Nieuws

Richtlijnen voor auteurs 1

Gepubliceerd
10 januari 2001

Huisarts en Wetenschap volgt sinds 1984 de ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals’ (Vancouver-stijl). De tekst van deze richtlijnen voor auteurs wordt van tijd tot tijd integraal afgedrukt in internationale tijdschriften als de British Medical Journal en de New England Journal of Medicine.1 Door de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is een Nederlandse vertaling gemaakt, die inmiddels is gepubliceerd. 2 Deze vertaling wordt periodiek geactualiseerd. Veel richtlijnen uit de Uniform requirements zijn niet of nauwelijks relevant voor Huisarts en Wetenschap, terwijl anderzijds diverse aanvullende richtlijnen zijn opgesteld. In deze samenvatting van richtlijnen die specifiek van toepassing zijn voor Huisarts en Wetenschap is gestreefd naar beknoptheid en overzichtelijkheid; sommige richtlijnen uit de Uniform requirements zijn weggelaten, andere zijn alleen in verkorte vorm vermeld. Daarnaast zijn richtlijnen voor specifieke categorieën manuscripten beschikbaar.

Algemeen

Neem bij het afdrukken van het manuscript de volgende richtlijnen in acht:

 • Gebruik formaat A4, eenzijdig bedrukt, regelafstand 1,5, marges links en rechts 4 cm, marges boven en onder 2,5 cm.
 • Nummer de bladzijden rechtsboven, doorlopend.
 • Gebruik één lettertype, bij vookeur de Times 12 pt; vul de tekst niet uit.
 • Gebruik in de tekst geen vet en geen onderstrepingen; maak spaarzaam gebruik van cursief.
 • Neem geen tabellen, figuren en afbeeldingen op in de lopende tekst.
 • Houd als volgorde aan:
   • titel (+ ondertitel);
   • auteurs (zonder titulatuur e.d.);
   • gegevens over auteurs: titulatuur, functie, adres, telefoon, fax, e-mail;
   • samenvatting (Nederlands);
   • tekst;
   • dankbetuiging;
   • literatuurlijst;
   • abstract (Engels);
   • tabellen, figuren en afbeeldingen.

Samenvatting

Maak een inhoudelijke samenvatting van niet meer dan 150 woorden. Bij onderzoeksverslagen en literatuuroverzichten dient dit een gestructureerde samenvatting te zijn; daarbij wordt de structuur van het artikel gevolgd door middel van tussenkopjes.

Tekst

Huisarts en Wetenschap onderscheidt de volgende categorieën artikelen:

 • onderzoeksverslag;
 • literatuuroverzicht;
 • wetenschappelijke beschouwing;
 • commentaar;
 • methodologische bijdrage;
 • klinische les en gevalsbeschrijving;
 • nascholingsartikel.
Nadere richtlijnen voor deze categorieën kunnen worden aangevraagd bij het redactiesecretariaat.

Dankbetuiging

Een dankbetuiging kan betrekking hebben op:

 • een bijdrage waarvoor wel dank verschuldigd is, maar die geen vermelding als auteur rechtvaardigt;
 • technische hulp;
 • financiële steun (met name bij een mogelijk belangenconflict).
Zorg voor schriftelijke toestemming van iedereen die met name wordt bedankt.

Literatuurverwijzingen

Nummer de literatuurverwijzingen in de volgorde waarin zij voor het eerst worden genoemd. Geef de verwijzingen aan met Arabische cijfers tussen vierkante haken of in superschrift. Plaats de verwijzingen aan het eind van de passage waarop zij betrekking hebben, ná het afsluitende leesteken (punt, komma, etc.). Verwijs niet naar samenvattingen in congresbundels, ongepubliceerde waarnemingen, persoonlijke mededelingen, niet-openbare rapporten en manuscipten die nog niet zijn aanvaard voor publicatie. Naar artikelen die wel zijn aanvaard maar nog niet zijn gepubliceerd, kan wél worden verwezen.

Literatuurlijst

Voor de titelbeschrijving dient men zich in ieder geval te houden aan de volgende richtlijnen. Auteurs Vermeld de auteurs tot een maximum van vier; bij vijf of meer auteurs worden alleen de eerste drie vermeld, met de toevoeging ‘et al.’ (afkorting van et alii = en anderen). N.B. In de Uniform requirements wordt een maximum van zes auteurs genoemd; er is geen bezwaar tegen als men zich hieraan conformeert. Elke auteursnaam bestaat uit de achternaam, eerst gevolgd door een spatie en dan door de voorletter(s); deze voorletters worden aaneengeschreven en dus niet gescheiden door een spatie of punt. Tussen de auteursnamen komt steeds een komma, gevolgd door een spatie; de laatste auteursnaam wordt afgesloten met een punt. Bij een publicatie door een redactie wordt aan de namen van de redacteuren ‘editor(s)’ of ‘redactie’ toegevoegd (na een komma). Bij een publicatie onder verantwoordelijkheid van een organisatie wordt die organisatie als auteur vermeld. Bij een anonieme publicatie wordt geen auteur vermeld (ook niet ‘Anoniem’ of ‘Anonymous’). Titels Gebruik voor de titel van een artikel of boek alleen hoofdletters op die plaatsen waar dat in het Nederlands gebruikelijk is; gebruik verder alleen kleine letters. Titel en ondertitel worden gescheiden door een punt. De volledige titel wordt afgesloten met een punt. Tijdschriften Een lijst van tijdschriftnamen en daarvoor gebruikte afkortingen kan worden aangevraagd bij het redactiesecretariaat. Vermeld in geval van twijfel altijd de volledige naam van het tijdschrift. Vermeld na de naam van het tijdschrift het jaar van publicatie, gevolgd door een puntkomma; daarna komt het volume- of jaargangnummer, gevolgd door een dubbele punt; daarna komen de eerste en de laatste pagina, gescheiden door een divisie (-) en gevolgd door een punt. Vermeld bij supplementen en andere bijzondere uitgaven de titelbeschrijving zoals die in het tijdschrift zelf wordt toegepast. Boeken Vermeld na de titel:+

 • de druk (indien van toepassing), gevolgd door een punt;
 • de plaats van uitgave, gevolgd door een dubbele punt;
 • de uitgever, gevolgd door een komma:
 • het jaar van uitgave, gevolgd door een punt (of een dubbele punt, wanneer ook de pagina's worden vermeld; in dat geval volgt daarna een punt).

Voorbeelden van correcte titelbeschrijvingen zijn te vinden in recente afleveringen van Huisarts en Wetenschap. Vermeld in gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, eerder te veel dan te weinig gegevens.

Abstract

Onderzoeksverslagen en literatuuronderzoeken dienen voorzien te zijn van een Engelse samenvatting, het abstract; bij andere categorieën bijdragen is een abstract meestal niet nodig. Abstracts zijn bedoeld voor onderzoekers die het Nederlands niet machtig zijn; daarom dient ook de titel te worden vertaald. Bovendien zal een abstract meestal uitvoeriger moeten zijn dan de Nederlandse samenvatting (maximaal 350 woorden). Roep bij het schrijven of vertalen van een abstract de hulp in van een ervaren vertaler; een lijst van medische vertalers met een ‘native speaker’-achtergrond is verkrijgbaar bij het redactiesecretariaat.

Tabellen, figuren en illustraties

Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin zij in de tekst worden genoemd, en controleer dat elke tabel ook in de tekst wordt genoemd. Voorzie elke tabel van een korte titel. Zet een nadere uitleg niet in de kop, maar in voetnoten. Gebruik binnen de tabel geen onnodige horizontale en verticale lijnen. Vermeld niet zowel absolute cijfers als percentages. Zorg voor schriftelijke toestemming bij gebruik van gegevens van anderen, en vermeld de bron. Druk elke tabel af op een afzonderlijke vel. Voor figuren en illustraties gelden vergelijkbare richtlijnen. Zorg er tevens voor dat afbeeldingen goed reproduceerbaar zijn.

Afkortingen en symbolen

Gebruik geen afkortingen als o.a. en DM II, maar schrijf voluit onder andere en diabetes mellitus type 2. Vermeld bij niet algemeen bekende en ingeburgerde afkortingen als SIP en 4DKL eenmaal de volledige term met tussen haakjes de afkorting, en gebruik de afkorting pas daarna. Bij algemeen bekende en ingeburgerde afkortingen als NHG en GGD is een nadere toelichting onnodig.

Aanbieding van manuscripten

Zend uitsluitend een papieren versie van uw manuscript naar het redactiesecretariaat: Postbus 3176, 3502 GD Utrecht. Gebruik hiervoor een stevige envelop. Voorzie het manuscript van een aanbiedingsbrief, en vermeld hierin:

 • informatie over eerdere of herhaalde publicatie, of aanbieding aan een ander medium van hetzelfde manuscript;
 • een verklaring betreffende financiële of andersoortige betrekkingen, die tot tegengestelde belangen zouden kunnen leiden;
 • een verklaring dat het manuscript is gelezen en goedgekeurd door alle auteurs;
 • naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van de auteur die verantwoordelijk is voor correspondentie en overleg.
Zorg voor kopieën van verklaringen waarin toestemming wordt gegeven om eerder gepubliceerd materiaal te reproduceren, om illustraties te gebruiken of om vertrouwelijke persoonlijke informatie van herkenbare personen te vermelden, of om personen te noemen wegens hun bijdragen.

Na de aanbieding

Ingezonden manuscripten worden beoordeeld door de redactiecommissie, die zich daarbij kan laten bijstaan door een – anonieme – adviseur. De auteur ontvangt bericht van het oordeel van de commissie. Slechts zelden wordt een ingezonden manuscript zonder meer aanvaardbaar voor publicatie geacht; meestal ontvangt de auteur een verzoek tot gehele of gedeeltelijke herschrijving. Wanneer een manuscript definitief voor publicatie is aanvaard, wordt de auteur gevraagd de tekst ook in digitale vorm aan te leveren, ten behoeve van de eindredactionele bewerking. De auteur krijgt deze bewerking voorgelegd en ontvangt daarna nog een tweede – gecorrigeerde en opgemaakte – versie. Voor de aanlevering van tekst kan gebruik worden gemaakt van alle versies van zowel Word als WordPerfect (uitsluitend onder DOS en Windows). Handgeschreven en met een schrijfmachine getypte manuscripten worden in beginsel niet geaccepteerd. Gebruik voor figuren bij voorkeur de programma's Excel of Quattro Pro. Wendt u bij twijfel of vragen tot de eindredacteur.

Dubbelpublicaties

Een dubbelpublicatie – het meer dan eenmaal publiceren van dezelfde onderzoeksresultaten, ongeacht eventuele veranderingen in het woordgebruik – is in bepaalde gevallen gerechtvaardigd, mits de doelgroepen van de betrokken tijdschriften elkaar niet of nauwelijks overlappen. In het geval van Huisarts en Wetenschap kan een tweede publicatie vaak worden ingekort en/of toegespitst op het beoogde lezerspubliek. Voor een dubbelpublicatie moet schriftelijke toestemming worden verkregen van de redactie en/of uitgever van het tijdschrift waarin de oorspronkelijke publicatie is verschenen. De oorspronkelijke publicatie dient altijd als zodanig te worden vermeld. Dat geldt ook als eerder voorlopige onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd als ‘abstract’ of als ‘preliminary report’. In alle gevallen dient de auteur in zijn aanbiedingsbrief melding te maken van voorafgaande publicaties; fotokopieën van die publicaties moeten worden bijgesloten.

Nadere inlichtingen

De richtlijnen staan ook op internet: www.artsennet.nl/nhg Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen via het redactiesecretariaat, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht; telefoon 030 2881700; e-mail redactie@nhg-nl.org.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen