Alle nummers
Archief tijdschrift

2001, nummer 5

Jaargang
44

Nieuws

 • Interview met

  ‘We hebben het over chronische ziekten met een hoge morbiditeit en mortaliteit, en die zullen in de komende jaren enorm in kwantiteit toenemen. Met name COPD-patiënten hebben in de loop van hun ziekte verschillende zorgverleners nodig; niet alleen huisartsen en specialisten, maar ook…

 • Stotteren

  De verzoeken voor verwijzing naar logopedie wegens taalproblemen zijn talrijk. Die vanwege stotteren wat minder, terwijl stotteren toch tamelijk veel voorkomt (prevalentie 1%). De Nederlandse Federatie Stotteren geeft een aardig boekje uit voor stotteraar, ouders en huisartsen. Lang wachten met…

 • Leerboek gezondheidsrecht

  De auteurs van dit leerboek zijn erin geslaagd de wetgeving op het gebied van het gezondheidsrecht toegankelijk en interessant te maken voor niet-juristen. In elf hoofdstukken, elk verdeeld in korte paragrafen, worden de ontwikkelingen in de regulering van de gezondheidszorg op overzichtelijke en…

 • Psychosociale begeleiding kankerpatiënten

  Deze bundel bevat de lezingen bij het tienjarig bestaan van het Tabor-huis, een centrum voor psychosociale begeleiding van kankerpatiënten in Groesbeek. De gebruikte techniek is de psycho-energetische therapie, die patiënten helpt fysieke, psychische en spirituele hulpbronnen te mobiliseren. In…

 • Soma en psyche

  Dit boek is geschreven om behandelaars in de GGZ te attenderen op het bestaan van somatische ziekten die psychiatrische symptomen of syndromen kunnen veroorzaken. Het is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel is een overzicht van psychiatrische symptomen en somatische aandoeningen die deze…

 • Implementatie-artikelen in H&W

  De wetenschap bestaat allang niet meer uitsluitend uit onderzoek naar tests en therapie. NHG-standaarden zijn gemaakt om kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor de spreekkamer. Of dat helemaal gelukt is, staat ter discussie. Door alle richtlijnen is er in ieder geval veel onderzoek naar…

 • Diabeteszorg

  Vanuit de constatering dat de bestaande richtlijnen voor goede diabeteszorg, zoals onder andere neergelegd in de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2, momenteel nog slechts ten dele zijn geïmplementeerd, beoogt dit boek daarin verbetering te brengen door aandacht te vragen voor de mogelijkheid…

 • Terug naar Woudschoten

  Op 23 en 24 januari 1959 vond de beroemde Woudschotenconferentie plaats, waar de nog steeds geldende beschrijving van de functie van de huisarts werd geformuleerd als ‘het aanvaarden der verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de zich aan hem…

 • Implementeren: wetenschap en praktijk

  Vorig jaar verschenen bijna gelijktijdig twee rapporten over het onderwerp ‘implementeren’: een van de Gezondheidsraad en een van Zorgonderzoek Nederland (ZON). Reden voor de ZON-commissie ‘Effectieve implementatie’ voor het houden van een werkconferentie eind 2000. Onder leiding van…

 • Toename van nodeloze consulten?

  Het idee dat patiënten met kleinigheden naar hun huisarts gaan, borrelt nog regelmatig op in de wandelgangen van nascholingen en vergaderingen. Anderzijds wordt een groot deel van de klachten niet aan de dokter gepresenteerd. Een kwart eeuw geleden worstelde men ook al met dit probleem. Het bleek…

 • Van persoonlijke, integrale en continue zorg naar medisch maatwerk

  Als docenten die zijn betrokken bij het onderwijs in basiscurriculum en huisartsopleiding willen wij onze studenten duidelijkheid te geven over het profiel van de huisarts. Geleidelijk aan zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de beeldvorming over de kern van ons vak en de daaruit…

 • Continuïteit in de huisartsenzorg

  Als een patiënt besluit voor een klacht hulp te zoeken in het medische circuit, dan is de huisarts vaak de eerst geraadpleegde persoon. Het eerste contact is bepalend voor de verdere richting in dit circuit. Bovendien moet tijdens dit eerste contact beslist worden of er überhaupt wel een medische…

 • Meegeven dossier

  Neomagus & Van Boven stellen zich in hun beschouwing ‘Dilemma's rond het medisch dossier’ zeer voorzichtig en terughoudend op ten aanzien van het meegeven van een dossier aan een vertrekkende patiënt: ‘als de huisarts twijfelt over de betrouwbaarheid van de logistiek, zal hij het dossier bij…

 • Langzaam aan… uiteindelijk komt het wel

  ‘Ten aanzien van de financiering van wetenschappelijk onderzoek (…) meent het DB dat de kosten van bovengenoemde activiteiten niet uit de contributie moeten worden bestreden. Op grond van het bovenstaande meent het DB dat behoefte bestaat aan een fonds tot steun van wetenschappelijke activiteiten…

