens dat goed met de verkregen informatie wordt omgegaan. Voor het ministerie van VWS was dit aanleiding om de ontwikkeling van een gezondheidsportaal in gang te zetten. Daarnaast is medio 2000, op initiatief van de hoofdredacteuren van Medisch Contact en Huisarts en Wetenschap, een groep van partijen geformeerd die van mening waren dat een portaal van deskundige en gezaghebbende organisaties in de zorg nodig was om te voorzien in de behoefte bij consumenten aan correcte en betrouwbare informatie op internet. Inmiddels zijn beide initiatieven bij elkaar gekomen en is een gezamenlijke intentieverklaring opgesteld die ertoe moet leiden dat nog voor het einde van dit jaar een eerste versie van de gezondheidskiosk zal worden gelanceerd. Hierbij wordt samengewerkt tussen CBO, Consumentenbond, KNMG, KNMP, NHG en ZN, later aangevuld met NC/PF en NVZ.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen