Praktijk

H&W in 2002

Gepubliceerd
10 april 2003

De eerste gehele jaargang van 2002 was in vierkleurendruk, had plaatjes, andere koppen en intermezzo's. Niet alleen de redactie moest even wennen, ook onze lezers moesten dat: we ontvingen verscheidene brieven over de keuze van illustraties en te uitbundige kleurtjes.

Aanbod

We ontvingen dit jaar 174 manuscripten (52 meer dan vorig jaar), waarvan we er 26 gevraagd hadden. Achtentwintig artikelen werden in serieverband aangeleverd (12 Diagnostiek, 7 Kleine kwalen, 5 Literatuur en ziekte en 4 Terug naar Woudschoten). We wezen van de 106 spontaan aangeboden manuscripten er 40 gelijk af. De rondgang van de voorzitter van de redactiecommissie langs alle huisartseninstituten leverde behalve wederzijdse bekendheid ook een groter aanbod aan mogelijke dubbelpublicaties op. Het is ook voor onderzoekers weer leuk en nuttig om in H&W te publiceren.

Wat is er gelukt?

Precies 100 artikelen publiceerden we in 2002; nog nooit was H&W zo dik. Die uitbreiding komt deels door In de praktijk, maar het aantal redactionele pagina's nam ook flink toe. Ruim een kwart van alle artikelen bestond uit originele onderzoeksverslagen (28); de rest waren commentaren, 3 NHG-Standaarden, 2 LTA's, klinische lessen, wetenschappelijke beschouwingen, nascholingsartikelen en discussiebijdragen. Een aantrekkelijk huisartsentijdschrift heeft veel verschillende soorten artikelen nodig. Zo publiceerden we dit jaar 10 commentaren over uiteenlopende onderwerpen als het nut van borstkankerscreening, de nieuwe visie, COX-2-remmers en praktijkvoering. Ze lokten in en buiten de wandelgangen nogal wat reacties uit. H&W is ook een nieuwsblad: elke maand een tiental journaalberichten en een nieuwe LINH-rubriek. In 2002 startten we de Kennistoets die bij een meningspeiling op het NHG-congres behoorlijk gewaardeerd bleek. De serie Diagnostiek – geschreven door stafleden van de huisartseninstituten – liep het hele jaar, evenals de serie Kleine kwalen. We publiceerden enige tientallen boeken proefschriftbesprekingen, 37 ingezonden brieven, 19 Cochrane-reviews en alle abstracts van de NHG-wetenschapsdag. Meer aandacht voor kunst en bellettrie leverde een fotoserie op over huisartsen in Lent die patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden. In een serie Literatuur en ziekte publiceerden we vijf door huisartsen geschreven artikelen als voorpublicatie van het boek Ziektebeelden.

Samen met de nieuwe Toekomstvisie verschenen de artikelen uit de Woudschotenserie in een fraai boekje. Voor de eerste keer werden zo artikelen uit H&W gebundeld.

Wat is er niet gelukt?

Opnieuw lukte het ons in 2002 niet om een goede vorm voor de website van H&W te vinden. Uiteindelijk bereikten we vlak voor het einde van het jaar overeenstemming met de uitgever over integratie van H&W in de vakbibliotheek van Bohn Stafleu Van Loghum op internet. Vanaf het voorjaar 2003 zal eindelijk een complete versie van H&W op het net te lezen zijn en ook het register op H&W is dan vanaf 1957 weer geheel toegankelijk.

Intern kwaliteitsbeleid

Een tijdschrift is zo goed als de auteurs. Vandaar dat we aan achttien mogelijke auteurs een cursus Commentaar schrijven aanboden. Een week na de slotsessie waren er al vier commentaren binnen. Op het NHG-congres 2002 hielden we onder deelnemers een enquête over enkele aspecten van H&W (Journaal, series, Kennistoets, leesbaarheid en onderscheid tussen redactionele bijdragen en In de praktijk). Het merendeel van de lezers vindt de verandering ook een verbetering (73%); slechts 2% vond H&W slechter dan vroeger. Het onderscheid tussen de redactionele kolommen en In de praktijk en het NHG-nieuws was de meeste lezers wel duidelijk (62% helemaal en 26% een beetje). De Kennistoets wordt door 78% altijd tot af en toe gemaakt. Eenzelfde percentage vindt de journaalrubriek prima; LINH kan op wat minder enthousiasme rekenen: 44% leest die rubriek nooit. Traditioneel bespraken we in de redactie elk nummer uitgebreid en ook toetsten we onze brieven aan auteurs opnieuw. Problemen met ontevreden auteurs hebben zich dit jaar nauwelijks voorgedaan.

Plannen

Om feedback van lezers te krijgen zullen we in 2003 een nieuw beperkt focusgroepenonderzoek onder lezers houden en ook zullen we met enkele wetenschapsjournalisten naar de journalistieke kant van H&W kijken. In het voorjaar 2003 organiseren we een cursus Klinische lessen schrijven om zo meer klinische lessen te kunnen aantrekken. De serie over Diagnostiek blijft zeker tot de zomer doorlopen. Met LINH is afgesproken de rubriek nieuwswaardiger te maken. De al aangekondigde serie over kwalitatief onderzoek wordt dit jaar gepubliceerd. Verder denken we over een korte serie klinische lessen over palliatieve zorg, hebben we opnieuw plannen voor een fotoserie en zullen we ook weer aandacht besteden aan niet-medische onderwerpen. In november publiceren we in het kader van het congresthema een nummer over onderzoek, onderwijs en ontwikkeling waarvoor alle auteurs inmiddels een bijdrage hebben toegezegd. Voor een themanummer voor het WONCA-congres 2004 maken we nu al plannen. Bij de geplande sterke toename van het aantal (herziene) standaarden, de toename van het aanbod en ons streven naar een breed tijdschrift ontstaat er een nijpend ruimtetekort binnen de papieren versie van H&W.

Personele bezetting

Berend Terluin verliet na zeven jaar de redactiecommissie. Lian Hielkema vertrok na drie jaar als redactiesecretaris en werd opgevolgd door Floor Gerritsma.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen