Alle nummers
Archief tijdschrift

2003, nummer 7

Jaargang
46

Nieuws

 • Kwalitatief onderzoek minder gewaardeerd

  Huisartsen en specialisten vinden kwantitatief onderzoek wetenschappelijker dan kwalitatief onderzoek. Zweedse onderzoekers vroegen zich af of huisartsen en specialisten de uitkomsten van kwalitatief onderzoek anders waarderen dan de uitkomsten van kwantitatief onderzoek. Zij legden 1637 artsen…

 • Studenten geneeskunde pessimistisch over huisarts

  Studenten vinden dat het beroep van huisarts geen status heeft en denken dat huisartsen te weinig verdienen. Dat negatieve imago komt uit een enquête die de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC hield in november 2002 onder tweede-, derde- en vierdejaars studenten geneeskunde. Het ging om een…

 • Continuïteit van zorg

  Geeft een persoonlijke dokter met een geleidelijk opgebouwde kennis van het verhaal van de patiënt, diens waarden, verwachtingen en angsten, betere medische zorg dan een even goed gekwalificeerde dokter zonder die extra kennis? En – indien het antwoord bevestigend is – is die betere zorg dan niet…

 • Titreren van morfine niet nodig

  In veel recente handboekjes en richtlijnen over terminale zorg wordt aangeraden om morfine langzaam naar de ‘goede’ dosering te titreren door laag te beginnen met een snelwerkend preparaat en elke vier uur de dosering te verhogen totdat de pijn adequaat bestreden is. De totale dosering per 24 uur…

 • Infectieziekten horen prominent op de (na)scholingsagenda

  Huisartsen moeten meer geschoold worden op het gebied van infectieziekten. Dit is een aanbeveling in een rapport van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) over de kennisinfrastructuur infectieziekten. Infectieziekten staan weer volop in de belangstelling, zeker gezien de recente ontwikkelingen…

 • Perinatale sterfte op Urk

  Met grote belangstelling las ik het artikel van Dekker et al. over de gevallen van perinatale sterfte op Urk gedurende 10 jaar (H&W 2003(4):191-5). De gegevens, afkomstig uit een betrekkelijk geïsoleerde en daardoor scherp omgrensde gemeenschap waarin de eerstelijns verloskundige zorg door…

 • Acetylsalicylzuur bij atriumfibrilleren kan ook

  Met vier simpele klinische gegevens kan de huisarts een onderscheid maken tussen patiënten met atriumfibrilleren die bij behandeling met acetylsalicylzuur geen hoger risico op een TIA of CVA hebben dan bij hun leeftijd past. Die hoeven dan dus geen antistolling te gebruiken. Dit concluderen…

 • Cardiovasculaire risicofactoren bij 60-jarigen

  Veerman et al. bestudeerden het cardiovasculaire risicoprofiel van 60-jarigen die niet bij de huisarts bekend waren met een risicofactor (H&W 2003(4):187-90). Ze concluderen dat de strategie van Preventie Maatwerk om personen met een hoog risico op te sporen door bij 60-jarigen de bloeddruk…

 • Stop de cervixscreening

  Gezien het huisartsentekort zouden we eens moeten kijken of er niet iets uit ons takenpakket kan. Een goede kandidaat voor afschaffing is de cervixuitstrijk. Daar zijn goede gronden voor. Uit een analyse van ruim 348.000 vrouwen die tussen 1976 en 1996 1 of meer uitstrijkjes ondergingen, bleek…

 • Dipyridamol voor secundaire preventie van arteriële accidenten

  Achtergrond Patiënten die een TIA of een CVA hebben doorgemaakt, hebben een hoog risico op een recidief arterieel accident. Uit onderzoek blijkt dat acetylsalicylzuur dit risico met gemiddeld 13% verlaagt.1 De resultaten van een grote trial suggereren dat dit risico verder omlaag gaat (nog eens…

 • Massage

  Je praktijk op evidence-based wijze voeren valt niet mee. Neem nou bijvoorbeeld massage bij lage-rugklachten. Je hebt volgens de laatste richtlijnen afspraken gemaakt met de fysiotherapeuten in de regio: patiënten worden zo weinig mogelijk verwezen en als ze daar toch terechtkomen, moeten ze…

 • Korte kuur of standaard behandelingsduur voor acute urineweginfecties bij kinderen

  Achtergrond De optimale lengte van een antibioticumkuur bij de behandeling van kinderen met urineweginfecties is niet door onderzoek vastgesteld. Vanwege therapietrouw, kosten en een mogelijke afname van de ontwikkeling van resistentie lijkt een korte kuur voor een ongecompliceerde…

 • Fluorchinolonen bij cystitis: kan het minder?

  Fluorchinolonen zijn breedspectrumantibiotica die alleen bij ernstige infecties moeten worden voorgeschreven zodat resistentieontwikkeling beperkt blijft. Het gebruik van fluorchinolonen stijgt, evenals de resistentie. Op dit moment bestaat al bij bijna 6% van de door de huisarts ingestuurde…

 • Informatie over humane zelfdoding

  Bij een humane zelfdoding treedt het overlijden in via een tussenfase van diepe slaap of coma, zonder bewuste ervaring van ernstig ongemak en blijft het lichaam uiterlijk ongeschonden. Over dit onderwerp heeft een werkgroep, bestaande uit dr. P.V. Admiraal, drs. B.E. Chabot en dr. E.J.M. Pennings…

