NHG forum

NHG-activiteiten GGZ:

Gepubliceerd
10 december 2001

Samenvatting

Nu overal in het land activiteiten worden ontplooid in het kader van het eerste landelijk thema van het LHV/NHG-kwaliteitsbeleid Huisartsgeneeskunde, heeft het NHG natuurlijk ook de nodige voorbereidingen getroffen. Op het gebied van de GGZ bestaat er al veel NHG-materiaal. Daarop zijn nog talrijke aanvullingen gepland.

Hoofdzorgen

Voor het NHG is de belangrijkste rol in het GGZ-project het inhoudelijk adviseren en ondersteunen van de districten. Naast de al bestaande producten zal het NHG, op geleide van de wensen en behoeften van de districten, nieuwe inhoudelijke producten ontwikkelen zoals richtlijnen en implementatiematerialen. Verder wordt een Kaderopleiding GGZ voor huisartsen ontwikkeld en uitgevoerd. En het NHG zal de districten adviseren en ondersteunen bij de diverse activiteiten.

Doelstellingen van het GGZ-project

  • Het bevorderen van de kwaliteit van de door huisartsen en in de huisartspraktijk geleverde geestelijke gezondheidszorg. Hierbij wordt gezocht naar samenhangende thema's uit de GGZ. Gewerkt wordt volgens de principes van de kwaliteitscyclus.
  • Het maken van afspraken over verwijzingen en het verbeteren van de samenwerking in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers en eerstelijnspsychologen).
  • het maken van afspraken tussen de eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen (Riagg's, multi-functionele centra en psychiatrische ziekenhuisvoorzieningen). Het gaat hier om afspraken over diagnostiek, behandeling, verwijzing, terugverwijzing en dergelijke.

Waaraan is behoefte?

Uitgangspunt is steeds dat het NHG meer dan vroeger vraaggericht wil werken. Daarom is allereerst onder de districtscoördinatoren (DC'en) een inventarisatie gehouden van de regionale knelpunten en ondersteuningswensen op het gebied van de GGZ, zodat hierop goed kan worden ingespeeld. De DHV'en hebben zich daarbij gebaseerd op de wensen en behoeften van de huisartsen in hun regio bij het opstellen van hun GGZ-werkplannen vanaf 2002. Via de DC-dagen en met een leidraad/checklist biedt het NHG ondersteuning bij het opstellen van de kwaliteitsplannen. Ook de medewerkers van de sectie Advisering en Ondersteuning vervullen hierin een rol. Op basis van de districtsplannen en de ‘nulmeting’ van het Evaluatieproject GGZ (zie het artikel op pag. 634) kunnen nieuwe NHG-producten en -activiteiten worden ontwikkeld. De principes van de kwaliteitscyclus worden daarbij uiteraard nauwlettend in het oog gehouden.

Al in de kast

Er bestaan al vele NHG-producten op het gebied van de GGZ. Sommige daarvan worden in de komende tijd geactualiseerd, zoals de NHG-Standaard Depressie en de DKB-pakketten over dementie, depressie, slapeloosheid en slaapmiddelen en stoppen-met-roken. Sommige producten zijn de afgelopen maanden al in een nieuw jasje gestoken. Zo is bijvoorbeeld het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) over angststoornissen dit najaar in een gedigitaliseerde versie uitgebracht. In het kader hiernaast zijn de al bestaande NHG-producten op het gebied van de GGZ opgenomen.

Nog op stapel

Daarnaast zullen vele nieuwe producten worden ontwikkeld, nadat de behoeften in de districten zijn geïnventariseerd. Het NHG zal in de komende jaren de hoogste prioriteit geven aan de ontwikkeling en actualisering van producten over de GGZ. Waar mogelijk worden steeds samenhangende pakketten van producten uitgebracht, waardoor de implementatie in de praktijk wordt vergemakkelijkt. In het kader hiernaast worden de geplande nieuwe NHG-producten genoemd.

Nouveauté's

De afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid ontwikkelt ‘Literatuuroverzichten’ over bepaalde onderwerpen die ‘niet groot genoeg’ zijn voor een standaard, of over actuele ontwikkelingen. In de eerste helft van 2002 betreft het surmenage en ADHD. Ook nieuw zijn de NHG-Praktijkhandleidingen. Daarvan zijn er nu drie in ontwikkeling, waarvan één over de GGZ. Hierin wordt ook een raamwerk voor regionale samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn opgenomen, alsmede een stramien voor het opzetten en onderhouden van een sociale kaart op het gebied van de GGZ.

Overige activiteiten

Namens het NHG leveren huisarsen/werkgroepleden van NHG-Standaarden een bijdrage aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen in het kader van een samenwerkingsproject met het Trimbos-instituut en het CBO. Het gaat hierbij om richtlijnen over diverse GGZ-onderwerpen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen en ADHD. Deze kunnen dan vervolgens mogelijk weer dienen als basis voor NHG-richtlijnen en Landelijke Transmurale Afspraken. Verder worden kennistoetsen ontwikkeld over nog nader te bepalen GGZ-onderwerpen en de bestaande kennistoetsen over angststoornissen en depressie worden gedigitaliseerd. En de sectie Advisering en Ondersteuning participeert in de LHV/NHG/DHV-denktank over GGZ.

Bestaande NHG-producten GGZ

:– NHG-Standaard (actualisering)
 – Deskundigheidbevorderings-(DKB-)pakket voor huisartsen
 – Programma voor Individuele Nascholing (PIN),
 – NHG-Patiëntenbrief (Angst voor ernstige ziektes)
– NHG-Standaard
 – DKB-pakket (actualisering), plus videoband (wordt cd-rom)
 – PIN, plus cd-rom
– NHG-Standaard (actualisering)
 – DKB-pakket (actualisering)
 – NHG-Patiëntenbrief
– Nascholingscahier communicatie en attitude
– Nascholingscahier communicatie en attitude
:– DKB-pakket
– Nascholingscahier communcatie en attitude
NHG-Standaard
 – DKB-pakket
– DKB-pakket
 – PIN
 – Nascholingscahier communicatie en attitude (over seksualiteit en erotiek in de spreekkamer)
– NHG-Standaard
 – DKB-pakket (actualisering)
 – NHG-Patiëntenbrief (Slaapproblemen)
– DKB-pakket (actualisering)
– Nascholingscahier communicatie en attitude

Nog te ontwikkelen NHG-producten GGZ

– NHG-Standaard
 – NHG-Patiëntenbrief
– Literatuuroverzicht
 – Implementatiemateriaal voor in groepen huisartsen
 – NHG-Patiëntenbrief
– Cd-rom
:– Landelijke Transmurale Afspraak (LTA)
 – DKB-cahier bij de LTA
– Implementatiemateriaal voor in groepen huisartsen
– NHG-Patiëntenbrief (Omgaan met dementie)
– PIN
 – NHG-Patiëntenbrief
– Implementatiemateriaal voor in groepen huisartsen
– Implementatiemateriaal voor in groepen praktijkassistentes
 – NHG-Telefoonkaart voor praktijkassistentes
– NHG-Patiëntenbrief
– Literatuuroverzicht
 – Implementatiemateriaal voor in groepen huisartsen
 – NHG-Patiëntenbrief
– Implementatiemateriaal voor in groepen huisartsen
– Praktijkhandleiding GGZ

Voorlichting en PR

Het is voor het eerst dat er gewerkt wordt met een ‘landelijk’ thema. Daarom zal hieraan uitvoerig bekendheid worden gegeven via de eigen LHV- en NHG-media, maar ook via andere kanalen. Zo is er tijdens het NHG-Congres een speciale bijeenkomst gehouden om de (vak)pers, GGZ-instellingen en -beroepsorganisaties op de hoogte te stellen van de diverse activiteiten. Er komt speciale aandacht voor GGZ op de websites van NHG en LHV. (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen