Praktijk

Point-of-care-echografie

Gepubliceerd
9 november 2020
Een echoapparaat in de huisartsenpraktijk was tot voor kort een zeldzaamheid, wat vooral te maken had met de hoge kosten en forse afmetingen. Sinds een aantal jaren zijn betaalbare en compacte echoapparaten echter ruimschoots beschikbaar. Zelfs kleine handheld-apparaten die met een smartphone zijn verbonden behoren tot de mogelijkheden. Met echografie heeft de huisarts een belangrijk diagnostisch instrument in handen.
8 reacties

Het echoapparaat wordt ook wel de ‘moderne stethoscoop’ van de huisarts genoemd [figuur 1]. Een toenemend aantal huisartsen bekwaamt zich in echografie. Zo zijn er momenteel ongeveer 400 huisartsen als huisarts-echografist ingeschreven in het kwaliteitsregister van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden.

Echografie is de moderne stethoscoop van de huisarts
Echografie is de moderne stethoscoop van de huisarts

Figuur 1 | Echografie is de moderne stethoscoop van de huisarts

Het gebruik van het echoapparaat door de huisarts heeft een meerwaarde voor zowel de huisarts als de patiënt, zeker als huisartsen het gericht inzetten voor het bevestigen dan wel uitsluiten van een differentiële diagnose.13 Patiënten ervaren het gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk als iets positiefs en het leidt tot een grotere betrokkenheid van de patiënt bij het consult en het vervolgbeleid.14 Het onderzoek is, afhankelijk van de organisatie in de praktijk, snel inzetbaar. Ook kan het voor de huisarts een prettige afwisseling in het spreekuur vormen.

Aan de hand van een aantal casussen willen we inzicht geven in de mogelijkheden van echografie binnen de huisartsenpraktijk. Vervolgens zullen we ingaan op de wetenschappelijke onderbouwing en enkele praktijkorganisatorische aspecten.

Casuïstiek

Een man van 56 jaar komt op het spreekuur met bovenbuikklachten die hij sinds een paar dagen heeft. Zijn voorgeschiedenis omvat hypertensie, diabetes mellitus type 2 en een cva 4 jaar eerder. Hij heeft al een paar dagen geen ontlasting gehad en heeft zuurgerelateerde klachten. De volgende dag maakt de huisarts een echo van de bovenbuik, waarop een abdominaal aorta-aneurysma van 10 cm is te zien. Diezelfde dag is de patiënt zonder verdere complicaties operatief behandeld.

Een 37-jarige vrouw komt met bovenbuikklachten op het spreekuur. In de anamnese staat 3 keer aanvalsgewijze bovenbuikklachten die doortrekken naar de rug. Uit de echografie tijdens hetzelfde consult blijkt dat ze galstenen heeft [figuur 2]. Mevrouw gaat naar huis met instructies, een recept diclofenac-zetpillen voor eventuele koliekpijnen en een verwijzing voor de chirurg. Een maand later maakt een laparoscopische cholecystectomie een einde aan haar galsteenlijden.

Figuur 2 | Galsteen met slagschaduw

Galsteen met slagschaduw
Galsteen met slagschaduw

Een 30-jarige man met een blanco voorgeschiedenis meldt zich met zeurende en vooral in de nacht optredende pijnklachten in zijn rechterflank. Een urinestick toont overduidelijk erytrocyten aan en de tijdens het consult direct verrichte echografie laat in de rechternier kleine concrementen zien. In de linkernier ziet de huisarts forse concrementen met een aanzienlijke hydronefrose. In overleg met de dienstdoende uroloog zet de huisarts naast pijnstilling een adequaat poliklinisch vervolg in.

Beschouwing

Deze alledaagse casussen laten zien dat echografie een plaats kan hebben in de huisartsenpraktijk. Er bestaat consensus over de indicaties voor point-of-care echografie in de huisartsenpraktijk, zoals blijkt uit kwalitatief onderzoek.5

Literatuur

Er is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van echografie in de huisartsenpraktijk. In een Scandinavisch onderzoek verrichtten huisartsen echo’s met de indicatie galstenen, ascites, een verwijde aorta abdominalis (meer dan 5 cm), intra-uteriene zwangerschap of zwangerschapsduur.6 In totaal ging het om 188 echo’s bij 104 patiënten die gemiddeld 6 minuten duurden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was bijna perfect, de kappacoëfficiënt was 0,93. Voor ascites, verwijde aorta en intra-uteriene zwangerschap was er zelfs volledige overeenstemming met de specialist.6 De huisarts-echografist kan dus een aantal echografische afwijkingen net zo goed vaststellen als een radioloog of gynaecoloog.6

Nederlands onderzoek toonde eerder al aan dat abdominale echografie in de eerste lijn het beleid van de huisarts in 64% van de gevallen verandert, dat huisartsen 30-45% minder naar de tweede lijn verwijzen en dat de huisarts in 15-43% van de gevallen de patiënt beter kan geruststellen.7 Een systematische review uit 2019 komt tot de conclusie dat echografie in de huisartsenpraktijk een belangrijk diagnostisch instrument kan zijn en geld kan besparen.1

Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde eveneens aan dat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn afneemt, inclusief acute opnamen.8 Minder verwijzen is geen doel op zich, maar dankzij echografie kan verwijzing wel veel gerichter gebeuren.

De innovatie van point-of-care echografie is dat de echografie naar de patiënt/praktijk toekomt.9 Point-of-care echografie voor de huisarts kunnen we misschien beter als een gericht klinisch instrument zien, een directe hulp in de spreekkamer. Ze vormt geen vervanging van de uitgebreide diagnostische echografie door de afdeling radiologie en vraagt ook om een andere expertise.9 Wel is verder onderzoek naar point-of-care echografie in de Nederlandse huisartsenpraktijk nodig om de precieze plaats te bepalen.

De Nederlandse situatie

In Nederland zijn verschillende instellingen verantwoordelijk voor de basisopleiding echografie.10 Het onderwijs wordt gegeven door radiologen, ervaren echografisten en huisarts-echografisten. Echografie-onderwijs biedt niet alleen een leuke en noodzakelijke praktische training, maar besteedt ook aandacht aan de specifieke indicatiegebieden en de kansen en beperkingen van eerstelijnsechografie. De cursus met 40 accreditatiepunten vindt verspreid over een aantal dagen plaats, met tussentijds voldoende ruimte om het geleerde in de eigen praktijk te oefenen. Aan het eind volgt een examen, waarna de huisarts-echografist zelfstandig onder andere galstenen, hydronefrose, een verwijde aorta en urineretentie kan diagnosticeren. Het indicatiegebied van echografie is natuurlijk veel groter en biedt ook de gevorderde huisarts-echografist via verdiepingsopleidingen nog volop nieuwe uitdagingen.

De noodzakelijke investering in eerstelijnsechografie hangt samen met het pakket van eisen dat de huisarts zelf aan de apparatuur stelt. Afhankelijk van de kwaliteit, het gebruiksgemak en het aantal gewenste transducers ligt deze investering tussen de € 15.000 en € 40.000. De Modernisering & Innovatiemodule Abdominale echografie maakt deze financiële hobbel goed neembaar; bij 2 tot 4 abdominale echo’s per week is de investering binnen de normale afschrijvingstermijn van 5 jaar terug te verdienen. In onze ervaring komt dit overeen met een normaal en goed geïndiceerd gebruik van abdominale echografie in de huisartsenpraktijk.

Het uitvoeren en interpreteren van abdominale echografie ter voorkoming van onnodige verwijzing naar de tweede lijn is de belangrijkste voorwaarde die de Nederlandse Zorgautoriteit voor vergoeding heeft gesteld.11

Eerstelijnsechografie is goed te organiseren wanneer er samenwerkingsafspraken met de HOED en/of HAGRO worden gemaakt. In onze regio denken we momenteel na over het opzetten van een samenwerking en intervisie door de huisarts-echografisten binnen onze huisartsencoöperatie. Hierbij willen we voor consultatie en nascholing samenwerken met de radiologen van het regionale ziekenhuis.

Zoals altijd het geval is binnen de huisartsgeneeskunde geldt ook hier dat als we kritisch naar ons eigen handelen willen blijven kijken. We moeten ons bewust zijn van onze beperkingen en moeten waar nodig additionele hulp inschakelen. Eerstelijnsechografie betreft in de basis een point-of-care onderzoek voor specifieke, welomschreven indicaties. Bij een vermoeden van andere pathologie of afwijkende anatomie moet laagdrempelig overleg met of verwijzing naar de tweede lijn plaatsvinden. Goede samenwerking met de tweede lijn is dan ook een vereiste voor het veilig uitvoeren van echodiagnostiek in de eerste lijn.

Ten slotte

Gerichte echografie door de huisarts kan voor de patiënt en huisarts van grote meerwaarde zijn. Juist dankzij hun kennis van de context van de patiënt, hun vermogen om klinisch onderzoek en gericht echografisch onderzoek te doen, en de mogelijkheid om de patiënt te vervolgen beschikken huisartsen over een unieke combinatie die hen in staat stelt om optimale diagnostiek te verrichten. Wij beschouwen point-of-care echografie als een veelbelovende innovatie.

Versluis RGJA, Morgenstern PJ, Buis PAJ. Point-of-care-echografie. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0913-1.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Literatuur

Reacties (8)

Jernt Korst 12 november 2020

Mooi en duidelijk artikel.

Bij de voorbeelden zou er nog een aanvulling bij mogen met een casus over de musculoskeletale echografie.

Zeker bij schouder problemen is er veel winst te behalen door anamnese, lichamelijk onderzoek EN echografie te laten doen door een huisarts die zich hierin bekwaamd heeft. Winst door betere diagnostiek, hierdoor gerichtere behandeling, hogere patiënt tevredenheid en minder verwijzingen naar de tweede lijn.

Op dit moment gaat dit helaas nog ten koste van de huisarts omdat er nog geen enkele vergoeding is voor musculoskeletale echografie.

Versluis 12 november 2020

Bedankt voor uw reactie. MSU is zeker een interessant deel van de echografie maar behoort zeker niet tot de basis echografie vaardigheden en viel derhalve buiten de doelstelling van ons artikel. Helaas is voor deze vorm van echografie geen vergoeding mogelijk, wellicht dat een soort POCUS-echografie M&I tarief in de toekomst hier verandering in zou kunnen brengen, want innovatie is het zeker.

Richard Versluis 

Marcel van Philips 11 november 2020

Als huisarts-echografist ken ik ruim 10 jaar de absolute voordelen van echografie binnen de huisatsgeneeskunde. Het moet beter bezoldigd worden.

Versluis 11 november 2020

De reacties geven in het kort aan de door de echograferende huisarts ervaren voordelen voor zowel patiënt als huisarts als ook de gevoelde nadelen. Met het artikel hopen we dat vooral de positieve punten van de echografie binnen de huisartsenpraktijk huisartsen zal prikkelen zich te gaan verdiepen in de echografie als zeer nuttig diagnostische tool in de spreekkamer. Daarnaast is een belangrijk punt, zoals aangestipt door een reagerende collega, dat wetenschappelijk onderzoek naar echografie binnen de eerstelijn zeer wenselijk is. Dit zorgt voor een betere basis zowel binnen de beroepsgroep als in de erkenning door derden waaronder de zorgverzekeraars. Als dit ertoe leidt dat de echografie ook een introductie bij de jonge collega’s binnen de huisartsopleiding krijgt, is ons doel meer dan bereikt immers jong geleerd is oud gedaan. 

Annet Dam 10 november 2020

Eindelijk weer eens aandacht en erkenning voor de echografie door de huisarts ! Lof ! 
Nu nog de financiële erkenning. 
Zoals beschreven is de apparatuur, maar ook de scholing en de extra tijdsinvestering in patiënten, voor mij veelal vrijwillig na reguliere werktijden, een flinke investering met daar tegenover het huidige schamele tarief, met name ook in Friesland.
Nu is de echografie door en voor mij slechts een dure verdieping, welke zich  pas na vele jaren mogelijk terug verdient, de zorgverzekeraar is blij en het apparaat is afgeschreven. 
De patiënten hebben er veel baat bij en zijn opgelucht dat verwijzen vaak niet nodig is en/of blij dat ze direct weten wat er aan de hand is en het kost hen niets. 
Voor mij is het inderdaad erg prettig een moderne stethoscoop te hebben ! Ik hoop dat de zorgverzekeraar dit ook leest ! Ik verwijs ook naar Scandinavië, ons voorbeeld voor onze toekomst op veel gebieden mijns inziens. 

Marco Neeteson 11 november 2020

Ik ben het met je eens. De financiële erkenning door de zorgverzekeraar(s) is dramatisch. Kijkend naar de investering in apparatuur, onderhoud daarvan, opleiding, CHBB-register inschrijving, etc. is de geldelijke vergoeding triest. Zoals in het artikel beschreven doe je er meerdere jaren over voor dat je dat allemaal terugverdiend hebt. Maar dan heb je je tijdsinvestering nog niet vergoed gekregen. Een vergelijking met bijvoorbeeld een chirurgische verrichting laat zien dat het M&I-tarief voor echografie echt veel te laag is. Daarbij is de investering veel forser.
Ik heb al eens een poging gedaan om te onderhandelen met de zorgverzekeraar. Maar eerst ontving ik langere tijd geen reactie en toen ik eindelijk wel een mail terugkreeg beweerde men doodleuk dat de contractonderhandelperiode voorbij was en dat er dus geen aanpassing van het tarief ging plaatsvinden. Slikken of stikken dus.

Arjan Wensink 10 november 2020

Goed artikel. Ik doe al ongeveer 10 jaar echografie in mijn praktijk en zowel ik als mijn patiënten plukken daar de vruchten van. Levert snellere, patiëntgerichtere en soms betere diagnostiek dicht bij huis op. Gisteren nog een 50-jarige man met anorexie en bovenbuiksklachten met spoed naar MDL-arts kunnen doorsturen na een echo bij mij ivm uitgebreide levermetastasering. 

Ik hoop dat verzekeraars ook het belang van deze diagnostiek in de eerste lijn stimuleren en de mogelijkheden verbeteren om dit samen met collega's en de tweede lijn in te richten. 

Marco Neeteson 10 november 2020

Bij het geven van nascholingen over gynaecologische echografie in de huisartspraktijk maak ik tot nog toe ook altijd dankbaar gebruik van het scandinavische onderzoek. Dat is bij mijn weten het enige onderzoek dat op dit vlak gedaan is. Het zou goed zijn als we een dergelijk onderzoek ook in Nederland kunnen doen, waarbij het opleidingsdeel van het onderzoek overgeslagen kan worden omdat we reeds vele huisarts-echografisten hebben. Ikzelf probeer mijn echo's bij te houden en te analyseren. Met het jaar 2019 was ik al begonnen en ik denk dadelijk ook 2020 erbij te pakken. Dit betreffen wel overwegend gynaecologische echo's, welke ik ook voor collega's uitvoer. Mogelijk dat ik t.z.t. hierover iets kan schrijven. Maar een onderzoek i.s.m. met een huisartsopleiding/ universiteit zou natuurlijk ook heel goed zijn om meer evidence te verkrijgen.

Verder lezen