Nieuws

Cholesterolverlaging na een CVA

Gepubliceerd
10 april 2003

Achtergrond De relatie tussen het serum-cholesterolgehalte en het optreden van coronaire aandoeningen is onomstreden, net als het gunstige effect van statines op de vermindering van de kans op hartziekten en het CVA na een myocardinfarct. De relatie tussen het cholesterolgehalte en de kans op een recidief CVA is echter niet zo duidelijk. Net zo min is het zeker of het gebruik van een statine na een CVA een recidief zou kunnen voorkomen. Methoden In deze Cochrane-review is gezocht naar relevante onderzoeken in Medline en Embase vanaf 1966. De farmaceutische industrie is gevraagd naar de resultaten van mogelijk ongepubliceerd werk. Resultaten Er zijn 5 onderzoeken gevonden: drie onderzoeken waren van vóór 1973, waarvan twee met clofibraat en één met oestrogenen. De twee meer recente onderzoeken zijn subgroepanalyses uit veel grotere onderzoeken (CARE en LIPID) naar het effect van statines. Noch in de afzonderlijke onderzoeken, noch in de meta-analyse is een significant effect van medicatie aangetoond op de kans op een recidief CVA. Evenmin is er een daling aangetoond van de totale mortaliteit of het vóórkomen van andere vaatcomplicaties na een eerder CVA.

Commentaar

In de NHG-Standaard Cholesterol wordt aangeraden ook na een CVA de patiënt te behandelen als het totaalcholesterol boven de 5 mmol/l is. Dit advies is niet zozeer gebaseerd op onderzoeken als op consensus binnen het Centraal Begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing. Deze Cochrane-review zou dit standpunt formeel onderuithalen. Ik denk echter dat er een aantal bezwaren aan deze review kleven, die het rechtvaardigen het standpunt in de NHG-Standaard vooralsnog te handhaven. De conclusie van de review is gebaseerd op 5 onderzoeken, waarvan 3 uit het pre-statinetijdperk, die overigens een lichte, maar niet-significante stijging van het risico te zien geven. De twee subanalyses met een statine laten (geaggregreerd) een relatieve daling van het risico zien van 23%, hetgeen aardig overeenkomt met de andere statineonderzoeken. Door het geringe aantal patiënten is deze daling (net) niet significant. Er lopen op het ogenblik drie onderzoeken met in het totaal 30.000 patiënten (HPS, PROSPER, SPARCL) die naar alle waarschijnlijkheid uitsluitsel zullen geven over dit probleem. Deze review is dus eigenlijk net iets te vroeg geschreven. Omwille van de eenduidigheid in de standaard en de waarschijnlijk positieve resultaten van de lopende onderzoeken lijkt het verstandig voorlopig statines na een CVA te blijven voorschrijven.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen