Nieuws

Spironolacton tegen hoge bloeddruk en puistjes

Gepubliceerd
2 augustus 2022
Hormonale acne is een moeilijk behandelbare aandoening bij volwassen vrouwen. Anti-androgene medicatie, zoals de combinatiepil, kan niet altijd worden ingezet. Spironolacton vormt dan een mogelijk alternatief. In deze CAT vergelijken we het effect van spironolacton op de ernst van acne bij volwassen vrouwen met dat van een placebo, orale anti­biotica of oraal isotretinoïne. We denken dat spironolacton een plaats verdient bij de behandeling van therapieresistente acne bij volwassen vrouwen met een contra-indicatie voor de combinatiepil.
3 reacties
Acne
Acne kan ook na de puberteit aanhouden en deze hormonale vorm van acne is moeilijk te behandelen.
© Shutterstock

Acne is een veelvoorkomende huidaandoening in de puberteit en kan, vaker bij vrouwen, ook op latere leeftijd aanhouden. Deze vorm van acne (ook wel hormonale acne genoemd) is dikwijls moeilijk te behandelen.1 Er zijn 2 orale behandelingen gebruikelijk: doxycycline en isotretinoïne.2 Beide hebben nadelen. Zo kan doxycycline antibioticaresistentie in de hand werken en veroorzaakt het vaak fotosensibiliteit.34 Gebruik van oraal isotretinoïne veroorzaakt een droge huid en droge lippen, en is gerelateerd aan onder andere bloedbeeldafwijkingen, leverfunctiestoornissen, teratogeniteit, artralgieën en een verhoogd risico op suïcide.56 Daarnaast zijn deze behandelingen niet altijd effectief.7

Omdat androgene hormonen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hormonale acne kan anti-androgene medicatie effectief zijn.8 De NHG-Standaard Acne adviseert daarom orale hormonale combinatiepreparaten voor vrouwen met acne en een anticonceptiewens. Soms zijn deze echter ongewenst, bijvoorbeeld bij contra-indicaties of als de patiënt al een andere anticonceptiemethode gebruikt, zoals de vrouw in onze casus.29 Spironolacton heeft ook een anti-androgene werking. Daarom wordt het in de Verenigde Staten sinds de jaren 80 off-label gebruikt als behandeling bij hormonale acne bij deze groep vrouwen.10 De American Association of Dermatology adviseert het gebruik op basis van consensus en expert opinion.11 We gaan na of dit middel een aanvulling kan zijn op de behandeling van acne. Het middel kan langdurig worden voorgeschreven, is goedkoop en heeft een mild bijwerkingenprofiel.1214 Daarom is onze uitgangsvraag: wat is de effectiviteit van oraal spironolacton en hoe veilig is dit middel bij volwassen vrouwen met acne vulgaris?

Casus | Een vrouw met hardnekkige acne

Een 33-jarige patiënte wordt door haar huisarts en dermatoloog sinds een paar jaar behandeld voor hardnekkige acne, die zich vooral rondom de kin en kaaklijn voordoet. Verschillende topicale behandelingen en oraal doxycycline hebben onvoldoende effect. Ze heeft via de dermatoloog tweemaal gedurende 6 maanden isotretinoïne geprobeerd. Helaas had ook dat een beperkt resultaat. De dermatoloog adviseert een oraal hormonaal combinatiepreparaat. Omdat de patiënte tevreden is over de Mirena-spiraal, vraagt ze of er geen andere opties zijn.

Zoekstrategie

Wij formuleerden de volgende PICO voor onze zoekstrategie: P: volwassen vrouwen met acne vulgaris; I: oraal spironolac­ton; C: oraal placebo, orale antibiotica of oraal isotretinoïne en O: ernst van de acne, kwaliteit van leven, bijwerkingen.

De NHG-Standaard Acne geeft geen antwoord op onze vraag en er is geen relevante cochranereview. We hebben met een brede search gezocht in PubMed: (“Spironolactone”[Mesh] OR spironolact*[tiab]) AND (“Acne Vulgaris”[Mesh] OR acne[tiab]). We screenden titels en abstracts op onze inclusiecriteria: systematische literatuuronderzoeken of prospectieve onderzoeken naar het effect van spironolacton op acne vulgaris bij volwassen vrouwen. De kwaliteit van de geselecteerde artikelen hebben we beoordeeld aan de hand van de AMSTAR-checklist en de Cochrane Risk of Bias Tool.

Resultaten

We vonden 228 artikelen, waaronder 2 systematische literatuuronderzoeken uit 2017. Het eerste liet zonder verklaring artikelen buiten beschouwing die wel werden geïncludeerd in het tweede literatuuronderzoek.1213 Daarom besloten we alleen die laatste te includeren.13 We screenden 101 titels van publicaties na de inclusieperiode van dit literatuuronderzoek. We vonden nog 1 bruikbare randomised controlled trial (RCT).14 Beide artikelen betroffen tweedelijnsonderzoekspopulaties.1314

In hun systematisch literatuuronderzoek beschrijven de onderzoekers 10 RCT’s naar de effecten van spironolacton op acne bij volwassen vrouwen.13 Verder beschrijven ze 21 case-series. We hebben de review met de AMSTAR-checklist beoordeeld als van hoge kwaliteit. De auteurs beoordeelden alle geïncludeerde RCT’s echter als van (zeer) lage kwaliteit. De onderzochte doseringen spironolacton varieerden tussen de 25 en 200 mg per dag, en de behandelduur lag tussen 2 en 12 (gemiddeld 5) maanden. De controlegroepen kregen een placebo, tetracycline, een hormonaal combinatiepreparaat of andere anti-androgene medicatie. De geanalyseerde onderzoeken vergeleken niet met isotretinoïne. De RCT’s gebruikten verschillende classificatiemethoden voor acne, waardoor een meta-analyse niet mogelijk was. Kwaliteit van leven was geen uitkomstmaat. Spironolacton presteerde niet significant slechter dan andere anti-androgene medicatie of orale tetracycline. Er was weinig uitval, wat suggereert dat de patiënten spironolacton goed verdroegen. De belangrijkste bijwerking was een dosisgerelateerde kans op irregulair vaginaal bloedverlies. Hyperkaliëmie was zeldzaam en altijd mild. De onderzoekers concluderen dat er bewijs van lage kwaliteit is voor een positief effect van 200 mg spironolacton per dag op het aantal acnelaesies. Ze stellen dat er een behoefte is aan meer en beter onderzoek naar lagere doseringen spironolacton, en vergelijking met isotretinoïne.

De recentere RCT onderzocht de effectiviteit van 25 en 50 mg spironolacton.14 We hebben deze RCT met de Cochrane Risk of Bias Tool beoordeeld als van hoge kwaliteit. Zestig Thaise vrouwen (leeftijd 25-45 jaar) met milde acne kregen 25 of 50 mg spironolacton of placebo. Daarnaast kregen alle groepen een topicale behandeling met benzoylperoxide. De onderzoekers maten het effect met de Adult Female Acne Scoring Tool en door het aantal laesies te tellen. Ook hier was kwaliteit van leven geen uitkomstmaat. Na 12 weken werd er bij 75% van de vrouwen in de interventiegroep een volledige remissie of een significante verbetering gemeten, vergeleken met 30% bij de controlegroep (OR 7,0; 95%-BI 5,6 tot 8,3). Er was een dosis-responstrend. Een deel van de vrouwen die 50 mg spironolacton gebruikten rapporteerde milde bijwerkingen, zoals onregelmatige menstruatie (30%), duizeligheid (24%) en gevoelige borsten (20%). Deze waren alle van voorbijgaande aard en leidden niet tot uitval. Hyperkaliëmie kwam niet voor. De onderzoekers concluderen dat een lage dosis spironolacton effectief is bij de behandeling van acne, met minimale bijwerkingen.

Conclusie

Beperkte evidence wijst op een dosisgerelateerd effect van spironolacton op hormonale acne.1314 Het effect op de kwaliteit van leven is niet onderzocht. De bijwerkingen zijn mild en infrequent. De kosten zijn laag en huisartsen hebben ervaring met het gebruik van dit middel bij andere indicaties.15

Spironolacton kan mogelijk een plaats hebben bij de behandeling van hormonale acne, bijvoorbeeld wanneer andere behandelingen falen of wanneer er een contra-indicatie is voor een oraal hormonaal combinatiepreparaat. Voorzichtigheid is echter geboden gezien de beperkte kwaliteit van evidence, het beperkte aantal onderzoeken en het off-label gebruik.

Dankbetuiging

We danken prof. dr. Jettie Bont voor het leveren van feedback op de eerste versie van dit artikel.

Gaanderse MPC, Bugter R, Souwer IH. Spironolacton tegen hoge bloeddruk en puistjes. Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1523-x.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een critically appraised topic (CAT), waarbij de auteur een evidencebased antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.

Literatuur

Reacties (3)

Rónán Bugter 20 september 2022

(Reactie op verkeerde plek geplaatst. Zie onder.)

Marieke van Lankveld 10 september 2022

Het artikel gelezen over de CAT met als onderwerp Spironolacton en hormonaal acne. Waarbij er mogelijk gunstige effecten te verwachten zijn door het slikken van spironolacton.

De richtlijn acne gereviseerd in 2017, bevat meer dan 100 referenties. Grotendeels farmacotherapie interventies bij acne.

De richtlijn geeft ook lacunes weer. O.a. de lacunes over de invloed van huidtherapie en en de invloed van voeding. De effecten hiervan zijn (nog) niet in de wetenschap vastgelegd.

In het artikel wordt genoemd dat spironolacton een eenvoudige therapie is, met weinig bijwerkingen en goedkoop.

Sinds een jaar of 10, wordt spironolacton weer meer voorgeschreven o.a. bij hypertensie. Nog steeds meestal ingesteld door de internist. Wij treffen in de praktijk met regelmaat afwijkende nierfuncties, als gevolg van het slikken van Spironolacton. Het geeft een hoger risico op dehydratie bij gastro-intestinale klachten. De onderrapportage van bijwerkingen van geneesmiddelen is jullie waarschijnlijk ook goed bekend.

Zelf stuur ik mensen met Acne sinds een jaar of 6 standaard direct naar de huidtherapeut. Zonder de stappen van de richtlijn. De resultaten zijn zeer goed, de tevredenheid van de patiënten is groot. En minder belasting van de huisartsenzorg en specialistische zorg.

Het is N=1 huisarts, het is geen wetenschap, klopt. Helaas bestaan wetenschappelijke artikelen voor het grootste deel uit farmacotherapeutische interventies. De gehele methodologie in deze wetenschap vindt zijn oorsprong in het goed kunnen meten van het effect van farmacotherapeutische interventies.

Een oplossing wil iedereen. Liefst de minst schadelijke en liefst de minst medicaliserende oplossing. Waarbij de minst schadelijke behandeling wordt vergoed in de basiszorg. Op dit moment worden alle geneesmiddelen voor Acne vergoed in de basiszorg. De huidtherapie helaas niet. Die wordt alleen vergoed in het aanvullend pakket. Qua schadelijkheid voor mens en milieu de omgekeerde volgorde. Ik ben heel nieuwsgierig naar wetenschappelijk onderzoek naar het effect van huidtherapie en het effect van voeding, zoals beschreven in de lacunes van de richtlijn. Wordt hier op dit moment onderzoek naar gedaan? Wat is er voor nodig om hier de antwoorden op te krijgen?

Ik kijk uit naar het vervolg.

Rónán Bugter 20 september 2022

Wij danken u voor uw interesse in ons artikel en uw uitgebreide reactie. U benoemt de bekende bijwerkingen bij het gebruik van spironolacton voor de gangbare indicaties, en de mogelijkheid dat deze ondergerapporteerd zijn. Verder benoemt u lacunes in wetenschappelijke kennis t.a.v. niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden bij acne vulgaris, bijvoorbeeld huidtherapie. 

Betreffende de bijwerkingen denken wij dat het realistisch is dat deze in de onderzoekspopulatie ruim minder voorkomen dan in de populatie die in onze dagelijkse praktijk spironolacton gebruikt. De onderzoekspopulatie bestond namelijk uitsluitend uit jonge vrouwen (18-45 jaar), terwijl spironolactongebruikers in de dagelijkse praktijk vaak een hogere leeftijd en pre-existente HVZ hebben, en daarmee een hogere kans op bijwerkingen zoals afwijkende nierfuncties, elektrolytstoornissen en dehydratie. Tevens gaan wij er vanuit dat de bijwerkingen (en alle overige resultaten) secuur en betrouwbaar zijn gerapporteerd, gezien spironolacton in studieverband werd gegeven.  

Wij begrijpen en delen uw interesse in de niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden van acne, en zijn net als u geïnteresseerd in het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit hiervan. Echter viel dit buiten de scope van onze CAT en kunnen wij hier geen onderbouwde uitspraken over doen. 

Tenslotte willen wij benadrukken dat ons onderzoek zich beperkte tot het subtype hormonale acne. Onze adviezen betreffende spironolacton gelden dus enkel voor patiënten die 1) hormonale acne hebben en 2) waarbij overige therapieën niet hebben gewerkt of niet mogelijk zijn.  

Verder lezen