 • Informatie in de wachtkamer

  Stoop & Berg concluderen dat patiënten geen behoefte hebben aan elektronische medische informatie in de wachtkamer van de huisarts (Huisarts Wet 2001;44(3):101-2). Hoewel de conclusie overeenkomt met de literatuur, kan deze niet worden afgeleid uit hun onderzoek in vier praktijken met een…

 • Medisch specialistische zorg

  De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg publiceerde in februari een uitgebreid rapport en advies over de toekomst van de medisch specialistische zorg. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan en er is een toenemende verbrokkeling van de zorg, om maar een paar problemen te noemen. Specialistische…

 • Na de dood

  In de klinische les ‘Na de dood’ door Lucassen et al. (Huisarts Wet 2001;44(2):48-50) valt tot tweemaal toe te lezen dat een huisarts of diens waarnemer, ook als deze vlak na het overlijden arriveert, kan gelden als behandelend arts, zelfs als er sprake is van acuut overlijden. Wij achten deze…

Wetenschap

 • Langetermijneffecten van inhalatiecorticosteroïden bij COPD

  Uit verscheidene (inter)nationale consensusrapporten over de behandelingsstrategie bij COPD blijkt dat – anders dan bij astma – nog steeds niet is bewezen dat inhalatiecorticosteroïden bij COPD een gunstig effect hebben op longfunctie en symptomen. Als inhalatiecorticosteroïden al een gunstig…

 • Hoe up-to-date is het medisch dossier?

  Voor optimale patiëntenzorg is een up-to-date dossier van groot belang. Collega-huisartsen moeten zich immers eenvoudig op de hoogte kunnen stellen van de actuele situatie van de patiënt. Ook voor wetenschappelijke doeleinden is een up-to-date dossier van grote waarde. Ten derde is een adequaat…

 • Zwangerschap en geneesmiddelen

  Vrouwen vragen huisartsen en specialisten regelmatig of zij een bepaald geneesmiddel wel veilig kunnen gebruiken bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Met name bij ziekten als astma, diabetes mellitus en epilepsie, waarbij medicatie van essentieel belang is, zal een keuze voor het…

 • De haalbaarheid van N=1-onderzoek

  Is het voor een huisarts eenvoudig om een N=1-onderzoek op te zetten? In het kader van een wetenschappelijk stage besloten wij na te gaan hoe haalbaar dit type onderzoek in de huisartspraktijk is. Daarnaast wilden wij bekijken of een N=1-onderzoek ook zou kunnen leiden tot het stoppen met de…

Praktijk

 • Huisartsgeneeskunde als feuilleton

  De patiënt zit tegenover zijn huisarts. Hij begint met zijn verhaal. Na 18 seconden onderbreekt de huisarts hem voor het eerst. Een tijdspanne van niks natuurlijk. Toch staan dit luttele verhaal en de exegese ervan centraal in het consult. De taal die de patiënt gebruikt zit vol betekenis,…

 • Het NHG gaat digitaal…

  Besloten is om de (levering van de) actualiseringen van de EVS-Stand alone op de volgende manier aan te pakken: de eerstvolgende actualisering van de EVS-Stand alone komt beschikbaar per oktober 2001 in de vorm van een nieuwe cd-rom; de actualiseringen voor de HIS-bestanden zijn gepland in…

 • Zorg onder controle:

  De eerste twee praktijkhandleidingen die zullen verschijnen, handelen over diabetes mellitus type 2 en astma/COPD. De introductie van praktijkondersteuners is een moment bij uitstek om de zorgverlening rond deze twee onderwerpen op systematische wijze te optimaliseren. De handleidingen geven…

 • Cursus als vervolg op visitatie:

  De deelnemers aan de cursus leren hoe ze met behulp van de sterkte-zwakteanalyse uit het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP) tot een plan van aanpak kunnen komen om verbeteringen in de praktijkvoering aan te brengen. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat ze eerst hun doelstelling…

 • Het NHG op de beurs:

  De meest prominente plaats nam de stand van het gezamenlijke NHG/ LHV-’Visieproject’ in. Direct naast het ‘plaza-terras’, waar beursbezoekers even konden uitrusten met een drankje, vormde dit de centrale plek waar ook evenementen als de diverse prijsuitreikingen plaatsvonden. Prominenten uit de…

Richtlijn

 • Landelijke Transmurale Afspraak COPD

  De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) COPD is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). De LTA geeft in het kort afspraken weer die huisartsen en longartsen gemaakt hebben…

NHG Forum

 • Visies, plannen, producten en mensen

  Wat we op dit moment merken van een tekort aan huisartsen is slechts een voorproefje van wat ons in de komende jaren te wachten staat. De berekeningen van het Capaciteitsorgaan (Kamer Huisartsen) laten zien dat dit tekort in de nabije toekomst nog aanzienlijk zal toenemen. De hulpvraag in de…

 • Scenario's bouwen;

  Iedereen denkt wel eens na over de toekomst, en dus kent ook iedereen het fenomeen dat zo'n denkbeeldige toekomst soms rozerood en soms inktzwart, soms heel helder en soms vol onzekerheden voor het geestesoog kan verschijnen. Enkele dingen lijken duidelijk (‘over tien jaar ben ik nog steeds…