 • Corticosteroïdinjecties voor schouderpijn

  Achtergrond Corticosteroïdinjecties bij schouderpijn worden vaak toegepast bij de behandeling van schouderklachten. Doel Door systematisch literatuuronderzoek vaststellen wat het effect en de veiligheid is van deze behandeling. Zoekstrategie en kwaliteitsbeoordeling Er is uitgebreid gezocht in…

 • Diagnostiek van alledaagse klachten

  De titel Diagnostiek van alledaagse klachten kan suggereren dat het in dit boek over minder belangrijke ziektebeelden gaat. Dat is niet zo. De 26 veel voorkomende klachten die de titel vormen van evenzovele hoofdstukken leiden tot differentieeldiagnostische overwegingen van een breed spectrum…

 • Zuur commentaar

  Het zal je maar gebeuren: je schrijft een mooi artikel en dan plaatst de redactie er een commentaar bij. Soms beginnen tijdschriften met een verhaaltje van de hoofdredacteur over het moois dat er deze maand te lezen is, soms zijn er commentaren over ontwikkelingen in de wetenschap, de zorg of de…

Wetenschap

 • Hoge prevalentie van diabetes mellitus type 2 bij Turken en Marokkanen

  De prevalentie van diabetes mellitus type 2 neemt toe. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat bij sommige bevolkingsgroepen die zijn geïmmigreerd naar de westerse wereld de prevalentie van diabetes mellitus type 2 veel hoger is dan in het land van herkomst. Er is weinig Nederlands onderzoek…

 • Afbouw van langdurig gebruik van maagzuurremmers is mogelijk

  Huisartsen schrijven aan patiënten met maagklachten in het algemeen antacida en zuurremmers (H2-receptorantagonisten of protonpompremmers) voor als een initiële kortdurende empirische behandeling. Bij regelmatig recidiverende klachten is het gebruikelijk een langdurige of onderhoudstherapie met…

 • Hoe zoekt de huisarts literatuurgegevens bij problemen van patiënten?

  Een huisarts kan niet alles weten. Kennis van de 400 frequent voorkomende huisartsgeneeskundige diagnosen heeft hij wel, maar niemand verwacht dat hij kennis paraat heeft van zeldzame aandoeningen, specialistische problemen of snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen. Toch zal een…

Praktijk

 • Kinderen met een chronische ziekte en hun ouders:

  Kinderen met een chronische ziekte hebben – net als hun familieleden – een zware opgave. Ze willen zo normaal mogelijk leven maar moeten ook de ziekte een plaats geven in hun bestaan. ‘Het belangrijkste verschil met een volwassene met een chronische aandoening is dat een kind in ontwikkeling is…

 • Bellen met een consulent is effectief bij terminale zorg

  De 25.000 kankerpatiënten die jaarlijks thuis of in een verzorgingshuis overlijden, worden door de huisarts begeleid. Deze patiënten hebben doorgaans meerdere klachten en symptomen en hun zorgbehoefte is vaak complex en intensief. Soms ontstaan er bijna onoplosbare problemen, de pijn is…

 • Huisartsenposten binnen ziekenhuizen:

  In het februarinummer van In de praktijk was een interview opgenomen met Maarten Klomp, waarin deze een gloedvol betoog hield voor het vestigen van huisartsenposten binnen de poort van het ziekenhuis, nog vóór de afdeling Spoedeisende Hulp. De redactie kondigde toen aan in een volgend nummer…

 • Alledaagse voetproblemen: de behandeling

  Patiënten met voetproblemen lopen meer risico om te vallen, mobiliteitsproblemen te krijgen en fysiek minder te functioneren1 met mogelijk verlies van productiviteit. Voetpijn is, onafhankelijk van andere variabelen, geassocieerd met een als slecht ervaren gezondheid. Hoe vaak patiënten met…

 • Delier bij ouderen:

  Het omgaan met een oudere met een delier vraagt een aantal vaardigheden in het geven van rust en vertrouwen aan de patiënt en diens omgeving. Onderzoek naar de oorzaak is nodig, en meestal ook medicatie tegen de onrust en verwardheid. Deze en andere zaken worden besproken in het zojuist…

 • Wegraking

  Een wegraking is een kortdurend bewustzijnverlies dat niet veroorzaakt wordt door een uitwendige oorzaak zoals een trauma en snel en spontaan overgaat zonder blijvende gevolgen. Bij een langere duur van het bewustzijnsverlies dan enkele minuten spreekt men van coma. Voor het woord wegraking…

 • Nascholing in de hagro:

  In de loop der jaren zijn velen opgeleid tot de functie van erkend begeleider. Dit hield in dat een van de huisartsen uit de hagro een cursus ‘Werken met DKB-pakketten’ volgde, waarna deze als begeleider werd ‘erkend’. Dan kon men zijn naam verbinden aan nascholing met behulp van DKB-pakketten of…

 • Curriculumvorming op districtsniveau:

  Zuid-Holland-Zuid is een groot district. Het gebied wordt door de grote rivieren in vijf eilanden verdeeld, waardoor er van oudsher onderling weinig werd samengewerkt. Dat veranderde in 1995, toen de zes perifere coördinatoren uit het district (vijf WDH'en) besloten tot samenwerking en…

 • Telraamwetenschap

  Huisartsen verkeren in de regel in eenvoudig gezelschap: hun patiënten. Dat geldt ook voor mij. Soms echter weet ik mij in hoger sferen te manoeuvreren. Zo was ik aanwezig op de besloten viering van het 150- jarig bestaan van de Gezondheidsraad (in aanwezigheid van de queen ). Was ik hiervoor…