Nieuws

Stoppen met antihypertensiva verbetert cognitie niet

Gepubliceerd
15 september 2015

Het stoppen met de behandeling van hoge bloeddruk bij oudere patiënten met cognitieve stoornissen, leidt niet tot verbetering van deze stoornis. Ook verbetert het psychologisch of algemeen functioneren niet.

Uit observationeel onderzoek komt herhaaldelijk naar voren dat met het dalen van de bloeddruk bij oudere patiënten het risico op cognitieve achteruitgang toeneemt. Tot nu toe was er nog geen RCT gedaan naar de effecten van het stoppen met antihypertensieve medicatie op de cognitie van kwetsbare ouderen. In de Leidse DANTE-studie werden 385 deelnemers van 75 jaar en ouder, zonder ernstige cardiovasculaire comorbiditeit en met een lichte vorm van dementie (MMSE 21-27) gerandomiseerd. Bij de patiënten die stopten met hun anti-hypertensiva vond er na 16 weken een significante stijging van de systolische en diastolische bloeddruk plaats (respectievelijk 7,4 en 2,6 mmHg). Er werd geen statistisch significant verschil gevonden wat betreft de samengestelde cognitiescore. Ook voor de secundaire eindpunten zoals geheugen, apathie, depressie, functionele status en QOL waren er geen statistisch significante verschillen tussen de controlegroep en de patiënten bij wie de bloeddrukmedicatie gestaakt was. Cardiovasculaire en andere bijwerkingen kwamen in beide groepen evenveel voor.

Indicaties voor het starten van antihypertensieve medicatie zijn inmiddels wel bekend, goed onderbouwd en in menig richtlijn nauwkeurig vastgelegd. Wat de andere kant van het spectrum betreft, wanneer het beter is de antihypertensieve medicatie te staken, daarover is minder eenduidigheid. Het onderzoek van Moonen et al. is dan ook een eerste aanzet in de richting van een verantwoorde afbouw van de behandeling met anti-hypertensiva. Om redenen van zorgvuldigheid was het onderzoek van korte duur en door de ingebouwde veiligheidsprocedures zeker niet generaliseerbaar tot de praktijk van alledag. Maar ondanks de beperkte klinische waarde van dit onderzoek is de relevantie wel groot. Ook op de vraag of een beetje minder ook niet goed genoeg is, dienen antwoorden gegeven te worden. Dit onderzoek is daarom een belangrijke stap in de richting van een verdere demedicalisering van ons levenseinde.

Moonen JEF, et al. Effect of discontinuation of antihypertensive treatment in elderly people on cognitive functioning-the DANTE Study Leiden. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. Published online August 24, 2015.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.