Praktijk

Cursus als vervolg op visitatie:

Gepubliceerd
10 mei 2001

Samenvatting

Het doel van visitatie van de praktijkvoering is na te gaan of de praktijk op orde is en, zo dat niet helemaal het geval is, op welke punten eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Die stap ná de visitatie blijkt echter niet voor iedereen even gemakkelijk zonder hulp te zetten. Daarom biedt het NHG de cursus ‘Praktijk op orde’ aan. Deze cursus werd voor de eerste maal gegeven van 14 tot en met 17 maart jongstleden.

Van doel naar plan

De deelnemers aan de cursus leren hoe ze met behulp van de sterkte-zwakteanalyse uit het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP) tot een plan van aanpak kunnen komen om verbeteringen in de praktijkvoering aan te brengen. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat ze eerst hun doelstelling zo concreet mogelijk formuleren met een open oog voor de haalbaarheid van de plannen. Vervolgens wordt de termijn aangegeven waarbinnen ze de doelstellingen willen realiseren. Dan wordt het plan van aanpak uitgewerkt, met aandacht voor mogelijke knelpunten, maar ook voor bijvoorbeeld de taakverdeling, middelen, tijdsplanning en verantwoordelijkheden.

Wat is daarvoor nodig?

Aangezien bij het doorvoeren van veranderingen in de praktijkvoering alle teamleden betrokken zijn, besteedt de cursus veel aandacht aan managementvaardigheden. De deelnemers leren hoe ze hun collega's in staat kunnen stellen om gezamenlijk een prestatie te leveren door het creëren van de daarvoor benodigde voorwaarden, zoals gemeenschappelijke doelen en waarden, de benodigde scholing, een degelijke structuur en timemanagement. Een goede communicatie binnen het team is hierbij van groot belang. De cursus gaat dan ook uitgebreid in op vaardigheden als het geven van feedback, onderhandelen, delegeren, motiveren, kritiek geven en het hanteren van conflicten. Door de ‘kernkwaliteiten’ van de verschillende teamleden te benutten, wordt de onderlinge samenwerking bevorderd. De taakverdeling kan aan de persoonlijke kwaliteiten worden aangepast. Ook gaan de deelnemers na welke levensthema's (zoals werk, partner, genot, vriendschap) momenteel een belangrijke plaats vervullen en wat ze daaraan eventueel zouden willen veranderen (theorie van Covey). Deze inventarisatie kan van invloed zijn bij het bepalen van de persoonlijke doelstellingen.

Evaluatie

Aan de eerste cursus ‘Praktijk op orde’ namen zeventien huisartsen deel, die in de afgelopen anderhalf jaar een visitatie hebben gehad met behulp van de VIP. Twee docenten begeleidden hen bij het gehele bovenbeschreven traject om verbeteringen in de praktijkvoering aan te pakken. Lezingen werden afgewisseld met het in groepen uitwerken van de opdrachten.

Tijdens de terugkombijeenkomst in het najaar zal blijken in hoeverre het de deelnemers is gelukt om hun teamleden voor de geformuleerde plannen enthousiast te maken en de voorgenomen verbeteringen ten uitvoer te brengen.

Uit de ingevulde evaluatieformulieren bleek dat de deelnemers aan de cursus deze over het algemeen goed tot zeer goed beoordeelden. Een markante opmerking was: ‘In feite heb ik veel meer geleerd dan uit deze evaluatie blijkt. Met name heb ik een mentale omslag gemaakt, althans zo voelt dat.’

Kans op begeleiding in het onderzoek ‘Praktijkbegeleiding op basis van de VIP’

Bij de WOK en het NHG wordt een onderzoek uitgevoerd naar het effect van begeleiding van de praktijk na visitatie met de VIP. Huisartsen die aan dit onderzoek meedoen, krijgen de kans op begeleiding bij het doorvoeren van verbeteringen. Na de visitatie worden zij in twee groepen ingedeeld. De ene groep ontvangt geen begeleiding: men organiseert zelf de nabespreking en het vervolg. De andere groep krijgt in vijf bijeenkomsten adviezen en begeleiding. Een consulente ondersteunt de praktijken bij het concretiseren van veranderingen.

Geïnteresseerden kunnen bellen naar de WOK (024 – 362 49 37) en vragen naar Yvonne Engels of Jolanda van Haren. Deelname brengt geen extra kosten met zich mee.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen