Wetenschap

Borstvoeding en het IQ van kinderen

Gepubliceerd
10 februari 2008

Vraagstelling

Heeft borstvoeding een positief effect op de intelligentie van kinderen?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Volgens de huidige NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (noot 37) is een positief effect van borstvoeding op intelligentie van kinderen onzeker. Dit prospectieve cohortonderzoek laat zien dat borstvoeding geen significante invloed op de intelligentie van kinderen heeft.1 Het onderzoek geeft onderbouwing voor de NHG-Standaard dat het geven borstvoeding geen invloed lijkt te hebben op de intelligentie van het kind.

Korte beschrijving

Inleiding Verschillende onderzoeken suggereerden tot nu toe dat er een verband bestaat tussen borstvoeding en intelligentie, waarbij men meestal een hoger IQ vond bij kinderen die borstvoeding kregen. In die onderzoeken werd echter niet gecorrigeerd voor invloedsfactoren. De onderzoeken naar à terme geborenen waren in alle gevallen alleen observationeel. In dit onderzoek is de relatie tussen borstvoeding en intelligentie onderzocht, met name de rol van maternale IQ. Om invloedsfactoren te controleren hebben de onderzoekers zowel de conventionele benadering alsook een alternatieve methode toegepast, waarbij ze kinderen binnen hetzelfde gezin hebben onderzocht. De omgevingsfactoren zijn dan gelijk, waardoor er impliciet controle is over de ouderlijke intelligentie. Onderzoeksopzet Prospectief cohortonderzoek verricht in de Verenigde Staten, van 1979 tot 2002. De gegevens werden verkregen uit het Amerikaanse nationaal longitudinaal onderzoek van jeugd (NSLY79), met een populatie van 12.686 mensen tussen 14 en 22 jaar. Vanaf 1986 zijn ook de kinderen van de vrouwen uit het onderzoek geïnterviewd. Cognitieve vaardigheden van de kinderen zijn getest met de Peabody achievement test (PIAT). Verder registreerde men het opleidingsniveau van de moeders, de sociale achtergrond, leeftijd bij geboorte en of ze rookten tijdens de zwangerschap. Patiëntenpopulatie Basisgegeven voor dit onderzoek zijn 5475 kinderen van 3161 moeders. Kinderen tussen 5 en 14 jaar die al dan niet als baby borstvoeding kregen, zijn tweejaarlijks getest, Uitgesloten zijn kinderen die geboren zijn vóór 35 weken, en kinderen die bij de geboorte minder dan 2500 gram wogen. Primaire uitkomstmaat De relatie tussen borstvoeding en cognitieve vaardigheden van het kind. Resultaten Het IQ en opleidingsniveau van de moeder hebben de grootste invloed op het IQ van het kind. Hoewel borstvoeding een stijging van het IQ met circa 4 punten van het kind leek te geven, verdween dit effect volledig als er werd gecorrigeerd voor het IQ van de moeder, opleiding, sociale status, afkomst en leeftijd van de moeder. Conclusie van de onderzoekers Borstvoeding heeft geen invloed op de intelligentie van kinderen. Hoewel borstvoeding veel voordelen biedt voor zowel moeder als kind, is het niet waarschijnlijk dat de intelligentie van het kind erdoor verbetert. Bewijskracht Prospectief cohortonderzoek (2b).2

Irina van Dongen-Tchervonnikova en Just Eekhof

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen