Nieuws

Minocycline bij acne vulgaris

Gepubliceerd
10 februari 2001

Achtergrond en doelstelling

Minocycline wordt veelvuldig gebruikt ter behandeling van ernstige acne vulgaris. Het middel zou vele voordelen hebben ten opzichte van de eerstegeneratie-tetracyclinen, maar het is duurder en berichten over het overlijden van twee patiënten die minocycline gebruikten, hebben grote onrust veroorzaakt. Onder dermatologen bestaat geen consensus over de voor- en nadelen van het middel. Deze review heeft betrekking op het wetenschappelijke bewijs voor het effect van minocycline bij acne vulgaris met ontstekingsverschijnselen, en het vóórkomen van bijwerkingen.

Methode

Selectie van alle gerandomiseerde onderzoeken waarin minocycline (ongeacht de dosis) werd vergeleken met een placebo of een andere actieve behandelingen bij patiënten met inflammatoire acne vulgaris.

Resultaten

In totaal werden 27 onderzoeken geanalyseerd, de meeste klein van omvang en matig van kwaliteit. Veel onderzoeken waren ongeschikt voor het beantwoorden van de vraagstelling van de review. Als gevolg van het ontbreken van gemeenschappelijke uitkomstmaten en een ontoereikende presentatie moest worden afgezien van een kwantitatieve samenvatting (pooling) van de resultaten. In twee onderzoeken van zeer slechte kwaliteit was minocycline effectiever dan andere tetracyclinen. In een derde onderzoek was minocycline effectiever dan een lokale behandeling met 2%-fusidinezuur. Er werden zeer verschillende definities voor bijwerkingen gehanteerd. Hierdoor konden geen valide uitspraken worden gedaan over de neveneffecten van een behandeling met minocycline.

Conclusie reviewers

Hoewel er aanwijzingen lijken te zijn voor de effectiviteit van minocycline bij de behandeling van acne vulgaris, is dit niet onderbouwd door gedegen en betrouwbaar gerandomiseerd onderzoek. Door de hogere kosten en de onzekerheid over de veiligheid is het gebruik van minocycline als middel van eerste keuze op dit moment niet gerechtvaardigd. Over de optimale dosering kan geen uitspraak worden gedaan.

Commentaar

In de review worden niet minder dan 27 gecontroleerde onderzoeken besproken, hetgeen betekent dat er veel geld en tijd is gaan zitten in het onderzoek naar de effectiviteit van deze therapie. Neem daarbij de inspanningen van de reviewers, dan is het triest te moeten constateren dat door gebrekkige kwaliteit van de onderzoeken geen antwoorden op de gestelde vragen kunnen worden gegeven. Er werd slechts één placebogecontroleerd onderzoek naar het effect van minocycline gevonden, een kleine cross-overstudie (43 patiënten), waarvan de methodologische kwaliteit veel te wensen overliet. Wanneer de behandelend arts het effect van therapie beoordeelde, dan viel dit uit in het voordeel van minocycline; beoordeelde de patiënt zelf het effect, dan bleek minocycline net zo effectief als placebo. De reviewers vonden geen overtuigende aanwijzingen dat minocycline effectiever zou zijn dan andere tetracyclinen of dan lokale antibiotica. De onderzoeken waren zo heterogeen in hun beschrijving van de ingesloten patiënten dat geen uitspraken konden worden gedaan over het effect in subgroepen. Het effect van minocycline bij tetracycline-resistente acne kon niet worden beoordeeld, doordat hier geen onderzoek naar was verricht. Ook de claim van een betere compliantie bij gebruik van minocycline dankzij een eenvoudiger innameschema (eenmaal daags versus vier maal daags bij andere tetracyclines) blijkt nergens te zijn onderzocht. De reviewers deden ook een poging de incidentie van bijwerkingen bij minocyclinegebruik te schatten. Slechts twee onderzoeken kwamen hiervoor in aanmerking. De incidentie van het totaal aantal bijwerkingen bij gebruik van 100 mg minocycline per dag was 13,6%. Lupus erythematosus, een ernstige bijwerking, werd vier maal zo vaak gezien bij minocycline als bij andere tetracyclinen. Men kan het slechts eens zijn met de reviewers dat er geen evidence is die het gebruik van minocycline bij acne in de eerste lijn kan rechtvaardigen. Neem daarbij dat minocycline ongeveer drie keer zo duur is als andere tetracyclinen en het hogere risico op lupus erythematosus, dan moet het gebruik van minocycline bij acne nog steeds worden afgeraden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen