Praktijk

Het NHG op de beurs:

Gepubliceerd
10 mei 2001

Samenvatting

Tijdens de LHV-Huisartsenbeurs van 24 maart in de Ahoy te Rotterdam was het NHG bij diverse activiteiten betrokken. NHG-medewerkers waren te vinden in verschillende stands, waar zij informatie verstrekten over uiteenlopende onderwerpen. Onderstaand is een verslag opgenomen van de diverse activiteiten.

Project Toekomstvisie huisartsenzorg

De meest prominente plaats nam de stand van het gezamenlijke NHG/ LHV-’Visieproject’ in. Direct naast het ‘plaza-terras’, waar beursbezoekers even konden uitrusten met een drankje, vormde dit de centrale plek waar ook evenementen als de diverse prijsuitreikingen plaatsvonden. Prominenten uit de huisartsenwereld, als echte koks getooid in een schortje met het projectlogo, vroegen de deelnemers om hun persoonlijke recept voor de toekomst van de huisartsenzorg te schrijven. Het was opvallend hoeveel deelnemers zich inderdaad over deze vraag bogen en een kaartje met hun visie ‘in de bus’ deponeerden. Het zal (bijna) niemand verbazen dat een verdere ontwikkeling van de mogelijkheden op ICT-gebied daarbij het hoogste scoorde.

Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP)

Voor de stand over de VIP in de ‘praktijkvoeringsstraat’ was veel belangstelling, en dan met name voor de nieuw ontwikkelde module Praktijkondersteuning. Het startprogramma hiervan was halverwege de middag al uitverkocht. Medewerkers in de stand beantwoordden vooral vragen over de wijze van aanmelding (via de eigen Districts Huisartsen Vereniging) en wat de kosten van een VIP zijn (deze verschillen per DHV). Een erg positieve reactie op de VIP kwam vanuit een DHV die de gegevens van visitaties in het eigen district had laten verzamelen en bewerken door de Werkgroep Onderzoek Kwaliteit Huisartsgeneeskunde te Nijmegen. Dit had een ‘buitengewoon krachtig kwaliteitsinstrument’ opgeleverd, wat men had ervaren als een ‘echte opsteker’. Op de vraag of er misschien op deze dag ook negatieve klanken waren gehoord over de VIP, was het antwoord ontkennend.

Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)

Wederom honderden exemplaren van de cd-rom met daarop de ‘EVS-Stand alone’ gingen over de toonbank en er was veel belangstelling voor de demonstratie van wat het systeem zoal kan. Volgens de standbemensing liepen de reacties op het EVS uiteen van zeer enthousiast tot uiterst kritisch. De meest markante uitspraak van een beursbezoeker was misschien wel dat deze het EVS weliswaar goed en heel nuttig vond, maar ‘gewoon niet léúk!’. Maar de essentie van het huisartsenvak – het stellen van de juiste diagnose en het overwegen van alles wat daarbij komt kijken – wordt door het EVS niet aangetast, net zomin als de keuzevrijheid van de huisarts om van het elektronisch gegenereerde receptadvies af te wijken. Uit de vele vragen bleek dat bij veel huisartsen het EVS al is ingebouwd in hun HIS, maar dat zij dat zelf niet weten. Of zij zeggen wel een formularium in het HIS te hebben, zonder dat het hun bekend is dat daarbij om het het EVS gaat.

Voorlichtingsmateriaal van derden

Op de EVS-Stand alone is, naast de NHG-Patiëntenbrieven en -folders, ook een actueel overzicht van zeshonderd voorlichtingsfolders van patiëntenverenigingen en andere instanties opgenomen (een bewerking van de PC-Infodisk). Dit voorlichtingsmateriaal is gescreend op leesbaarheid, actualiteit en huisartsgeneeskundige relevantie. In de stand waar hierover informatie werd verstrekt, werden heel gerichte vragen gesteld, met name over de koppeling met de NHG-Patiëntenbrieven, waardoor direct kan worden verwezen naar ander voorlichtingsmateriaal. Een veelgestelde vraag was of met de komst van het EVS het abonnement op de papieren versies van de NHG-Patiëntenbrieven kan worden opgezegd. In zekere zin is dat zo; nieuwe en herziene uitgaven van de patiëntenbrieven worden steeds in de actualiseringen van het EVS opgenomen. Voor degenen bij wie het EVS nog niet in het HIS is ingebouwd, is het recent genomen besluit om de stand-aloneversie regelmatig te actualiseren (zie het artikel op pagina 3 van dit katern) van belang; ook zij kunnen nu dus steeds over de meest recente digitale versies van de patiëntenbrieven beschikken. De overzichtsmap blijft echter handig om de brieven in één oogopslag en duidelijk gerubriceerd bij de hand te hebben. En het belangrijkste voordeel is dat nieuwe brieven als zodanig aan de huisarts worden gepresenteerd, zodat deze weet wat nieuw verschenen is, en bovenal kennis kan nemen van de inhoud. Alleen dan kan ervoor worden gezorgd dat de brieven daadwerkelijk de mondeling tijdens het consult verstrekte informatie ondersteunen.

De ‘opleidingsstand’

Maar liefst vijf partners waren vertegenwoordigd in de stand over opleidingen: naast het NHG ook het studentenonderwijs, de huisartsopleidingen, de Stichting Verenigde Universitaire Huisartsopleidingen en de Landelijke huisartsenopleiders vereniging. Onder het motto ‘Opleiden is leuk!’ werden huisartsen enthousiast gemaakt voor het opleiden. De actie had succes: diverse huisartsen gaven zich op als huisartsenopleider of stagebegeleider. In het NHG-gedeelte van de stand werd informatie gegeven over de diverse NHG-nascholingsmaterialen en over de Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde (waaronder de NHG-Huisarts-supervisoren en -begeleiders opleiding). Voor de opleidingen is interessant dat de deskundigheidsbevorderingspakketten voor huisartsen tegenwoordig niet alleen geschikt zijn voor het verzorgen van nascholing, maar dat nu ook is aangegeven welke onderdelen goed te gebruiken zijn in de huisartsopleiding zelf. Veel vragen kwamen van huisartsen die een tijd in het buitenland hadden gewerkt of net waren afgestudeerd; zij wisten niet precies hoe bijvoorbeeld de gang van zaken is rond geaccrediteerde nascholing en het daarbij gehanteerde puntensysteem. Aardige anekdote was dat iemand uit het bestuur van de fysiotherapeutenvereniging kwam melden dat hij richtlijnen had gemaakt, maar zich nu afvroeg hoe hij deze het beste kon implementeren onder de huisartsen…

De algemene NHG-stand

Altijd weer lijkt succes verzekerd in de stand waarin het NHG de eigen producten verkoopt. Er waren weer vele NHG-publicaties te verkrijgen, waarbij de meeste belangstelling uitging naar de vernieuwde ordners met samenvattingskaarten van de NHG-Standaarden. Maar jaar in jaar uit is de belangrijkste ‘eye-catcher’ de serie praktijktassen, waaromheen nu een hele lijn aan producten is ontstaan (visite-etui, filofax, visitekaartjesetui, ampullenetui), allemaal uitgevoerd in dezelfde fraaie kwaliteit en kleuren leer. Zelfs toen de drukte op de beurs wat terugliep, bleef zich een constante brede rij belangstellenden voor de tassen verdringen.

De beurs een succes?

Uit de vragen die tijdens deze LHV-Huisartsenbeurs werden gesteld, blijkt dat daar toch een ander publiek door wordt getrokken dan door de eigen NHG-Congressen. Voor de standbemensing was dat wel leuk, want die kon eens een heel ander soort informatie verstrekken dan aan de NHG-leden die meestal al van de hoed en de rand weten. Ook het feit dat deze huisartsenbeurs tevens wordt bezocht door praktijkassistenten, maakt dat de sfeer anders is dan op de NHG-Congressen. Wat betreft het bezoekersaantal viel deze huisartsenbeurs een tikkeltje tegen vergeleken met voorgaande keren. Toch was het een behoorlijke drukte, met name toen rond het middaguur de ‘ochtend- en middagploeg’ zich even met elkaar mengden. Al met al werd door de NHG-medewerkers die zich tijdens de beurs hebben ingespannen, met tevredenheid op de dag teruggekeken. (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen