Nieuws

Gezondheidsrecht

Gepubliceerd
4 februari 2010

Doelgroep Studenten geneeskunde, (huis)artsen. Inhoud Sinds augustus 2009 is er een tweede, herziene en geactualiseerde druk van Gezondheidsrecht. Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook voor gevestigde artsen een nuttige bron van inleidende informatie over gezondheidsrecht. Het is geschreven voor niet-juristen en hoofdstuk 1 begint dan ook met een inleiding over recht en wetgeving in het algemeen, gevolgd door toegespitste informatie over de WGBO, de Wet BIG en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De hoofdstukken 2 tot en met 9 behandelen achtereenvolgens de relatie arts-patiënt, opneming en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, juridische vraagstukken rond het begin van het leven, juridische vraagstukken rond het einde van het leven, orgaantransplantatie en bloedtransfusie, gezondheidszorg en belangen van derden, preventieve gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek. De eerste 7 hoofdstukken en hoofdstuk 9 zijn in grote lijnen gelijk aan de eerste druk. De tekst is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld over late zwangerschapsafbreking (paragraaf 4.3), orgaandonatie (paragraaf 6.3) en wetenschappelijk onderzoek met dieren (paragraaf 9.4). Dat geldt ook voor de gebruikte jurisprudentie. Waar nodig zijn de literatuurverwijzingen geactualiseerd. De kaders met praktijkvoorbeelden en uitspraken van rechters zijn praktijkgericht en herkenbaar. Indien van toepassing bieden de auteurs in de laatste alinea van elk hoofdstuk alvast een blik op de toekomstige ontwikkelingen. Hoofdstuk 8 over preventie is vrijwel geheel herschreven en aangepast aan de veranderde wetgeving en inzichten. De hoofdstukken 10, 11 en 12 behandelen achtereenvolgens klachtrecht en aansprakelijkheid, beroepenwetgeving en kwaliteitsbeleid, en het stelsel van gezondheidszorg. Deze drie hoofdstukken zijn onderling herschikt ten opzichte van de eerste druk en ook grotendeels herschreven en aangepast waardoor een gestructureerd overzicht is ontstaan van deze regelingen die de dagelijkse praktijk betreffen. Hoofdstuk 13, Gezondheidsrecht en (bio)medisch ethiek, is nieuw en gaat summier in op de verhoudingen tussen deze twee vakgebieden. Oordeel Het boek is helder en toegankelijk geschreven met een goed overzicht van het brede terrein van het gezondheidsrecht. Niet alle onderwerpen zijn dagelijkse kost voor de huisarts, maar juist daardoor is het een handig naslagwerk. Jammer is dat de uitgebreide inhoudsopgave van de eerste druk nu beperkt is, daar staat tegenover dat het register in de tweede druk weer aanzienlijk is uitgebreid, waardoor men zich toch snel kan oriënteren in het boek. Een inleidend boek over gezondheidsrecht mag niet ontbreken in de boekenkast van een (huis)arts, zeker niet als er in de opleiding weinig of geen aandacht voor is geweest. Dit boek kan deze leemte vullen. Arie de Jong

Waardering ****

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen