Nieuws

Perinatale sterfte op Urk

Gepubliceerd
10 juni 2003

Met grote belangstelling las ik het artikel van Dekker et al. over de gevallen van perinatale sterfte op Urk gedurende 10 jaar (H&W 2003(4):191-5). De gegevens, afkomstig uit een betrekkelijk geïsoleerde en daardoor scherp omgrensde gemeenschap waarin de eerstelijns verloskundige zorg door huisartsen wordt gegeven, vormen een belangrijke aanvulling op soortgelijke gegevens van andere regio's.

De auteurs vermelden dat bij het CBS een onderreportage bleek te bestaan van 6,1%. Die zou lager zijn dan in ‘oudere onderzoeken’. Zo gesteld kan de indruk ontstaan dat het hier gaat om een tekortkoming van het CBS of de registratieprocedure. In de jaren 80 verrichtten Doornbos et al. een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de registratie van de perinatale sterfte in de 13 Amsterdamse ziekenhuizen. Noot 1De thuisbevalling kon niet worden onderzocht, maar de geregistreerde perinatale sterfte thuis bedroeg slechts 5% van alle sterfgevallen. Het is voorzover mij bekend het enige Nederlandse onderzoek waarbij zowel de individuele gegevens van de ziekenhuizen (partusboeken, patiëntenstatus) konden worden betrokken als ook de individuele gegevens van de burgerlijke stand en van het CBS (met corresponderende aktenummers). Er bleek bij het CBS een onderrapportage te zijn van 49 gevallen (14,3%), waarbij zeer kleine, immature en binnen 24 uur overleden kinderen sterk oververtegenwoordigd waren, evenals kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders. Die kinderen waren niet in de CBS-registratie van de perinatale sterfte opgenomen omdat ze niet bij de burgerlijke stand waren aangegeven. Het betrof dus niet een fout van het CBS, maar van de vader en van de behandelend arts of het ziekenhuis. Die zijn immers allen wettelijk verplicht tot aangifte. Hieruit kan ook geconcludeerd worden dat in een regio waar geen intensive care neonatologie is en waar weinig emigranten uit de genoemde landen zijn, ook relatief weinig onderrapportage kan worden verwacht. Dat de onderrapportage in Urk nu lager is dan in Amsterdam 20 jaar geleden betekent dus niet dat de registratie van de perinatale sterfte de laatste decennia verbeterd is. P.E. Treffers

Antwoord

Ten aanzien van het CBS hebben wij ons beperkt tot het vermelden van het percentage door ons gevonden onderrapportage van het CBS in het beschreven onderzoek. Wij hebben daar geen waardeoordeel over uitgesproken, dat was niet onze vraagstelling. Wij stellen ook niet dat de registratie van perinatale sterfte de laatste decennia is verbeterd. Wel hebben wij een pleidooi gehouden voor optimalisering van die registratie. C.J. Dekker

Voetnoten

  • Noot 1.

    Doornbos JPR, Nordbeck HJ, Treffers PE. The reliability of perinatal mortality statistics in the Netherlands. Am J Obstet Gynecol 1987;156: 1183-7. Ook gepubliceerd in het Ned Tijdschr Geneeskd 1987;131:913-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen